FINANSOWANIE SPRZEDAŻY W SEKTORZE ROLNO SPOŻYWCZYM

W odpowiedzi na oczekiwania firm z sektora rolnego Bank Pekao S.A. przygotował specjalną ofertę wsparcia w zakresie finansowania i rozliczania transakcji w sposób dostosowany do specyfiki branży rolnej. Poniżej przedstawiamy trzy propozycje programów finansowania, w zależności od pełnionej roli w łańcuchu dostaw.

a) Finansowanie łańcucha dostaw we współpracy z dużym i stabilnym hurtownikiem produktów spożywczych kupującym towary od gospodarstw rolnych.

Specyfika handlu produktami rolnymi polega często na szybkim rotowaniu towarami (płody rolne o krótkiej trwałości). Warunki rynkowe zmuszają jednak do negocjowania przez hurtownika odroczonych terminów płatności za towar nabyty od producenta, a nawet dodatkowe wydłużanie tych terminów. W takiej sytuacji udział Banku w dostarczeniu szybkiego, niezawodnego finansowania i rozliczeń jest nieoceniony.

Rozwiązaniem może być finansowanie łańcucha dostaw. W pierwszym etapie transakcji Bank finansuje pierwotnego dostawcę (producenta rolnego) wypłacając mu gotówkę za dostarczone towary lub usługi w dacie wymagalności faktury handlowej, a Odbiorcy oferuje dodatkowe wydłużenie terminu płatności faktury. Nabywca tych dóbr (hurtownik), który jest pośrednikiem w transakcji, sprzedaje je kolejnym podmiotom (sklepom), wystawiając faktury także z odroczonym terminem płatności i zwraca się do Banku o ich wykupienie przed datą wymagalności (dyskontowanie wierzytelności). Umożliwiając dostawcy wcześniejsze otrzymanie zapłaty za towary i usługi, a Odbiorcom terminowe regulowanie zobowiązań, finansowanie łańcucha dostaw przyczynia się do intensyfikacji i obniżenia kosztów współpracy między podmiotami łańcucha handlowego.  Zastosowanie elektronicznej wymiany informacji z wykorzystaniem bankowości internetowej PekaoBIZNES24 oszczędza czas i upraszcza rozliczenia.

Udział Banku w transakcji pomiędzy partnerami handlowymi wykracza poza tradycyjnie rozumiane finansowanie. Pozwala zwiększać sprzedaż i zarządzać relacjami handlowymi. Będzie więc w kręgu zainteresowania nie tylko działów finansowo-księgowych firmy, ale również osób odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing.

b) Finansowanie Odbiorców maszyn i urządzeń rolniczych.

Firmy zakupujące maszyny rolnicze najczęściej oczekują udzielenia kredytu kupieckiego. Chociaż wpływy finansowe są w stanie uzyskać dopiero po sprzedaży produktów rolnych to środki produkcji muszą być dostępne klika miesięcy wcześniej.
Dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia dostawcy sprzętu, umożliwiającym zaproponowanie kredytu kupieckiego, jest program finansowania Odbiorców - nabywców sprzętu rolniczego. Sprzedawca może zaoferować okres finansowania nawet do 180 dni. Bank zaproponuje optymalny model finansowania, w ramach którego dostawca ustali kto będzie ponosił koszty finansowania (Dostawca lub Odbiorca). Bank wykupi faktury z odroczonym terminem płatności i zażąda spłaty od Odbiorcy w terminie płatności faktury. Istnieje również możliwość wydłużenia tego terminu poprzez wprowadzenie Wydłużonego Okresu Finansowania.

c) Finansowanie Dostawców sieci sklepów spożywczych

Sklepy spożywcze są zainteresowane pozyskiwaniem najlepszych towarów rolnych. Jednym ze środków rozwoju współpracy z dostawcami może być zaimplementowanie programu finansowania dostawców. Rolą Banku jest dokonywanie płatności na rzecz dostawców w imieniu Odbiorcy (sklepu spożywczego) przed terminem lub w terminie płatności faktury. Odbiorca spłaca następnie sfinansowane kwoty do Banku.
Istnieją co najmniej trzy powody zastosowania takiego sposobu finansowania:
 1. płatność na rzecz dostawcy zaraz po wysyłce często umożliwia uzyskanie rabatu za wcześniejszą płatność,
 2. koszty finansowania takiego programu są oparte na badaniu sytuacji finansowej Odbiorcy - dzięki temu dostawca z segmentu małych i średnich firm jest w stanie uzyskać finansowanie po niskim koszcie, odpowiadającym standingowi odbiorcy z segmentu korporacyjnego,
 3. Odbiorca, oferując finansowanie związane z zakupami, uwiarygadnia się na rynku i buduje unikalne relacje handlowe z Dostawcami

Bank Pekao S.A. oferuje różne, dodatkowe formy finansowania oparte o dwa podstawowe modele:

a) Finansowanie typu "prostego" - finansowanie odbiorców:

 • dostawca otrzymuje środki za wystawioną fakturę przed terminem płatności,
 • jednoczesne wydłużenie terminów płatności faktur stwarza okazję budowania programów lojalnościowych dla portfela odbiorców.

b) Finansowanie typu "odwrotnego" - finansowanie dostawców:

 • odbiorca spłaca otrzymaną od dostawcy fakturę po terminie płatności,
 • zaoferowanie dostawcom otrzymania środków za wystawioną fakturę przed terminem płatności pozwala na budowanie programów lojalnościowych dla dostawców.

 

 

a) korzyści dla dostawcy:

 • poprawa płynności finansowej,
 • terminowy lub nawet wcześniejszy wpływ gotówki za faktury wystawione z odroczonym terminem płatności,
 • możliwość oferowania swoim kontrahentom kredytu kupieckiego,
 • budowanie programów finansowania dla swoich odbiorców,
 • stabilizowanie więzi handlowych z kontrahentami,
 • możliwość skorzystania z dodatkowej usługi monitoringu wierzytelności,
 • monitorowanie przez Bank spłat od odbiorców.

b) korzyści dla odbiorcy:

 • terminowe rozliczanie zobowiązań wobec dostawców,
 • możliwość uzyskania dodatkowego okresu finansowania,
 • możliwość korzystania ze skonta lub rabatów oferowanych przez dostawcę za wcześniejszą zapłatę za otrzymany towar lub usługę,
 • budowanie programów lojalnościowych dla swoich dostawców.

c) korzyści dla obu stron relacji handlowej:

 • szybkie i wygodne składanie zleceń przez system bankowości internetowej PekaoBIZNES24, który zapewnia w jedynym miejscu dostęp do wszystkich produktów bankowości transakcyjnej,
 • dostęp online do raportów i historii transakcji,
 • stałe monitorowanie stanu należności,
 • prosta i szybka forma rozliczania transakcji.
Toolbox
  Kontakt
   Zapamiętane skróty