Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FAKTORING

Bank Pekao S.A. wspólnie z Pekao Faktoring oferuje Klientom kompleksową usługę faktoringową dla firm w zakresie nabywania i finansowania wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

W ramach oferty dostępny jest :

faktoring krajowy niepełny (bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta krajowego)

faktoring eksportowy pełny (z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta zagranicznego)

Faktoring może być prowadzony w następujących walutach: PLN, EUR, USD, GBP.

W ramach umowy faktoringowej występują trzy podmioty prawne:

 • faktorant - dostawca towarów lub usług, który dokonuje sprzedaży wierzytelności,
 • kontrahent - odbiorca towarów lub usług zobowiązany do zapłaty,
 • faktor - nabywca wierzytelność od faktoranta.

Zgodnie z Konwencją Ottawską z 1988 r. umowa faktoringowa jest umową zawartą między dostawcą (faktorantem) a faktorem. Faktorant (dostawca) przenosi na faktora prawa do wierzytelności wynikających z umowy sprzedaży dóbr Klientom (dłużnikom).

Faktor wykonuje co najmniej dwie z poniższych usług:

 • finansuje dostawcę,
 • prowadzi rozliczenia związane z wierzytelnościami,
 • inkaso (ewentualnie windykacja) i księgowanie wierzytelności,
 • przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika zagranicznego.

Przedmiotem transakcji są wierzytelności w obrocie towarowym krajowym i/lub zagranicznym odpowiadające następującym kryteriom:

 • bezsporne,
 • niewymagalne,
 • z terminem zapłaty nie dłuższym niż 90 dni od daty powstania,
 • istniejące,
 • należycie udokumentowane,
 • niezastrzeżone (w stosunku, do których nie występuje ograniczenie prawa do obrotu).

Schemat transakcji faktoringowej :
http://www.pekaofaktoring.pl/index.php?page=1

Główne korzyści z faktoringu :

DLA DOSTAWCY W ZAKRESIE FINANSOWANIA :

 • wzrost obrotów firmy bez angażowania środków własnych,
 • poprawa wskaźników i struktury bilansu.

W ZAKRESIE REDUKCJI POZIOMU RYZYKA :

 • ochrona przed brakiem zapłaty od odbiorców zagranicznych,
 • zminimalizowanie ryzyka kursowego.

W ZAKRESIE OBSŁUGI NALEŻNOŚCI :

 • redukcja kosztów związanych z bieżącą obsługą,
 • poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców.

DLA KONTRAHENTA :

 • możliwość wydłużenia terminu płatności
 • utrzymanie ciągłości dostaw.
Informacje o ofercie Pekao Faktoring są dostępne w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju oraz w placówkach Pekao Faktoring, na stronie internetowej http://www.pekaofaktoring.com.pl/ oraz pod numerem telefonu  801 800 079.

 

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt