Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO KONSOLIDACJA

Pekao Konsolidacja to unikalne rozwiązanie, umożliwiające automatyczne przekazywanie środków pomiędzy rachunkiem głównym a rachunkiem powiązanym Klienta instytucjonalnego.

Najpopularniejszym rodzajem jest Pekao Konsolidacja Harmonogramowa z Limitem Salda Ujemnego.

W ramach grupy rachunków, biorących udział w Pekao Konsolidacji Harmonogramowej z Limitem Salda Ujemnego, Bank prowadzi indywidualne rachunki bieżące/pomocnicze, które mogą być używane przez ich posiadacza jako rachunki operacyjne lub pomocnicze.
Na każdym rachunku można deponować środki pieniężne lub zadłużać się w nim, w formie tzw. limitu technicznego (wyłącznie w rachunkach powiązanych), stanowiącego formę technicznego finansowania udzielanego przez Bank.
Limit techniczny to forma limitu w rachunku bieżącym/pomocniczym, który udzielany jest od rana i musi zostać całkowicie spłacony przed upływem końca dnia. W tym celu, jakiekolwiek zadłużenie w formie limitu technicznego, powstałe w ramach grupy rachunków, musi w każdym momencie znajdować pokrycie w środkach zdeponowanych na innych rachunkach lub pochodzących z kredytu w rachunku bieżącym, należących do tej grupy rachunków. Ponadto, Bank byłby upoważniony do traktowania środków zdeponowanych w ramach grupy rachunków jako zabezpieczenia spłaty zadłużenia w limicie technicznym, powstałego na innych rachunkach należących do grupy rachunków.

W celu elastycznego zarządzania wysokością limitów na rachunkach w usłudze Pekao Konsolidacja, Bank oferuje możliwość zmiany wysokości limitów na rachunkach za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. Funkcjonalność ta umożliwia użytkownikowi zlecanie do Banku zmiany wysokości limitów na rachunkach, z możliwością zaplanowania harmonogramu zmiany limitów na dziewięć okresów do przodu, w praktyce funkcjonalność ta umożliwia zaplanowanie na rachunkach różnych wysokości limitów w każdym dniu tygodnia.

Przykładowe typy Pekao Konsolidacji to:

  • zerowanie rachunków powiązanych - jeżeli saldo rachunku powiązanego jest różne od zera, dokonywana jest następująca transakcja:
    - gdy saldo jest dodatnie, całe saldo jest przeksięgowywane na rachunek główny; - gdy rachunek powiązany posiada limit techniczny i posiada saldo ujemne, saldo to zostaje spłacone w ciężar rachunku głównego,
  • zerowanie wyłącznie salda ujemnego - jeżeli saldo rachunku powiązanego jest poniżej zera tj. gdy rachunek powiązany posiada saldo ujemne, saldo to zostaje spłacone w ciężar rachunku głównego; w przypadku gdy saldo jest dodatnie brak transakcji konsolidacji sald,
  • konsolidacja do określonej kwoty - jeżeli saldo rachunku powiązanego jest różne od wysokości określonej kwoty, dokonywana jest następująca transakcja: - gdy saldo jest powyżej określonej kwoty - całe saldo powyżej tej kwoty jest przeksięgowywane na rachunek główny;
    - gdy rachunek powiązany posiada saldo poniżej określonej kwoty, saldo to zostaje spłacone w ciężar rachunku głównego do wysokości wyznaczonej kwoty.

W ofercie Banku dostępne są również inne rodzaje oraz typy Pekao Konsolidacji, aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu z Doradcą.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt