Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OSOBY KONTAKTOWE PO STRONIE KLIENTÓW KORPORACYJNYCH, LUB UPOWAŻNIANE PRZEZ TAKIE PODMIOTY DO REPREZENTOWANIA ICH PRZED BANKIEM


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokłada starań, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Bank przekazuje niezbędne informacje o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w momencie zbierania tych danych.

Bank dokłada także starań, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą, ale od innego podmiotu, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Informacje te są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych, lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą.

Niekiedy może jednak dochodzić do sytuacji w których udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, o czym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W tych sytuacjach, dbając aby podejmowane były odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, Bank udostępnia informacje publicznie. Informacje te znajdują się poniżej.

Kategorie osób, których dane Bank przetwarza, wobec których za niemożliwe lub nadmiernie utrudnione uznaje się bezpośrednie realizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób kontaktowych, pełnomocników, reprezentantów lub innych osób działających w imieniu klienta, które Bank pozyskuje od podmiotu na rzecz którego działają takie osoby.

Administrator danych

Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@pekao.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych.

Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie na adres Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane  osób kontaktowych, pełnomocników lub innych osób działających w imieniu klienta będą przetwarzane w celach kontaktowych, a także celach związanych z wykonaniem umowy  zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem w imieniu którego działa taka osoba.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych takich osób stanowią prawnie uzasadnione interesy podmiotu który przekazał dane, a także prawnie uzasadnione interesy Banku. Uzasadnionym interesem tego podmiotu oraz Banku jest możliwość wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami. 

Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Dane pełnomocników lub reprezentantów mogą być przetwarzane także w celu wypełniania przez Bank obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, lub przepisów podatkowych.

Kategorie danych osobowych

Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, a w odniesieniu do pełnomocników także PESEL, czy numer dokumentu tożsamości), dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu), a także inne dane w zakresie przekazanym przez podmiot w imieniu którego działa dana osoba (np. znajdujące się na dokumencie pełnomocnictwa).

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT)  przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem który przekazał dane.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Na wniosek tej osoby administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które taka osoba się zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie której dotyczą dane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Osobie, której dotyczą dane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentantów, pełnomocników lub innych osób wskazywanych jako osoby upoważnione do dokonywania określonych czynności są udostępnione Bankowi przez podmioty wskazujące te osoby jako osoby kontaktowe lub upoważnione do działania w ich imieniu.

  

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt