Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZAMKNIĘTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY

To należący do Dewelopera rachunek powierniczy, który służy gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez Nabywców na cele określone w Umowie Deweloperskiej. Wypłata zdeponowanych środków z tego rodzaju rachunku następuje jednorazowo, po przeniesieniu na Nabywcę prawa odrębnej własności lokalu, własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, itd.).
 
Wszyscy Nabywcy będą dokonywać wpłat ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego podczas trwania przedsięwzięcia deweloperskiego i środki te będą zwalniane na rzecz Dewelopera po wybudowaniu przez niego lokalu lub domu jednorodzinnego i podpisaniu końcowego Aktu Notarialnego, przenoszącego na Nabywcę prawo odrębnej własności lokalu albo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.
 
Podczas trwania przedsięwzięcia deweloperskiego środki pozostają na rachunku i przedsięwzięcie jest finansowane ze środków własnych Dewelopera lub za pomocą odrębnego kredytu.
 
Zadania realizowane przez Bank:
 • Gromadzenie środków pieniężnych wpłacanych przez Nabywców lokali w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego Dewelopera,
 • Rejestracja wpłat dokonywanych przez indywidualnych Nabywców lokali,
 • Jednorazowa wypłata środków z każdego z subrachunków, po otrzymaniu i weryfikacji przez Bank Aktu Notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo odrębnej własności lokalu albo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, stanowiącego odrębną nieruchomość, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, 
 • Generowanie wydruków "Potwierdzenia wpłat" dla Nabywcy,   
 • Finansowanie budowy kredytem dla Dewelopera.

Główne korzyści z posiadania Zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego:

 • Zwiększenie wiarygodności Dewelopera na rynku,
 • Odpowiedzialność Banku za procesowanie i raportowanie wpłat dokonywanych przez Nabywców,
 • Księgowanie wpłat i wypłat oddzielnie dla każdego Nabywcy lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego
  i dokonywanie wypłat przez Bank według ściśle określonych zasad,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa wpłacanych przez Nabywców środków finansowych przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich przez Dewelopera oraz w przypadku jego upadłości,
 • Wyposażenie Nabywców w prawo uzyskiwania informacji o saldzie wpłat i wypłat środków
  z mieszkaniowego rachunku powierniczego,
 • Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa środków Nabywców przez cały okresu budowy,
 • Połączenie z kredytem budowlanym dla Dewelopera zapewniające płynność finansową przedsięwzięcia deweloperskiego bez angażowania środków Nabywców.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt