Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT ZALICZKA

Kredyt Zaliczka przeznaczony jest dla klientów korporacyjnych, którzy za dostarczone dobra/usługi wystawiają swoim kontrahentom faktury handlowe z odroczonym terminem płatności. Produkt umożliwia natychmiastowe uruchomienie "zamrożonych" w środków finansowych poprzez zaliczkowe finansowanie należności. Bank Pekao SA finansuje faktury zarówno krajowe jak i zagraniczne. Kredytobiorca otrzymuje zaliczkę do 80% kwoty faktury przed terminem płatności wynikającym z wierzytelności, a spłata kredytu następuje w wyniku wpływu na rachunek bieżący Klienta środków na zapłatę faktury od kontrahentów. Dodatkowo Klient otrzymuje 10 dni po terminie płatności faktury na ewentualne opóźnienia w spłacie po stronie dłużników, za które nie są naliczane odsetki karne. Kredytobiorca ponosi koszty finansowania za faktycznie wykorzystany okres finansowania.

Korzyści dla Klienta korporacyjnego:

  • możliwość uzyskania szybkiej zapłaty za wykonane usługi bądź dostarczone towary,
  • utrzymanie lub poprawa bieżącej płynności finansowej Klienta,
  • monitorowanie przez Bank terminów płatności faktur,
  • umocnienie pozytywnych relacji z kontrahentami,
  • grace period - dłużnik ma możliwość spłacić swoje zobowiązania do 10-go dnia po dacie płatności faktury bez naliczania odsetek karnych,
  • odsetki naliczane są za rzeczywisty okres finansowania,
  • brak twardych zabezpieczeń transakcji.
Inne produkty finansowania handlu
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt