Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT INWESTYCYJNY

Wydatki na inwestycje wiążą się często z koniecznością ponoszenia istotnych nakładów finansowych. Korzystając z kredytu inwestycyjnego Banku Pekao S.A., przedsiębiorcy nie muszą angażować własnych środków w kwocie równej inwestycji, lecz posiłkują się środkami Banku, które po zrealizowaniu inwestycji będą spłacane nawet przez 10 lat. Tak długi okres kredytowania umożliwia racjonalne zaplanowanie inwestycji.

Kredyt inwestycyjny możesz przeznaczyć na:

  • zakup, modernizację nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • zakup środków transportu,
  • zakup linii technologicznej,
  • zakup urządzeń i maszyn,
  • zakup patentów i licencji, itp.

albo

  • na spłatę takiego kredytu, będącego w okresie spłaty, zaciągniętego na powyższe cele w innym banku

albo

  • częściowe pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez firmę w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku:

- do 80% wartości nakładów (maszyny, urządzenia i środki transportu)
- do 30% wartości nakładów (inwestycje nieruchomościowe zakończone lub w 
  trakcie realizacji rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem
  wniosku).

Dzięki kredytowi inwestycyjnemu można sfinansować nawet do 80% wartości inwestycji. Na pozostałą część potrzebne są udokumentowane środki własne (np. na rachunku lub wpłacona zaliczka). Jeśli firma jest płatnikiem VAT, możliwe jest także, przy pomocy kredytu obrotowego, sfinansowanie przez kilka miesięcy podatku VAT. Kwota kredytu uzależniona jest od potrzeb kredytowych Klienta, a także jego zdolności kredytowej.

Okres kredytowania
Kredyt inwestycyjny może być udzielony na okres do 10 lat.

Waluta
PLN, EUR i USD.

  • długi okres kredytowania, optymalizujący prowadzoną inwestycję,
  • konieczność zaangażowania jedynie 20% środków własnych,
  • możliwość obniżenia podatku dochodowego przez wpisanie odsetek i prowizji w koszty działalności firmy, możliwość odliczenia amortyzacji środka trwałego od przychodów firmy.
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt