PEŁNIENIE FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA

Usługa jest przeznaczona dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw emerytalnych, mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres tej usługi obejmuje:

 • prowadzenie rejestru aktywów funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszu, w tym z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej, a także bezpieczne przechowywania tych aktywów,
 • zapewnienie, aby nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem,
 • zapewnienie, aby rozliczenie umów dotyczących aktywów funduszu oraz rozliczenie z uczestnikami funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia,
 • zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem,
 • zapewnienie, aby dochody funduszu były wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa i statutem,
 • wykonywanie poleceń funduszu, chyba, że są sprzeczne z prawem, lub statutem, lub zagrażają bezpieczeństwu przechowywanych aktywów,
 • wypłatę pożytków z instrumentów finansowych , takich jak odsetki, wykup nominału,
 • operacje na papierach wartościowych, takich jak split, asymilacje, konwersje, itp.,
 • obsługę zdarzeń korporacyjnych,
 • występowania w roli pełnomocnika na zgromadzeniach akcjonariuszu,
 • pożyczki papierów wartościowych,
 • odzyskiwanie nadpłaconych podatków od wypłaconych pożytków,
 • wykonywanie poleceń likwidatora,
 • wypełnianie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

Korzyści dla Klienta:

 • szeroki dostęp do rynków zagranicznych, w szczególności w Europie Środkowo - Wschodniej,
 • rozbudowane raportowanie rejestru aktywów oraz kontroli wyceny również za pośrednictwem bankowości internetowej,
 • rozliczanie derywatów nabywanych/zbywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • możliwość wymiany danych pomiędzy własnymi systemami księgowymi/transakcyjnymi a systemami Banku.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty