Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OTWARTA PLATFORMA FINANSOWANIAKlauzula informacyjna dla użytkowników Otwartej Platformy Finansowania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie na adres Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług przez Bank na Pani/Pana rzecz - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy - dostępu Pani/Pana do Otwartej Platformy Finansowania,
 • przeprowadzenie, jeszcze przed zawarciem umowy, oceny odpowiedniości i adekwatności usług i instrumentów finansowych dla Pani/Pana w ramach oferowania instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych - w tym poprzez profilowanie - w szczególności w celu zapewnienia zgodności produktów i usług z Pani/Pana potrzebami, celami i cechami,
 • wypełnienie przez administratora danych obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności Bankowej, w tym wynikających m.in. z  ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
 • marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
 • marketing bezpośredni produktów i usług innych podmiotów, w tym w celach analitycznych i profilowania -  podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać udzielona przez Panią/Pana,
 • realizacja innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Kategorie danych osobowych

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, w tym znajdujące się na dokumencie tożsamości.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci, administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa. 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez podmiot, w imieniu którego jest Pani/Pan upoważniona/y do działania w zakresie korzystania z Otwartej Platformy Finansowania.

Informacje o wymogu podania danych

Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Bankiem - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.


 
Klauzula informacyjna dla użytkowników Otwartej Platformy Finansowania, których dane Bank pozyskuje od podmiotu trzeciego

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie na adres Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług przez Bank na Pani/Pana rzecz - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy - dostępu Pani/Pana do Otwartej Platformy Finansowania,
 • wypełnienie przez administratora danych obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności Bankowej, w tym wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
 • marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych
  i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
 • marketing bezpośredni produktów i usług innych podmiotów, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać udzielona przez Panią/Pana,
 • realizacja innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem..

Kategorie danych osobowych

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, w tym znajdujące się na dokumencie tożsamości.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci, administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Bank otrzymał Pani/Pana dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail od Kontrahenta firmy, w imieniu której Pani/Pan działa, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przekazywanie treści marketingowych przez podmioty z nim współpracujące.

Informacje o wymogu podania danych

Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Bankiem - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

 

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt