Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO DEBIT

Pekao Debit (Polecenie Zapłaty) to wygodna forma rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami, usprawniająca płatności z tytułu stale świadczonych usług lub cyklicznych dostaw towarów. Wykorzystywana jest przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze do pokrywania cyklicznych i regularnych płatności. Zapewnia terminowe regulowanie i otrzymywanie należności oraz bieżący monitoring zrealizowanych i niezrealizowanych poleceń zapłaty.

Produkt umożliwia inkaso powtarzających się należności, takich jak opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, prenumeraty, czynsz, spłaty kredytów itp.

Główne korzyści ze stosowania Polecenia Zapłaty:

  • oszczędność czasu,
  • terminowe otrzymywanie należności przez wierzyciela,
  • możliwość dokonywania dużej liczby transakcji w krótkim okresie,
  • kontrola wierzytelności dzięki bieżącemu monitoringowi zrealizowanych i niezrealizowanych poleceń zapłaty,
  • wpływ na zmniejszenie kosztów  związanych z zasięganiem informacji o statusie płatności,
  • terminowe regulowanie płatności, dzięki czemu dłużnik nie ponosi kosztów związanych z odsetkami karnymi za opóźnienia w regulowaniu płatności,
  • zwolnienie dłużnika z obowiązku ciągłego monitoringu terminów płatności zobowiązań,
  • możliwość automatyzacji rozksięgowania wpływów.

Prowizje i opłaty pobierane są według indywidualnej umowy z Klientem.

 

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt