Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Rachunek papierów wartościowych - pozwala na ewidencjonowanie instrumentów finansowych posiadanych przez klienta na rachunku prowadzonym w Banku.
Przedmiotem usługi jest prowadzenie rachunku papierów wartościowych na którym zapisywane są zdematerializowane instrumenty finansowe.

Zakres tej usługi obejmuje:

 • ewidencjonowanie stanu posiadanych instrumentów finansowych,
 • prowadzenie rozliczeń transakcji na instrumentach finansowych,
 • wypłatę pożytków z instrumentów finansowych , takich jak odsetki, wykup nominału,
 • operacje na papierach wartościowych, takich jak split, asymilacje, konwersje, itp.,
 • otrzymywanie wyciągu z rachunku papierów wartościowych.

Dodatkowo usługa może zostać poszerzona o:

 • obsługę zdarzeń korporacyjnych,
 • występowania w roli pełnomocnika na zgromadzeniach akcjonariuszu,
 • pożyczki papierów wartościowych,
 • obsługa zdalnych członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • odzyskiwanie nadpłaconych podatków od wypłaconych pożytków.

Korzyści dla Klienta:

 • bezpieczeństwo ewidencjonowanych instrumentów finansowych,
 • możliwość korzystania z usług dowolnego domu maklerskiego w procesie zawierania transakcji (?odmiejscowienie rachunku"),
 • rozliczanie transakcji przez wskazanych rachunek bankowy prowadzony dla klienta przez Bank Pekao SA,
 • możliwość zawierania transakcji z Bankiem dla oferowanych przez Bank instrumentów finansowych.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt