O LEASINGU

Leasing jest formą finansowania inwestycji, która umożliwia inwestorowi dostęp do szerokiego spektrum środków trwałych bez konieczności ich zakupu, w tym przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych. W polskim ustawodawstwie leasing został uregulowany w kodeksie cywilnym i ustawach podatkowych (podatek dochodowy, VAT).

Zgodnie z art.709 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn.zm) przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Leasing zwrotny
Istotą leasingu zwrotnego jest to, iż przedmiotem leasingu jest środek trwały będący dotychczas własnością Korzystającego, który sprzedaje ten środek trwały firmie leasingowej. Jednocześnie Korzystający i Finansujący zawierają Umowę Leasingu, w ramach której Korzystający nadal użytkuje dany środek trwały, lecz już nie jako właściciel, a jako Korzystający. Leasing zwrotny może być realizowany zarówno w formie leasingu operacyjnego jak i leasingu finansowego. Główną korzyścią tej operacji jest zwiększenie płynności finansowej Korzystającego poprzez zamianę na gotówkę kapitału zamrożonego w postaci środków trwałych.

Vendor leasing
Program vendorowy opiera się na współpracy finansującego, tj. firmy leasingowej ze Zbywcą w celu wspierania sprzedaży produktu Zbywcy. Główną korzyścią dla Zbywcy w takim przypadku jest uatrakcyjnienie oferty sprzedaży produktu o ofertę finansowania tej sprzedaży skierowaną do potencjalnego Nabywcy. Poprawia to obraz firmy Zbywcy jako dostawcy całościowych rozwiązań. Ta forma stwarza Zbywcy możliwość wzrostu sprzedaży, może poprawić obroty, zyski i zwiększyć udział w rynku. Zbywca uzyskuje również lepszą wiedzę i kontrolę rynku sprzętu używanego, a także możliwość dodatkowych przychodów. Ponadto vendor leasing zapewnia bezpieczeństwo realizacji umowy sprzedaży poprzez udział w niej pewnego partnera, jakim jest firma leasingowa z silnym zapleczem finansowym.

Oferta Pekao LEASING

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty