Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZASADY MIGRACJI

Rachunki o charakterze bieżącym

 1. Nowe numery rachunków

  Po 7 listopada br. rachunki o charakterze bieżącym będą miały nadane nowe numery. Jest to związane z obowiązującym w Polsce standardem nadawania numerów bankowych w poszczególnych bankach.

 2. Okres przejściowy

  W trosce o bezpieczeństwo wykonywanych płatności, Bank przygotował rozwiązanie, które pozwoli w okresie przejściowym (od dnia 7 listopada br. do dnia 31 marca 2016 r.) na automatyczne przekierowywanie przelewów, które będą skierowane na dotychczasowy numer rachunku o charakterze bieżącym (w byłym SKOK), na nowy, właściwy numer rachunku funkcjonujący w systemie Rocket. Po dniu 31 marca 2016 r. wszystkie przelewy otrzymane przez Bank, w których zostanie wskazany dotychczasowy numer odbiorcy (w byłym SKOK), będą zwracane do nadawcy.

 3. Zmiany w stosunku do dotychczasowych zasad funkcjonowania rachunków

  Z dniem migracji zostaną wprowadzone zmiany, polegające m.in. na:

  • zaprzestaniu realizowania usługi SMS info - Klientów, którzy korzystali z tej usługi należy zachęcać do zawarcia umowy o usługę Pekao24, w ramach której Klienci będą mieli pełny dostęp do historii rachunku oraz możliwość wykonywania operacji przez telefon, internet, SMS,
  • zaprzestaniu możliwości zlecania dyspozycji listownie i telefonicznie w dotychczasowym trybie - w zamian należy proponować Klientom korzystanie z usługi Pekao24,
  • zaprzestaniu korzystania z rachunków wirtualnych do spłat - w zamian należy proponować Klientom ustanowienie odpowiednich zleceń stałych, poleceń zapłaty, ustawienie usługi autospłaty rat pożyczek,
  • stosowaniu korzystniejszych zasad kapitalizacji odsetek na rachunkach IKS - kapitalizacji miesięcznej zamiast rocznej.

Lokaty terminowe

 1. Nowe numery rachunków

  Po 7 listopada br. rachunki lokat terminowych będą miały nadane nowe numery.

 2. Lokaty terminowe ze stałym oprocentowaniem, lokaty terminowe ze zmiennym oprocentowaniem, lokaty terminowe Wiosenne ze stałym oprocentowaniem, lokaty terminowe Promocyjne ze stałym oprocentowaniem, lokaty terminowe Owocne ze stałym oprocentowaniem, lokaty rentierskie z odsetkami płatnymi co 1 miesiąc oraz lokaty rentierskie z odsetkami płatnymi co 3 miesiące do końca trwania bieżącego okresu lokaty, będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach, zgodnie z odpowiednimi regulacjami byłego SKOK.

  Po zakończeniu bieżącego okresu trwania lokaty, wszystkie ww. rodzaje lokat w przypadku niepodjęcia przez Klienta środków z lokaty (najpóźniej w następnym dniu po zakończeniu bieżącego okresu lokaty) będą odnawiane na kolejny taki sam okres lokaty, lecz już na zasadach określonych w obowiązujących na dzień odnowienia lokaty na kolejny okres regulacjach Banku dla poszczególnych rodzajów lokat, tj.:

  a.    w przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności, Bank wypłaci:

  • 20% kwoty odsetek z nowego okresu lokaty, wyliczonych proporcjonalnie do czasu utrzymania lokaty w nowym okresie, jeśli zerwanie nastąpi po miesiącu od dnia odnowienia lokaty
  • 0% kwoty odsetek z nowego okresu lokaty, jeśli zerwanie nastąpi w ciągu miesiąca od dnia odnowienia lokaty;

  odsetki dopisane za poprzednie okresy nie są w takim przypadku pomniejszane;

  b.   w przypadku lokat otwartych na okres 24 i 36 miesięcy - odsetki będą wypłacane na koniec okresu lokaty z uwzględnieniem ich kapitalizacji za okresy roczne (procent składany);

  c.    lokaty będę oprocentowane według stawek określonych w Komunikacie oprocentowania lokat terminowych i kredytów w Banku Pekao S.A. (obowiązującym w dniu odnowienia lokaty) dla poszczególnych rodzajów lokat;

  d.    odnawiane lokaty terminowe będą musiały spełniać warunek minimalnej kwoty, aby mogły być dalej prowadzone przez Bank tj.

  - 10.000 zł dla lokat rentierskich,

  - 500 zł dla pozostałych rodzajów lokat.

  W przypadku niespełnienia progu minimalnej kwoty lokaty, środki z lokaty, której termin upłynął staną się nieoprocentowanym depozytem na wyodrębnionym rachunku Banku.

 3. Lokaty terminowe dzienne z IKS ze zmiennym oprocentowaniem po dniu migracji zostaną zamienione na lokaty terminowe standardowe jednodniowe o stałym oprocentowaniu i będą prowadzone na podstawie obowiązującego w Banku Regulaminu rachunków oszczędnościowych lokat terminowych Banku Pekao S.A., lecz zostanie na nich utrzymana stawka oprocentowania jak na lokacie terminowej dziennej z IKS z oferty byłego SKOK.
 4. Lokaty systematycznego oszczędzania po dniu migracji zostaną zamienione na rachunek oszczędnościowy Dobry Zysk i będą prowadzone na zasadach opisanych w Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych. Jednocześnie stawka oprocentowania lokaty zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie i będzie obowiązywała do ostatniego dnia bieżącego okresu trwającej lokaty. Od następnego dnia po dniu zakończenia lokaty, środki te będą oprocentowane według stawek obowiązujących w danym okresie dla rachunku Dobry Zysk.

Pożyczki

 1. Nowe numery rachunków

  Po 7 listopada br. rachunki kredytowe będą miały nadane nowe numery.

 2. Numery rachunków do spłat rat kredytu

  Nowy numer rachunku do spłaty kredytu będzie podany również w zawiadomieniu o wysokości raty spłaty kredytu, które Klienci otrzymają przed najbliższym terminem płatności raty kredytu. W tym zawiadomieniu znajdą się najważniejsze informacje na temat spłacanego kredytu, takie jak: wysokość raty kapitałowo - odsetkowej, termin płatności, kwota kapitału pozostałego do spłaty.
  Kolejne zawiadomienia Bank będzie wysyłał w przypadku:

  • zmiany wysokości raty kapitałowo - odsetkowej,
  • płatności ostatniej raty kapitałowo - odsetkowej, tzw. raty wyrównującej
 3. Wszystkie wpłaty kolejnych rat kredytu po 7 listopada 2015 r. będą realizowane na rachunek do spłat rat kredytu o nowym numerze.
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt