Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

DYSKONTO WEKSLI

Dyskonto weksli przeznaczone jest dla Klientów korporacyjnych, którzy rozliczają się ze swoimi kontrahentami za pomocą weksli wystawianych z odroczonym terminem płatności. Dyskonto weksli polega na nabywaniu przez Bank weksli przed terminem ich płatności oraz na wypłacie podawcy weksla kwoty weksla z potrąceniem odsetek dyskontowych. Podawca weksla otrzymuje środki zaraz po przedstawieniu weksla do dyskonta w Banku, a spłaty weksla do Banku dokonuje dłużnik wekslowy. Dyskonto może odbywać się z prawem regresu do podawcy, lub bez prawa regresu, a wtedy Bank przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty. Do dyskonta w formie transakcji bez regresu do podawcy przyjmowane są weksle, których płatność zabezpieczona jest awalem lub gwarancją zapłaty wystawioną przez akceptowany bank zagraniczny lub ubezpieczeniem transakcji eksportowej, której płatność nastąpić ma za pomocą weksla, wystawionym przez akceptowanego przez Bank ubezpieczyciela.

Do dyskonta przyjmowane są zarówno weksle krajowe jak i zagraniczne pochodzące z obrotu gospodarczego, których termin płatności upływa nie później niż w terminach określonych umowami handlowymi, w związku z którymi został wystawiony weksel.  Weksel do dyskonta mogą składać Klienci Banku, będący remitentami lub kolejnymi posiadaczami weksla uprawnionymi na podstawie nieprzerwanego ciągu indosów.

Dyskonto weksli może odbywać się formie doraźnej transakcji lub też w formie linii dyskontowej czyli tzw. kredytu dyskontowego.

Główne korzyści dla Klienta Korporacyjnego

  • poprawa płynności finansowej podmiotów prowadzących rozliczenia ze swoimi kontrahentami za pomocą weksli,
  • otrzymanie przez Klienta wcześniejszej zapłaty za towary i/lub usługi niż to wynika z terminu płatności weksla,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na inne formy kredytu,
  • możliwość oferowania kontrahentom atrakcyjniejszych form sprzedaży poprzez odroczenie płatności,
  • możliwość uzyskania finansowania pozabilansowego,
  • eliminacja ryzyka handlowego, politycznego, kursowego,
  • brak dodatkowych kosztów związanych z pozyskaniem kredytu bankowego,
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt