PROGRAM AKUMULACJI KAPITAŁU

PAK PRO i PAK JUNIOR są wyspecjalizowanymi programami inwestycyjnymi w rozumieniu statutów funduszy Pioneer. Oba programy umożliwiają systematyczne i elastyczne oszczędzanie w wybranych funduszach. Każdy z programów pozwala na zwiększanie, zmniejszanie lub zawieszanie wpłat. Ich zaletą jest również łatwość dokonywania wpłat, które na konto w wybranym funduszu Pioneer mogą być przelewane bezpośrednio z rachunku bankowego. Częstotliwość wpłat zależy od Uczestnika programu. W każdej chwili można wycofać część pieniędzy bez żadnych opłat.

Uczestnikami Programu PAK PRO mogą być osoby pełnoletnie, posiadające Eurokonto lub inny rachunek o charakterze bieżącym w Banku Pekao S.A. Uczestnikami Programu PAK JUNIOR mogą być osoby poniżej 18 roku życia, których przynajmniej jeden z rodziców albo opiekun prawny zawierający umowę w jego imieniu jest Klientem Banku Pekao S.A. posiadającym Eurokonto lub inny rachunek o charakterze bieżącym.

Programy Akumulacji Kapitału PRO i Junior umożliwiają Klientom Banku dokonywanie inwestycji w jednostki uczestnictwa wybranych funduszy Pioneer w sposób długoterminowy, a przy tym elastyczny.

W ramach obydwu programów można posiadać konta, w dowolnie wybranych funduszach/subfunduszach. Aby przystąpić do programu wystarczy podpisać Umowę z przynajmniej jednym funduszem. W trakcie trwania Umowy Uczestnik może zwiększać liczbę funduszy lub subfunduszy w przypadku, gdy stroną Umowy jest fundusz z wydzielonymi subfunduszami. W Umowie określa się czas jej obowiązywania (5 albo 10 lat) oraz wysokość całkowitej kwoty inwestycji, za którą w okresie obowiązywania Umowy Uczestnik zamierza nabyć jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu (jest to tzw. Deklarowana Kwota Inwestycji - DKI). Jeżeli Uczestnik w ramach jednej Umowy zdecyduje się inwestować w kilka funduszy/subfunduszy, DKI określane jest dla każdego funduszu/subfunduszu odrębnie.

Minimalna wartość DKI:

dla programów 5-letnich - 6.200 PLN lub 1.860 USD lub 1.860 EUR

dla programów 10-letnich - 12.200 PLN lub 3.660 USD lub 3.660 EUR

DKI przeliczana jest na miesięczne wpłaty. Wartość takiej jednej wpłaty to iloraz DKI i liczby 62 (w programach 5-letnich) lub 122 (w programach 10-letnich). Pierwsza wpłata wynosi 3-krotność miesięcznej wpłaty, zaś każda kolejna nie może być niższa niż 100 PLN, 30 USD czy 30 EUR.

Zarówno w PAK PRO jak i PAK JUNIOR Uczestnik może dokonywać konwersji jednostek uczestnictwa między funduszami będącymi stroną Umowy lub zamiany jednostek uczestnictwa między subfunduszami w przypadku, gdy stroną Umowy jest fundusz z wydzielonymi subfunduszami.

PAK PRO i PAK JUNIOR umożliwia inwestowanie środków zarówno w PLN, EUR jak i USD.

KONTAKT Z DORADCĄ OSOBISTYM PREMIUM
NABYCIE JEDNOSTEK W PEKAO24

Gromadzenie Kapitału na przyszłość

  • Systematyczne oszczędzanie pozwala na zdobycie kapitału na potrzeby, które trudno sfinansować z bieżących środków,
  • Przeznaczając niewielki % swoich dochodów można zgromadzić środki na wyznaczony cel w przyszłości - edukacja dzieci, podniesienie poziomu życia na emeryturze.

Zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji poprzez rozłożenie wpłat w czasie

  • Zmniejszenie ryzyka zainwestowania całego kapitału po niekorzystnej cenie - w jednym miesiącu kupujemy taniej, w innym drożej,
  • Rozłożenie w czasie wpłat daje efekt zakupu j.u. po uśrednionej cenie, zmniejszając ryzyko wpłaty całej kwoty "na górce".

Optymalizacja zysków

  • W dłuższej perspektywie 5 lub 10 lat zwiększamy szansę na osiągnięcie wyższych zysków, a także zmniejszamy ryzyko inwestycyjne,
  • Wg dotychczasowych doświadczeń, fundusze w dłuższym okresie osiągają lepsze wyniki i umożliwiają przeczekanie spadków, które mogą się zdarzyć na giełdach papierów wartościowych.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego - nawet przy niewielkich wpłatach możliwość wyboru kilku funduszy

  • Dostosowanie sposobu inwestowania do indywidualnych potrzeb (podejścia do ryzyka i oczekiwanych zysków) - stworzenie własnej strategii inwestycyjnej,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji i optymalizacja potencjalnych zysków.

Szczegółowe zasady inwestowania w ramach PAK PRO można znaleźć w Warunkach uczestnictwa w Programie Akumulacji Kapitału PRO, dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A.oraz na stronie internetowej Banku Pekao S.A.


Szczegółowe zasady inwestowania w ramach PAK JUNIOR można znaleźć w Warunkach uczestnictwa w Programie Akumulacji Kapitału JUNIOR, dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A.oraz w Internecie na stronie www.pekao.com.pl

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej funduszy,  tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w oddziałach Banku Pekao SA oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne, które lokują aktywa w papiery wartościowe, wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również i poniesienia straty.

GŁÓWNE RYZYKA TOWARZYSZĄCE INWESTYCJI W FUNDUSZE

Inwestycja w fundusze inwestycyjne obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa funduszy. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

1) kategorii funduszu,

2) składu portfela inwestycyjnego funduszu,

3) realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Główne kategorie ryzyka inwestycyjnego:

1) ryzyko makroekonomiczne - związane z sytuacją w danym kraju,w którym inwestuje fundusz

2) ryzyko rynkowe - związane ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego oraz ogólnej koniunktury panującej na rynkach finansowych,

3) ryzyko płynności - ryzyko wynikające z braku możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie bez znacznego wpływu na jego cenę. W przypadku nagłych zmian na rynku, przeprowadzanie transakcji może wiązać się z dodatkowymi kosztami albo możliwość zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych w krótkim okresie może być w dużym stopniu ograniczona,

4) ryzyko stopy procentowej - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, a tym samym zmniejszenia się wartości całego portfela funduszu. Zasadą jest to, iż wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny rosnąć, a przy wzroście stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny spadać. To ryzyko w największym stopniu dotyczy funduszy dłużnych,

5) ryzyko kredytowe - polega na niewywiązaniu się emitenta (np. spółki emitującej obligacje korporacyjne) ze swoich zobowiązań wynikających z emisji danego instrumentu finansowego,

6) ryzyko walutowe (kursowe) -   oznacza możliwość zmniejszenia ewentualnych zysków/poniesienia strat na inwestycji w wyniku niekorzystnej zmiany kursów walut (dotyczy funduszy inwestujących za granicą),

7) ryzyko inflacji - które może skutkować tym, że realna stopa zwrotu z inwestycji może okazać się niższa od stopy nominalnej.

8) ryzyko związane z możliwością zawieszenia podawania do publicznej wiadomości wyceny wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu spowodowane brakiem możliwości ustalenia wartości aktywów Funduszu. Zawieszenie może na przykład wynikać: z zawieszenia obrotu na giełdzie, gdzie notowane są instrumenty finansowe wchodzące w skład portfela Funduszu lub z braku możliwości ustalenia wartości godziwej istotnej części aktywów Funduszu. Dodatkowo, w razie wystąpienia takiej sytuacji Towarzystwo może podjąć decyzję o zawieszeniu odkupowania Jednostek Uczestnictwa Funduszu, co będzie oznaczać dla uczestników Funduszu brak możliwości natychmiastowego zamknięcia inwestycji;

9) ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu w określonych lokatach lub na określonych rynkach polega na tym, że znaczna część Aktywów Funduszu zostanie ulokowana w dany instrument finansowy lub na danym rynku, a w razie wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Jednostki UczestnictwaRyzyko inwestycyjne
może być przez inwes
tora ograniczone poprzez tzw. dywersyfikację portfela. Polega ona na ulokowaniu kapitału w różne kategorie funduszy inwestycyjnych, czyli fundusze o różnym poziomie ryzyka i potencjalnych zysków. Im więcej różnorodnych funduszy w portfelu, tym korzystniejszej można oczekiwać relacji zysku do ryzyka - ewentualne straty poniesione na rynku o niekorzystnej koniunkturze mogą zostać wyrównane zyskami osiągniętymi z inwestycji w instrumenty finansowe oferujące ekspozycję na rynku, gdzie występują wzrosty.

Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka inwestycyjnego dotyczących danego funduszu inwestycyjnego zawarte są w Prospektach Informacyjnych poszczególnych funduszy.

Toolbox
  Doradca Osobisty Premium
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Regulaminy
  REGULACJE UE
  Dokumenty do pobrania
  Dedykowana infolinia
   Zapamiętane skróty