Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

CAP/ FLOOR

Transakcja CAP ma na celu zabezpieczenie nabywcy opcji CAP (Klienta lub Bank) przed wzrostem rynkowej stopy procentowej powyżej ustalanej między stronami transakcji stałej, kontraktowej stopy procentowej CAP. W transakcji CAP wystawca opcji gwarantuje nabywcy CAP wypłatę różnic odsetkowych w stopach procentowych w poszczególnych okresach odsetkowych.
Wzrost  kosztów obsługi długu w wyniku wzrostu rynkowych stóp procentowych jest rekompensowany otrzymywanymi od wystawcy opcji CAP różnicami odsetkowymi. Tak więc Klient nabywając opcję CAP ogranicza maksymalny koszt finansowania (np. kredytu, leasingu lub emisji) do wysokości stałej stopy kontraktowej oraz marży kredytodawcy. W przypadku spadku rynkowych stóp procentowych zobowiązania stron wygasają, a nabywca opcji CAP ma możliwość partycypowania w ich obniżeniu. Koszt otrzymania praw nabywcy opcji ograniczony jest do wysokości wyliczonej przez Bank premii, którą nabywca płaci wystawcy opcji.

Transakcja FLOOR  ma na celu zabezpieczenie nabywcy transakcji FLOOR przed spadkiem rynkowej stopy procentowej poniżej ustalanej między stronami transakcji stałej kontraktowej stopy procentowej FLOOR. W transakcji FLOOR wystawca opcji gwarantuje nabywcy FLOOR wypłatę różnic wynikających ze spadku stóp procentowych w poszczególnych okresach odsetkowych.
Spadek rynkowej stopy procentowej zmniejszający dochód z inwestycji zrekompensowany będzie otrzymywanymi od wystawcy opcji FLOOR różnicami odsetkowymi. Nabywca opcji FLOOR zabezpiecza poziom rentowności posiadanej inwestycji (np. papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu) zachowując jednocześnie możliwość udziału we wzroście stóp procentowych. Koszt nabywcy opcji ograniczony jest do wysokości płaconej wystawcy premii.

Docelowa grupa nabywców:  Klienci realizujący projekty inwestycyjne finansowane kredytem inwestycyjnym lub pozyskujących środki finansowe na bieżącą działalność poprzez emisję papierów dłużnych, inwestorzy posiadający w swoim portfelu papiery dłużne o stałym bądź zmiennym kuponie odsetkowym

Korzyści dla Klienta:                        

  • zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian poziomu stóp procentowych,
  • ograniczenie wzrostu kosztu kredytu lub spadku rentowności inwestycji,
  • ograniczenie kosztu zabezpieczenia do wysokości zapłaconej premii opcyjnej,
  • możliwość zredukowania kosztu zabezpieczenia - przy zastosowaniu strategii opcji COLLAR,
  • możliwość przedterminowego zamykania transakcji Cap/Floor z Bankiem co pozwala na:
    - zrealizowanie zysku z pozycji zabezpieczającej przed terminem jej zapadalności,
    - elastyczne dostosowanie zabezpieczenia do rzeczywistej wartości pozycji zabezpieczanej (wprzypadku zmiany wartości pozycji zabezpieczanej).

Inne istotne informacje:                   

Minimalna kwota transakcji wynosi 5 000 000 PLN lub 1 000 000 EUR,USD,CHF,GBP. Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), typ transakcji (transakcja CAP lub FLOOR) kwotę i walutę transakcji, stałą stopę procentową, stopę referencyjną (rynkowa stopa typu IBOR dla właściwej waluty transakcji CAP\FLOOR), premię i dzień jej płatności.


Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt