Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

INKASO

Inkaso jest praktycznym sposobem obsługi transakcji handlowych, w których strony kontraktu są gotowe zrzec się zabezpieczenia oferowanego przez akredytywę dokumentową, ale jeszcze nie chcą dokonywać dostaw w ramach rachunku otwartego.

Produkt przeznaczony jest dla klientów obszaru korporacyjnego jak i detalicznego, eksporterów i importerów.

Charakterystyka - przedmiot i zakres produktu

Inkaso jest operacją polegającą na wydaniu importerowi przez bank prezentujący  dokumentów handlowych lub finansowych, w zamian za zapłatę eksporterowi określonej sumy pieniężnej lub zabezpieczenie jej  przyszłej zapłaty. Inkaso należy do uwarunkowanych form płatności, gdyż wejście w posiadanie towaru jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w zleceniu inkasa.

Inkaso jest stosowane głównie w przypadkach, gdy:

 • eksporter i importer mają do siebie zaufanie
 • eksporter współpracuje z solidnymi, dobrze znanymi partnerami handlowymi, których możliwość i gotowość do zapłaty jest niepodważalna
 • eksporter działa na stabilnych, silnych rynkach
 • eksporter ma możliwość łatwej sprzedaży towarów innemu kontrahentowi.

Wyróżniamy następujące rodzaje inkas:

 • inkaso finansowe - jego przedmiotem jest weksel trasowany (trata) lub weksel własny
 • inkaso dokumentowe - jego przedmiotem są dokumenty handlowe (np. faktura, lista pakowa, dokument transportowy, świadectwo pochodzenia, dokument ubezpieczeniowy) i ewentualnie dokumenty finansowe (weksle)
 • inkaso płatne a'vista - wydanie dokumentów następuje po zapłacie określonej sumy pieniężnej (określane documents against payment lub D/P)
 • inkaso terminowe - wydanie dokumentów następuje najczęściej po akcepcie weksla trasowanego z odroczonym terminem wypłaty (określane documents against acceptance lub D/A) lub wystawieniu weksla własnego, lub w innym trybie określonym w instrukcji inkasowej
 • inkaso o mieszanym sposobie zapłaty - łączy w sobie zarówno elementy inkasa płatnego a'vista i inkasa terminowego
 • inkaso eksportowe - przedmiotem inkasa są dokumenty reprezentujące wyeksportowany (sprzedany) przez klienta towar lub usługi, eksporter inicjuje transakcję inkasa
 • inkaso importowe - przedmiotem inkasa są dokumenty reprezentujące importowany (zakupiony) przez klienta towar, otrzymane z banku lub bezpośrednio od eksportera (tzw. inkaso bezpośrednie, kapitańskie).

Korzyści z wykorzystania tego produktu:

Korzyści dla eksportera:

 • ograniczenie ryzyka nieotrzymania zapłaty za wysłane towary,
 • kontrola nad towarami do momentu otrzymania płatności lub zabezpieczenia przyszłej płatności,
 • uzyskanie finansowania od banku w przypadku inkas terminowych,
 • pomoc banku w egzekwowaniu należności.

Korzyści dla importera:

 • eliminacja ryzyka nieotrzymania towarów, za które dokonał zapłaty,
 • możliwość skorzystania z odroczenia płatności, w przypadku inkas terminowych, a w związku z tym możliwość sprzedaży towaru przed terminem zapłaty

Ponadto zaletami korzystania z produktu są:

 • stosunkowo niskie koszty obsługi w porównaniu z innymi operacjami dokumentowymi
 • stosowanie ujednoliconych międzynarodowych reguł dotyczących inkas (URC nr 522).

Przewagą naszej oferty nad konkurencją jest  możliwość realizacji transakcji poprzez platformę internetową, co pozwala na śledzenie on-line transakcji na każdym etapie jej realizacji oraz na przyspieszenie i ułatwienie prowadzenia korespondencji z bankiem - usługa PekaoTrade.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt