Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAPYTANIE, WNIOSEK LUB REKLAMACJĘ DO BANKU. DOTYCZY OSÓB KTÓRE NIE SĄ KLIENTAMI BANKUKlauzula informacyjna dla osób, które zwracają się do Banku z pytaniami, lub reklamacjami, przy założeniu, że nie są to osoby, które są klientami Banku (dane są zbierane w związku ze zgłaszaną przez osobę reklamacją) - obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO (dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą).

Administrator danych

Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako "Bank").

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.pekao.com.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@pekao.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych.

Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie na adres Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi i rozpatrzenia  Pani/Pana reklamacji, zapytania lub wniosku - podstawę przetwarzania stanowią przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, oraz prawnie uzasadnione interesy Banku w szczególności z uwagi na konieczność ewentualnej weryfikacji czy jest Pani/Pan klientem Banku.
  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, czy stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, czy agentom - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres niezbędny dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa o których mowa powyżej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie,  o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla możliwości rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji lub udzielania odpowiedzi na złożone zapytanie.
W razie nie podania danych rozpatrzenie Pani/Pana zapytania lub reklamacji może nie być możliwe.

  

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt