Informacje o DM Pekao

MIFID

Informacje o DM Pekao

NAZWA ORAZ DANE TELEADRESOWE

Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Dom Maklerski Pekao (DM/Dom Maklerski)
ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa 
Strona internetowa: www.dm.pekao.com.pl 
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne), +48 22 591 22 00 (wg taryfy operatora)
Adres e-mailowy DM: dm@pekao.com.pl


NAZWA PODMIOTU, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI DM

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank Pekao SA)


NAZWA ORGANU, KTÓRY UDZIELIŁ ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ

Bank posiada zezwolenie na świadczenie usług maklerskich wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa


JĘZYKI, W KTÓRYCH DM ŚWIADCZY SWOJE USŁUGI

DM informuje, że językiem, w którym Klient może kontaktować się z DM i w którym sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje, jest język polski, z zastrzeżeniem zdania następnego.

Jeżeli emitent zagranicznego instrumentu finansowego/ producent produktu inwestycyjnego znajdującego się w ofercie DM nie opracował polskiej wersji językowej dokumentu lub informacji nt. tego produktu – DM przekazuje Klientowi zainteresowanemu tym produktem dokument lub informacje w wersji językowej opracowanej przez producenta. Ewentualne tłumaczenie części lub całości tego dokumentu lub informacji na język polski może być przekazane z opóźnieniem, a w przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi i braku odmiennego zastrzeżenia – wersja polska nie jest wiążąca.


SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z DOMEM MAKLERSKIM

W zakresie zleceń i dyspozycji:

 • Kanały zdalne:
  • Internet:
  • Telefon: 800 105 800 (połączenie bezpłatne) lub +48 22 591 22 00 (wg taryfy operatora) - dla połączeń z telefonów komórkowych i zagranicy, w dni robocze w godzinach 8:00-20:00,
  • Faks: + 48 22 821 87 71
  • Inne zdalne kanały komunikacji udostępnione przez DM,
 • Osobiście w Punktach Usług Maklerskich w godzinach ich otwarcia (wykaz placówek PUM dostępny jest na stronie www.dm.pekao.com.pl).

W pozostałym zakresie oprócz powyższych również:

 • Listownie na adres Domu Maklerskiego.