Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PROGRAMY REGIONALNE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Dolnośląskiego wynosi około 2,65 mld euro, z czego 2,25 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety: 


Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Przedsiębiorstwa i innowacje* 415,5 
II. Technologie informacyjno-komunikacyjne 66,4 
III. Gospodarka niskoemisyjna* 392,3 
IV. Środowisko i zasoby* 180,0 
V. Transport 340,6 
VI. Infrastruktura spójności społecznej 163,0 
VII. Infrastruktura edukacyjna 60,9 
VIII. Rynek pracy  254,3
IX. Włączenie społeczne  143,9
X. Edukacja 156,2 
XI. Pomoc techniczna  79,2

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

Strona internetowa:  http://rpo.dolnyslask.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi około 2,24 mld euro, z czego 1,90 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety: 


Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu*  429,6
II. Cyfrowy region 50,2 
III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie  282,2
IV. Region przyjazny środowisku 118,7 
V. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu  206,0
VI. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry  241,6
VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  39,8
VIII. Aktywni na rynku pracy  183,6
IX. Solidarne społeczeństwo  124,6
X. Innowacyjna edukacja 131,1 
XI. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  36,3
XII. Pomoc techniczna  59,9

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.


Strona internetowa: 
http://www.mojregion.eu/index.php/strona-glowna-rpoRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Budżet

Budżet RPO Województwa Lubelskiego wynosi około 2,62 mld euro, z czego 2,23 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety:

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Badania i innowacje* 100,4
II. Cyfrowe Lubelskie 72,3
III. Konkurencyjność przedsiębiorstw* 291,6
IV. Energia przyjazna środowisku*                                           150,9
V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna* 258,9
VI. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 154,6
VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 70,7
VIII. Mobilność regionalna i ekologiczny transport 271,0
IX. Rynek pracy* 197,9
X. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian* 55,9
XI. Włączenie społeczne 180,5
XII. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje* 123,7
XIII. Infrastruktura społeczna* 233,0
XIV. Pomoc techniczna 69,4

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

 

 Strona internetowa: http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Lubuskiego wynosi około 1,07 euro, z czego 0,91 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety: 

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Gospodarka i innowacje* 193,7 
II. Rozwój Cyfrowy*  39,2
III. Gospodarka niskoemisyjna* 108,0
IV. Środowisko i kultura* 91,5 
V. Transport  136,1
VI. Regionalny rynek pracy*  71,0
VII. Równowaga społeczna  68,2
VIII. Nowoczesna edukacja*  79,9
IX. Infrastruktura społeczna  83,4
X. Pomoc techniczna  36,1

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

Strona internetowa:  http://rpo2020.lubuskie.pl/program-rpo-lubuskie-2020/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Łódzkiego wynosi około 2,26 mld euro, z czego 2,65 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety:

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy  201,6
II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  274,8
III. Transport  395,7
IV. Gospodarka niskoemisyjna  225,0
V. Ochrona środowiska  117,5
VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu  279,1
VII. Infrastruktura dla usług społecznych  127,7
VIII. Zatrudnienie  159,9
IX. Włączenie społeczne  162,1
X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw  115,0 
XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności  130,0
XII. Pomoc techniczna 67,6 

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

Strona internetowa:
http://rpo.lodzkie.pl//prawo_i_dokumenty/115-regionalny-program-operacyjny-województwa-łódzkiego-na-lata-2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Małopolskiego wynosi około 3,39 mld euro, z czego 2,88 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety:

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Gospodarka wiedzy * 250,0
II. Cyfrowa Małopolska 140,0
III. Przedsiębiorcza Małopolska* 240,0
IV. Regionalna polityka energetyczna* 420,0
V. Ochrona środowiska* 138,0
VI. Dziedzictwo regionalne* 169,1
VII. Infrastruktura transportowa              390,5
VIII. Rynek pracy* 270,8
IX. Region spójny społecznie 232,0
X. Wiedza i kompetencje 204,9
XI. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 170,0
XII. Infrastruktura społeczna 151,0
XIII. Pomoc techniczna 101,9


* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.


Strona internetowa:
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/2014_2020/Strony/Regionalny_Program_Operacyjny.aspxRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Mazowieckiego wynosi około 2,61 mld euro, z czego 2,08 mld euro
to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety:

   

Nazwa priorytetu

  
Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce* 278,2
II. Wzrost e-potencjału Mazowsza 153,6
III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości* 213,4
IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną* 324,6
V. Gospodarka przyjazna środowisku* 91,4
VI. Jakość życia* 116,4
VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego 367,3
VIII. Rozwój rynku pracy* 137,9
IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 172,4
X. Edukacja dla rozwoju regionu* 161,9
XI. Pomoc techniczna 73,0

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

 
Strona internetowa:  http://www.funduszedlamazowsza.eu/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Opolskiego wynosi około 1,11 mld euro, z czego 0,94 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety:

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I.  Innowacje w gospodarce* 73,6 
II. Konkurencyjna gospodarka*  94,9
III. Gospodarka niskoemisyjna*   123,5
IV. Zapobieganie zagrożeniom  23,0
V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego   75,7
VI. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców  193,5
VII. Konkurencyjny rynek pracy* 95,2 
VIII. Integracja społeczna

73,9 

IX. Wysoka jakość edukacji *  58,9
X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną  95,0
XI. Pomoc techniczna  37,8

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

 Strona internetowa: http://rpo.opolskie.pl/Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Podkarpackiego wynosi około 2,49 mld euro, z czego 2,11 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety:

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka* 374,4 
II. Cyfrowe Podkarpackie 81,0 
III. Czysta energia* 253,7 
IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego* 186,2 
V. Infrastruktura komunikacyjna* 406,4 
VI. Spójność przestrzenna i społeczna* 217,8 
VII. Regionalny rynek pracy* 227,4 
VIII. Integracja społeczna* 169,1 
IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie*  128,5
X. Pomoc techniczna  69,7

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

 Strona internetowa: http://www.rpo.podkarpackie.pl/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Podlaskiego wynosi około 1,42 mld euro, z czego 1,21 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety:

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu 247,4
II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 84,1
III. Kompetencje i kwalifikacje 129,8
IV. Poprawa dostępności transportowej 208,0
V. Gospodarka niskoemisyjna 180,5
VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 57,0
VII. Poprawa spójności społecznej 59,0
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 179,3
IX. Rozwój lokalny 29,0
X. Pomoc techniczna 39,5

Wsparcie dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy będą mogli korzystać jako beneficjenci z działań realizowanych w ramach priorytetu I, III-VI, VIII i X.

Strona internetowa:  www.rpo.wrotapodlasia.pl


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Pomorskiego wynosi około 2,19 mld euro, z czego1,86 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety:

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Komercjalizacja wiedzy * 161,2 
II. Przedsiębiorstwa *  174,6
III. Edukacja * 116,4 
IV. Kształcenie zawodowe* 67,2 
V. Zatrudnienie * 223,7 
VI. Integracja  114,3
VII.  Zdrowie  107,5 
VIII. Konwersja  161,2 
IX. Mobilność  335,9
X. Energia *  215,0
XI. Środowisko  120,9 
XII. Pomoc techniczna 65,2 

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

Strona internetowa: http://www.rpo.pomorskie.eu/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Śląskiego wynosi około 4,09 mld euro, z czego 3,48 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety: 

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Nowoczesna gospodarka*  245,2
II. Cyfrowe śląskie  96,0
III. Konkurencyjność MŚP *  305,3
IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna * 796,8 
V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 208,2 
VI. Transport 473,0 
VII. Regionalny rynek pracy *  224,4
VIII.  Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy *  187,8
IX. Włączenie społeczne  261,0
X. Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna * 293,4 
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego * 194,9 
XII. Infrastruktura edukacyjna 81,1 
XIII. Pomoc techniczna  110,0

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

 Strona internetowa: http://rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1418044209
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Świętokrzyskiego wynosi około 1,61 mld euro, z czego 1,36 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety:

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Innowacje i nauka* 96,2 
II. Konkurencyjna gospodarka*  161,2
III. Efektywna i zielona energia*  167,3
IV. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 176,6 
V. Nowoczesna komunikacja  129,5
VI. Rozwój miast 118,6 
VII. Sprawne usługi publiczne  131,3
VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  109,2
IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  99,6
X. Otwarty rynek pracy  125,1
XI. Pomoc Techniczna  50,0

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

 Strona internetowa: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi około 2,03 mld euro, z czego 1,73 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety: 

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur*  320,5
II. Kadry dla gospodarki* 118,4 
III. Cyfrowy region 76,1
IV. Efektywność energetyczna* 267,8
V. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów* 105,2 
VI. Kultura i dziedzictwo 131,0
VII. Infrastruktura transportowa 196,3
VIII. Obszary wymagające rewitalizacji 64,8
IX. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych* 80,4 
X. Regionalny rynek pracy* 181,8
XI. Włączenie społeczne 128,0
XII. Pomoc techniczna 58,0

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

Strona internetowa: http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego

Budżet
Budżet RPO Województwa Wielkopolskiego wynosi około 2, 88 mld euro, z czego 2,45 mld euro to środki unijne.

Priorytety
W ramach programu realizowane są następujące priorytety: 

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka* 467,9 
II. Społeczeństwo informacyjne   60,0
III. Energia*  353,5
IV. Środowisko* 204,0 
V. Transport   414,0
VI. Rynek pracy *  265,0
VII. Włączenie społeczne  197,3 
VIII. Edukacja 156,3 
IX. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego * 261,6 
X. Pomoc techniczna  70,7

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

Strona internetowa:
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Budżet

Budżet RPO Województwa Zachodniopomorskiego wynosi około 1, 88 mld euro, z czego 1,60 mld euro to środki unijne.

Priorytety

W ramach programu realizowane są następujące priorytety: 

Nazwa priorytetu

Wkład ze środków UE
(mln euro)
I. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie* 342,1 
II. Gospodarka niskoemisyjna*  217,7
III. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom  73,0
IV. Naturalne otoczenie człowieka*  90,4
V. Zrównoważony transport  283,7
VI. Rynek pracy*  165,0
VII. Włączenie społeczne  131,2
VIII. Edukacja*  90,2
IX. Infrastruktura publiczna  145,0
X. Pomoc Techniczna 64,0 

* Priorytety, w których przewidziano wsparcie dla firm.

Strona internetowa:
http://www.rpo.wzp.pl/

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt