Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KARTY


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - Karty

Administrator danych

Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@pekao.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych.

Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie na adres Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, który zgłosił potrzebę wydania Pani/Panu karty płatniczej. 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Banku.
Za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje wykonanie umowy, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, realizacja ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów prawa bankowego i przepisów dotyczących usług płatniczych.

Kategorie danych osobowych

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko,  dane identyfikacyjne zawarte we Wniosku o wydanie karty , dane kontaktowe, a także dane finansowe dotyczące  funkcjonowania  i obsługi produktu  karty płatniczej.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem korzystającym z możliwości wydania korporacyjnych kart płatniczych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania  jak i przeniesienia danych. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez podmiot, który wnioskuje o wydanie kart.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do państw trzecich z uwagi na współpracę Banku z zewnętrznymi dostawcami usług (np. organizacjami kartowymi). Bank zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych z niektórymi dostawcami usług znajdującymi się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) nie wyklucza, że taki dostawca, pod warunkiem stosowania odpowiednich zabezpieczeń, może przekazywać dane kolejnym podwykonawcom.


 

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt