Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FORFAITING

Forfaiting jest usługą finansowania polegającą na wykupie przez Bank należności średnio- i długoterminowych, powstałych poprzez realizację dostaw towarów i usług lub projektów inwestycyjnych, przed terminem ich wymagalności. Bank przejmuje wierzytelności wraz z prawami z nich wynikającymi. Standardem transakcji jest wykup wierzytelności bez prawa do regresu, tzn. Bank ponosi ryzyko niewypłacalności odbiorcy. W ramach forfaitingu Bank finansuje nawet wierzytelności wysokokwotowe, z kilkunastoletnim terminem płatności. Finansowanie może być oparte tak o stałą stopę procentową jak i o bieżącą stopę zmienną. Bank wnosi ogromny wkład w zorganizowanie całej inwestycji, m.in. strukturyzuje transakcję finansowania dostosowując ją idealnie do potrzeb Klienta i do indywidualnego  harmonogramu spłat ratalnych, który nie będzie zbytnim obciążeniem dla odbiorcy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, produkt ten jest szeroko oferowany także dla dostawców współpracujących z jednostkami Sektora Publicznego, ogłaszającymi przetargi.

Produkt niesie szereg korzyści zarówno dla dostawcy/wykonawcy, jak i dla odbiorcy, tj.:

  • poprawa płynności dostawcy, dzięki natychmiastowej wypłacie środków wynikających z wystawionych faktur, przy jednoczesnej możliwości spłaty wierzytelności przez odbiorcę w optymalnych ratach,
  • indywidualnie ustrukturyzowana transakcja finansowania dopasowana do potrzeb zarówno odbiorcy jak i dostawcy/wykonawcy,
  • możliwość przejęcia przez Bank ryzyka niewypłacalności odbiorcy
  • bieżące raportowanie on-line całego przebiegu transakcji - raporty dostępne zarówno dla dostawcy jak i odbiorcy,
  • pomoc ze strony Banku w przebiegu całej transakcji.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt