Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAOBIZNES24

Klauzula informacyjna dla PekaoBiznes24.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych

Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

 

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@pekao.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych.

Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie na adres Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, w imieniu którego jest Pani/Pan upoważniony do działania, w związku z dostępem Pani/Pana do bankowości internetowej.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane, a także prawnie uzasadniony interes Banku. Uzasadnionym interesem administratora danych oraz Banku jest możliwość wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami, a także ewentualne dochodzenie wzajemnych roszczeń.
Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu wypełniania przez administratora danych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kategorie danych osobowych

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, w tym znajdujące się na dokumencie tożsamości oraz inne dane znajdujące się na dokumencie upoważnienia/pełnomocnictwa przekazane przez podmiot który upoważnił Panią/Pana do korzystania w jego imieniu z bankowości internetowej.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem w imieniu którego Pani/Pan działa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez podmiot w imieniu którego jest Pani/Pan upoważniony do działania w zakresie korzystania z bankowości internetowej.

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z przedstawioną mi treścią informacji administratora danych osobowych dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, w której wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego przez Administratora Danych.INFORMATION CONCERNING PERSONAL DATA PROCESSING

Data Controller

The entity acting as the Data Controller is Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw at ul. Grzybowska 53/57 (hereinafter referred to as the ?Bank").

 

Contact details

The data controller can be contacted by e-mail at info@pekao.com.pl, via a contact form available at https://www.pekao.com.pl/corporate/formularz_kontaktowy, by phone at 801 365 365, (22) 59 12 232 or by mail sent to the following address: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

The data controller has designated the Data Protection Officer, who can be contacted by e-mail at IOD@pekao.com.pl, by phone at 801 365 365, (22) 59 12 232 or by mail sent to the following address: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

The Data Protection Officer can be contacted in all matters relating to personal data processing and exercise of the rights related to data processing.

Purposes of processing and its legal basis

Your data will be processed for purposes related to the performance of the agreement concluded by and between the Bank and an entity on behalf of whom you are authorised to act, in relation to your access to electronic banking.

The basis for the processing of your personal data is the legitimate interest of the data controller who provided the data and the legitimate interest of the Bank. The legitimate interest of the data controller and the Bank is the performance of the agreement concluded between them and seeking mutual claims, if any. In addition, the Bank considers the following as a legitimate interest: the prevention of fraud and economic crimes, ensuring ICT environment security as well as internal compliance procedures .

Your data may also be processed for the performance of obligations imposed on data controllers by law, including provisions of the prevention of money laundering and terrorism financing.

Categories of personal data

The Bank processes the following categories of your personal data: first name, surname, contact details, identification data, including those provided on the ID document, and other data provided on the authorisation document/power of attorney presented by the entity that authorised you to use electronic banking on its behalf.

Data recipients

Your personal data may be made available to other data recipients, including entities entrusted by the controller with personal data processing activities (e.g. entities providing IT support services), with the proviso that such entities process personal data under an agreement with the controller and exclusively under instruction from the controller.

Detailed information on data recipients is available on the website at www.pekao.com.pl.

Data retention period

Your personal data will be stored for a period arising from the provisions of law indicated above and until such time as the Bank's legitimate interest forming the basis of processing is fulfilled, in particular related to the prescription of claims arising from the agreement between the Bank and the entity on behalf of which you are acting.

Rights of the data subject

You have the right of access to and rectification or erasure of your personal data, or restriction of its processing. At your request, the controller will provide you with a copy of the processed personal data, with the proviso that for any further requested copies the controller may charge a reasonable fee based on administrative costs borne by the Bank, set out in the Table of Banking Fees and Commissions.

Insofar as the basis for the processing of your personal data is the controller's legitimate interest, you have the right to object to the processing of your personal data.

You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority competent for the protection of personal data.

To exercise your rights referred to above you need to contact the data controller or the data protection officer. See above for contact details.

Source of personal data

Your personal data has been made available to the Bank by an entity on whose behalf you are authorised to act to the extent of access to electronic banking.

I hereby declare that I have read information concerning the processing of my personal data provided by the personal data controller, which specified who acts as the data controller, and that I acknowledge that the notification obligation has been performed by the data controller.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt