Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OPCJE BINARNE

Binarna opcja walutowa to transakcja, w której wystawca opcji zobowiązuje się do wypłaty nabywcy opcji określonej kwoty pieniężnej (świadczenia opcyjnego), jeśli w dniu realizacji opcji kurs referencyjny będzie wyższy (opcja binarna typu Call) lub niższy (opcja binarna typu Put) od kursu realizacji opcji. Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię. W szczególnych typach opcji binarnych wypłata świadczenia opcyjnego może być uzależniona od spełnienia pewnych warunków dotyczących zawartej w transakcji bariery. W opcjach binarnych typu one touch up lub one touch down prawo do otrzymania świadczenia opcyjnego zależy od osiągnięcia przez kurs rynkowy w trakcie życia opcji poziomu bariery (aktywacja bariery). W opcjach typu no touch up lub no touch down wypłata świadczenia opcyjnego następuje jeśli w trakcie życia opcji kurs rynkowy nie osiągnie poziomu bariery.
Klienci mogą kupować opcje (czyli kupować dane prawa od banku) lub wystawiać opcje (czyli sprzedawać dane prawa bankowi). Dzięki transakcji opcji binarnych Klient otrzymuje efektywny kurs waluty lepszy niż w stosunku do pozycji niezabezpieczonej, czyli wymiany waluty po kursie rynkowym. Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię (stanowi ona koszt nabywcy i jednocześnie przychód wystawcy opcji).
Premia w opcjach binarnych jest zwykle niższa niż w odpowiadających im zwykłych opcjach waniliowych.

Docelowa grupa nabywców: Importerzy, eksporterzy, kredytobiorcy finansujący się w walutach obcych

Korzyści dla Klienta:                        

  • zmniejszenie ryzyka niekorzystnych zmian kursów walutowych,
  • ograniczenie kosztów zabezpieczenia do wysokości płaconej w momencie zawarcia transakcji premii opcyjnej,
  • możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi (np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia).

Inne istotne informacje:                   

Minimalna kwota rozliczenia opcji wynosi 30 000 PLN lub 10 000 EUR,USD,CHF,GBP Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), walutę transakcji, wysokość świadczenia opcyjnego, kurs opcyjny oraz dzień fixingu, walutę i kwotę premii oraz dzień jej płatności.


Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt