Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FUNDUSZE UNIJNE W PIGUŁCE


Unia Europejska rozpoczęła przekazywanie pomocy dla Polski już w roku 1990. Do 1999 r. jedynym źródłem finansowania polskich projektów był program Phare. W latach 2000-2003 oprócz programu Phare, funkcjonowały również programy SAPARD oraz ISPA.

Wejście Polski do Unii Europejskiej skutkowało znaczącym rozszerzeniem możliwości realizacji projektów ze wsparciem ze strony UE. Na lata 2004-2006 w budżecie wspólnotowym zapisano dla Polski kwotę prawie 13 miliardów euro z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, w kolejnym budżecie na lata 2007-2013 było to już ponad 67 miliardów euro. Dodatkowo Polska otrzymała ponad 13 mld euro z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 0,7 mld euro z programu wsparcia rybołówstwa.


Lata 2014-2020

W ramach unijnego budżetu na lata 2014-2020 na działania rozwojowe przeznaczono 453 miliardy euro. Środki te są zgrupowane w trzech głównych obszarach:

1. Polityka spójności społeczno-gospodarczej (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności) - 352 mld euro,

2. Rozwój obszarów wiejskich (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich; bez dopłat bezpośrednich) - 95,6 mld euro,

3. Rybołówstwo (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) - 5,75 mld euro.


Zdecydowanie największym beneficjentem tych środków będzie Polska. Do naszego kraju trafi ponad 89 miliardów euro (wobec 81,2 mld euro w ramach budżetu 2007-2013), co stanowi prawie 20% całego budżetu unijnego przeznaczonego na działania pro-rozwojowe:

1. W ramach polityki spójności - 77,6 mld euro
2. W ramach rozwoju obszarów wiejskich - 10,9 mld euro
3. W ramach rybołówstwa - 0,53 mld euro

Środki przyznane Polsce będą wdrażane w oparciu o programy operacyjne zarządzane zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt