Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RACHUNEK ZASTRZEŻONY/ POWIERNICZY

Rachunek zastrzeżony oraz rachunek powierniczy (zwane również rachunkami typu escrow) przeznaczone są do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, wynikających z zawartych lub planowanych transakcji, realizowanych w obrocie gospodarczym. Rachunek zastrzeżony/powierniczy może służyć do rozliczania zarówno transakcji handlowych (zakup towarów i usług) jak i projektów inwestycyjnych (np. nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstw).

Rachunek zastrzeżony/powierniczy otwierany jest w sytuacji, gdy partnerzy transakcji decydują się na jej finansowe rozliczenie z udziałem strony trzeciej, którą jest Bank. Bank dokonuje rozliczeń zgodnie
z warunkami zapisanymi w zawartej umowie rachunku.
Dzięki udziałowi Banku partnerzy transakcji zapewniają sobie bezpieczeństwo rozliczenia transakcji zyskując niezależne zabezpieczenie ich interesów przed niewywiązaniem się którejkolwiek ze stron z warunków Umowy.

Bank oferuje dwa rodzaje rachunków typu escrow:

  • rachunek powierniczy prowadzony na podstawie art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Środki zgromadzone na rachunku powierniczym są wolne od zajęć realizowanych w ramach postępowań egzekucyjnych oraz podlegają wyłączeniu z masy upadłościowej w przypadku ogłoszenia upadłości przez posiadacza takiego rachunku.
  • rachunek zastrzeżony jest bardziej elastyczną formą rozliczenia transakcji. Umowa rachunku może być trójstronna lub wielostronna. Rachunek zastrzeżony nie zapewnia ochrony zgromadzonych środków tak jak rachunek powierniczy, jednak cechuje go wysoka różnorodność w konstrukcji zapisów umownych, dotyczących kontroli wpłaty i wypłaty zgromadzonych środków.

Główne korzyści z posiadania rachunku zastrzeżonego/powierniczego:

  • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - ograniczenie ryzyka towarzyszącego niestandardowym transakcjom,
  • zabezpieczenie interesów zainteresowanych Stron - Bank sprawuje kontrolę nad wydatkowaniem środków i rozliczeniem transakcji zgodnie z postanowieniami umowy,
  • w przypadku rachunku powierniczego zabezpieczenie zgromadzonych środków przed zajęciami komorniczymi oraz od innych organów egzekucyjnych,
  • indywidualny charakter umowy - możliwość dostosowania warunków umowy do rodzaju transakcji
    i potrzeb Klienta.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt