BANK PEKAO SA


WNIOSEK O OTWARCIE EUROKONTA
Dane podstawowe
Dane osobowe
Dane kontaktowe
Informacje dodatkowe
Podsumowanie
Wybierz typ rachunku Pole wymagane
Pierwsze imię Pole wymagane

checked
Drugie imię

checked
Nazwisko Pole wymagane

checked
Czy jesteś klientem Banku Pekao S.A? Pole wymagane
Tak
Nie
Pole wymagane ?
Rezydent
Zgodnie z brzmieniem art. 374 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przekazuje następujące dane: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, jest wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-000-68-41; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego; NIP: 526-00-06-841, uprzejmie informuje, że jest administratorem danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i kontrahentów, które są przetwarzane przez Bank w celu realizowania czynności bankowych i innych czynności stanowiących przedmiot działalności Banku oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku, wynikających z przepisów prawa, za które uważa się w szczególności: marketing dotyczący własnych produktów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Bank informuje, że dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności bankowej lub realizacji zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Banku. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Bank informuje ponadto, że w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT), dostęp do danych osobowych uczestników tych transakcji może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.Podstawa prawna: art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
Pole wymagane
1. Potwierdzam zapoznanie się z powyższą Informacją o Spółce oraz z Informacją Administratora Danych.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Bank Polska Kasa Opieki S.A. w celu sprzedaży produktów podmiotów współpracujących z Bankiem i przekazywania mi oferty produktowej tych podmiotów oraz przesyłania przez Bank informacji handlowej, w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem /am/ poinformowany /a/ o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza o prawie wglądu do danych i ich poprawiania. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych .