Informacja podatkowa

Inne regulacje

PIT-8C - Najczęściej Zadawane Pytania:
(informacje zaktualizowane dla rozliczenia za 2018 rok)

Począwszy od 1 stycznia 2004 r. inwestorzy dokonujący transakcji giełdowych, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli zysk, zobowiązani są do uregulowania podatku od zysków kapitałowych. Stawka podatku wynosi 19%. Po zakończeniu roku podatkowego inwestor otrzymuje od domu maklerskiego formularz PIT-8C, na podstawie którego dokonuje rozliczenia podatku.

W serwisie internetowym Pekao24Makler masz dostęp do podglądu historii podatkowej, która obejmuje szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów osiągniętych od transakcji zawartych w danym roku podatkowym. Opcja "Informacja podatkowa" dostępna jest w zakładce "Rachunek pieniężny".

 • Kto otrzymuje PIT-8C
  • PIT-8C otrzyma każdy Klient, który dokonał w 2018 roku jakiejkolwiek sprzedaży opodatkowanej;

  Uwaga! PIT-8C nie jest wystawiany w przypadku uzyskania przychodów nie podlegających opodatkowaniu.

  • Klient otrzyma PIT-8C zarówno w przypadku osiągnięcia dochodu, jak i poniesienia straty;
  • Klient otrzyma PIT-8C także w przypadku, gdy różnica między przychodem a kosztem jest zerowa; liczy się fakt uzyskania przychodu.
 • Jeden właściciel - jeden PIT-8C do wszystkich rachunków
  • PIT-8C sporządzany jest wspólnie dla wszystkich rachunków prowadzonych przez DM dla Klienta.
 • Współposiadacze
  • PIT-8C do rachunków wspólnych sporządzany jest odrębnie dla każdego współposiadacza w części proporcjonalnej do liczby posiadaczy;
  • nie ma możliwości wykonania jednego wspólnego PIT z udziałem 100% tylko dla wskazanego współposiadacza;
  • dochód z rachunku wspólnego wyliczany jest zbiorczo ze wszystkich operacji na aktywach rachunku, podział następuje na finalnym dochodzie.
 • Brak sprzedaży
  • w przypadku nie dokonania sprzedaży opodatkowanej PIT-8C nie jest wystawiany;
  • jeżeli Klient ponosi tylko koszty związane z utrzymaniem rachunku (koszty dodatkowe) nie otrzyma PIT-8C;
  • koszty dodatkowe nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ani nie są stratą. Brak przychodu - brak kosztów.
 • Opodatkowanie nierezydentów
  • zarówno rezydenci jak i nierezydenci otrzymują PIT-8C.

  Uwaga! Wszystkie PIT-y 8C nierezydentów zostaną skierowane do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

 • Termin zapłaty podatku, PIT-38
  • podatek dochodowy z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyliczany jest samodzielnie przez podatnika (Klienta);
  • PIT-8C zawiera informacje, na podstawie których podatnik sporządza PIT-38;
 • Transfer instrumentów finansowych
  • transfer do innego domu maklerskiego - jest operacją nie mającą wpływu na podatek;
  • Dom Maklerski otrzymuje dane o cenie, dacie i sposobie nabycia transferowanych instrumentów finansowych;
  • transfer z innego domu maklerskiego do DM - na podstawie informacji otrzymanej od domu maklerskiego dokonującego transferu przenoszona jest cena, data oraz sposób nabycia instrumentów finansowych.
 • Przychody opodatkowane bez względu na datę nabycia
  • Sprzedaż akcji pracowniczych nabytych przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r, o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z poźn.zm) oraz akcji nabywanych w tzw. ofertach zamkniętych (dla pracowników i członków organów spółek).
  • Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej.
  • Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych w drodze darowizny (cena nabycia zawsze wynosi 0).
  • Sprzedaż instrumentów finansowych objętych w drodze spadku (data nabycia to data zapisania na rachunku spadkobiercy a cena nabycia stanowi równowartość wydatków poniesionych przez spadkodawcę, z wyjątkiem instrumentów finansowych stanowiących majątek wspólny małżonków, dla których zachowujemy datę nabycia na współwłasność przed śmiercią współmałżonka).
 • Dochody zwolnione z podatku

  art. 19 ust 1 nowelizacji updf z 12 listopada 2003 (Dz. U. Nr 202 poz. 1956):

  • ze sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji i innych instrumentów finansowych kupionych przed 1 stycznia 2004 r. na giełdzie, na podstawie publicznej oferty i w regulowanym obrocie pozagiełdowym;
  • z realizacji nabytych przed tą datą i na takich samych warunkach instrumentów pochodnych;
  • z odpłatnego zbycia obligacji SP (np. dziesięcioletnich), nabytych przed 1 stycznia 2003 r. bez względu na sposób nabycia.
 • Opłaty za wydanie dokumentów
  • PIT-8C wydawany jest bezpłatnie;
  • wszystkie dokumenty z zasobów bieżących i archiwalnych wydawane Klientowi podlegają opłacie;
  • Klienta obowiązuje Taryfa Prowizji i Opłat