Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OSOBY KTÓRYCH DANA BANK PRZETWARZA Z UWAGI NA USŁUGI ŚWIADCZONE INNYM PODMIOTOM W ZAKRESIE DOKONYWANIA WPŁAT/WYPŁAT GOTÓWKOWYCH (W TYM AUTOWYPŁATY)


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokłada starań, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Bank przekazuje niezbędne informacje o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w momencie zbierania tych danych.

Bank dokłada także starań, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą, ale od innego podmiotu, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Informacje te są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych, lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą.

Niekiedy może jednak dochodzić do sytuacji w których udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, o czym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W tych sytuacjach, dbając aby podejmowane były odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, Bank udostępnia informacje publicznie. Informacje te znajdują się poniżej.

Kategorie osób, których dane Bank przetwarza, wobec których za niemożliwe lub nadmiernie utrudnione uznaje się bezpośrednie realizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób które są wskazywane przez inne podmioty jako uprawnione do realizacji wpłat lub dokonywania wypłat gotówkowych (w tym także Autowypłaty)

Administrator danych

Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@pekao.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych.

Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie na adres Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe  będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy  zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, który zlecił dokonanie wpłaty lub upoważnił do dokonywania wypłaty (w tym Autowypłaty) na rzecz osoby, której dotyczą dane.  

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy podmiotu który przekazał dane, a także prawnie uzasadnione interesy Banku, związane bezpośrednio z możliwością wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.
Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, realizację ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

Ponadto Bank będzie przetwarzał dane dokonujących wpłat lub realizujących wypłaty także w celu wypełniania przez Bank obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, lub przepisów podatkowych.

Kategorie danych osobowych

Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, adresowe, a także dane finansowe (w tym kwotę wpłaty/wypłaty), oraz inne dane dotyczące danej operacji (takie jak data operacji, kwota, czy tytuł wpłaty/wypłaty).

Odbiorcy danych

Dane osobowe osób dokonujących wpłat/wypłat gotówkowych mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. agentom Banku,  czy podmiotom świadczącym usługi IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe osób dokonujących wpłat/wypłat gotówkowych będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem korzystającym z danej usługi czy zlecającym dokonywanie wpłat lub wypłat gotówkowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Na wniosek tej osoby administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się taka osoba administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie której dotyczą dane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Taka osoba ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe są udostępnione Bankowi przez podmiot  który upoważnił określoną osobę do dokonywanie wpłat lub wypłat gotówkowych, bądź zlecił dokonanie takiej czynności.

  

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt