Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEŁNIENIE FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA

Usługa jest przeznaczona dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw emerytalnych, mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres tej usługi obejmuje:

 • prowadzenie rejestru aktywów funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszu, w tym z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej, a także bezpieczne przechowywania tych aktywów,
 • zapewnienie, aby nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem,
 • zapewnienie, aby rozliczenie umów dotyczących aktywów funduszu oraz rozliczenie z uczestnikami funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia,
 • zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem,
 • zapewnienie, aby dochody funduszu były wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa i statutem,
 • wykonywanie poleceń funduszu, chyba, że są sprzeczne z prawem, lub statutem, lub zagrażają bezpieczeństwu przechowywanych aktywów,
 • wypłatę pożytków z instrumentów finansowych , takich jak odsetki, wykup nominału,
 • operacje na papierach wartościowych, takich jak split, asymilacje, konwersje, itp.,
 • obsługę zdarzeń korporacyjnych,
 • występowania w roli pełnomocnika na zgromadzeniach akcjonariuszu,
 • pożyczki papierów wartościowych,
 • odzyskiwanie nadpłaconych podatków od wypłaconych pożytków,
 • wykonywanie poleceń likwidatora,
 • wypełnianie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

Korzyści dla Klienta:

 • szeroki dostęp do rynków zagranicznych, w szczególności w Europie Środkowo - Wschodniej,
 • rozbudowane raportowanie rejestru aktywów oraz kontroli wyceny również za pośrednictwem bankowości internetowej,
 • rozliczanie derywatów nabywanych/zbywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • możliwość wymiany danych pomiędzy własnymi systemami księgowymi/transakcyjnymi a systemami Banku.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt