OFERTA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bank Pekao S.A. jest dystrybutorem funduszy parasolowych, Funduszy Inwestycyjnych Otwartych i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych.


FUNDUSZE PARASOLOWE 

Fundusz parasolowy to fundusz inwestycyjny w ramach którego funkcjonuje kilka subfunduszy. Każdy z subfunduszy charakteryzuje się inną polityką inwestycyjną. Fundusze parasolowe pozwalają odroczyć konieczność zapłaty podatku od zysków kapitałowych. W  momencie przenoszenia środków między subfunduszami w ramach jednego funduszu parasolowego (zamiana jednostek uczestnictwa) . Podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% od osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa z funduszu bądź przy konwersji jednostek uczestnictwa zgromadzonych w funduszu parasolowym na jednostki uczestnictwa innego funduszu.

Bank Pekao S.A. jest dystrybutorem następujących funduszy parasolowych

PIONEER FIO

W skład funduszu Pioneer FIO wchodzą następujące subfundusze:
Pioneer Pieniężny
Pioneer Pieniężny Plus
Pioneer Obligacji Plus
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pioneer Stabilnego Wzrostu
Pioneer Stabilnego Inwestowania
Pioneer Zrównoważony
Pioneer Dynamicznych Spółek
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja
Pioneer Akcji Polskich


PIONEER  FUNDUSZY  GLOBALNYCH  SFIO

W skład funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO wchodzą następujące subfundusze:
Pioneer Gotówkowy
Pioneer Obligacji i Dochodu
Pioneer Obligacji Strategicznych
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pioneer Surowców i Energii
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pioneer Dochodu USD 

PIONEER  STRATEGIE  FUNDUSZOWE  SFIO

W skład funduszu Pioneer Strategie Funduszowe SFIO wchodzą subfundusze:
Pioneer Strategii Globalnej
Pioneer Zmiennej Alokacji
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego
Pioneer Elastycznego Inwestowania
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny


PIONEER  WALUTOWY  FIO

W skład funduszu Pioneer Walutowy FIO wchodzą subfundusze:
Pioneer Obligacji Europejskich Plus
Pioneer Akcji Europejskich
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pioneer Akcji Amerykańskich


FUNDUSZE  INWESTYCYJNE  OTWARTE

Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Toolbox
  Kursy walut
  Placówki i bankomaty
  Kontakt z doradcą
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty