FAKTORING KRAJOWY NIEPEŁNY

Factoring niepełny krajowy. Nabywamy i finansujemy wierzytelności handlowe o terminach płatności nieprzekraczających 180 dni, wypłacając umówioną kwotę zaliczki. Nie przejmujemy ryzyka związanego z niewypłacalnością Państwa kontrahentów, ale monitujemy Państwa odbiorców.

Gotówkę wypłacimy już w ciągu kilku godzin po przekazaniu nam niezbędnych dokumentów. Nasz system Internet Faktor zapewnia szybką i bezpieczną dwukierunkową komunikację.

Po uregulowaniu zapłaty należności przez kontrahenta rozliczymy całą transakcję i wypłacamy Państwu część wierzytelności, tzw. fundusz gwarancyjny.

W przypadku braku zapłaty od kontrahenta po upływie daty zapadalności wierzytelność jest objęta dodatkowym okresem regresu (tzw. tolerowany okres opóźnienia), a my podejmiemy czynności dyscyplinujące kontrahentów. Jeśli mimo to kontrahent nie zapłaci, po upływie tolerowanego okresu opóźnienia wystąpimy do Państwa o zwrot wypłaconej zaliczki a następnie przeniesiemy zwrotnie wierzytelności na Państwa.

Jeśli w umowie zlecą nam Państwo windykację należności, w przypadku braku zapłaty od kontrahenta w oznaczonym terminie płatności, podejmiemy właściwe działania w celu odzyskania wierzytelności od kontrahentów. Odzyskane od kontrahenta należne wierzytelności, wypłacimy Państwu bezzwłocznie.

Faktoring niepełny jest usługą dla tych, którzy chcą uzyskać finansowanie bieżącej działalności i zapobiec powstawaniu zatorów płatniczych.

Główne korzyści dla Klienta:

  • szybka zapłata za sprzedane towary/usługi,
  • poprawa płynności finansowej,
  • zapewnienie firmie stałego finansowania bieżącej działalności,
  • zmniejszenie kosztów administrowania należnościami,
  • poprawa konkurencyjności - dysponując gotówką możecie Państwo zaproponować swoim kontrahentom lepsze warunki,
  • poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców,
  • bieżący monitoring stanu rozliczeń z kontrahentami.

Dodatkowe opcje w ramach faktoringu niepełnego krajowego :

  • limity automatyczne

Opcja, w której dodatkowo można skorzystać z uproszczonej procedury finansowania nowych  nieobjętych umową faktoringową  kontrahentów, z którymi rozpoczęliście Państwo właśnie współpracę lub kontrahentów, z którymi Wasze obroty są zmienne.  W Państwa umowie określimy dodatkową kwotę limitu automatycznego.  Po przesłaniu do nas faktur wraz niezbędnymi dokumentami wypłacimy ekspresowo gotówkę.

Jeśli macie Państwo silnie rozproszoną i niestabilną grupę odbiorców, usługa pozwoli Wam elastycznie i szybko dostosować warunki umowy do zmieniających się bieżących potrzeb. 

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty