Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KARTY


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - Karty

Administrator danych

Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl , formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/corporate/formularz_kontaktowy telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl , telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, który zgłosił potrzebę wydania Pani/Panu karty płatniczej. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes podmiotu który przekazał dane, a także prawnie uzasadniony interes Banku. Uzasadnionym interesem podmiotu, który przekazał dane oraz Banku jest możliwość wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami oraz możliwość wydania karty płatniczej. 

Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, realizacja ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów prawa bankowego i przepisów dotyczących usług płatniczych..

Kategorie danych osobowych

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko,  dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, a także dane finansowe, w tym dane dotyczące transakcji realizowanych przy pomocy karty płatniczej.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. agentom Banku), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem korzystającym z możliwości wydania korporacyjnych kart płatniczych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez podmiot, który wnioskuje o wydanie kart.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do państw trzecich z uwagi na współpracę Banku z zewnętrznymi dostawcami usług (np. organizacjami kartowymi). Bank zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych z niektórymi dostawcami usług znajdującymi się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) nie wyklucza, że taki dostawca, pod warunkiem stosowania odpowiednich zabezpieczeń, może przekazywać dane kolejnym podwykonawcom.

  

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt