RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY "DOBRY ZYSK"

Rachunek Dobry Zysk jest oprocentowanym rachunkiem oszczędnościowym w złotych, służącym do przechowywania środków pieniężnych jego Posiadacza, który może być prowadzony na rzecz Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (Eurokonta)  prowadzonego w złotych. 
Oprocentowanie rachunku Dobry Zysk uzależnione jest od wysokości kwoty zgromadzonej na rachunku.

Rachunek Dobry Zysk zapewnia:

 • Atrakcyjne oprocentowanie >>więcej
 • Jedną, określoną dla zgromadzonej kwoty stopę procentową,
 • Miesięczną kapitalizację odsetek,
 • Możliwość wypłacania środków z rachunku bez utraty wypracowanych odsetek,
 • Nieograniczoną liczbę przelewów na rachunek i wypłat z niego,
 • Bezpłatny pierwszy przelew z rachunku oszczędnościowego w danym miesiącu. Każdy kolejny z opłatą 8 zł,
 • Pełną dostępność do rachunku za pośrednictwem nowoczesnej platformy bankowości elektronicznej Pekao24 >>

 

Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym "Dobry Zysk" są oprocentowane według zmiennej stawki oprocentowania z odpowiedniego zakresu kwoty oszczędności na nim zgromadzonych:

 • 0,20% - do kwoty 9.999,99 złotych*
 • 0,20% - od kwoty 10.000,00 złotych do kwoty 24.999,99 złotych
 • 0,20% - od kwoty 25.000,00 złotych do kwoty 49.999,99 złotych
 • 0,20% - od kwoty 50.000,00 złotych do kwoty 99.999,99 złotych
 • 0,70% - od kwoty 100.000,00 złotych do kwoty 299.999,99 złotych
 • 0,70% - od kwoty 300.000,00 złotych

* Saldo rachunku niższe od kwoty 5 000,00 PLN nie podlega oprocentowaniu

Jak założyć "Dobry Zysk"

Umowę na prowadzenie rachunku oszczędnościowego "Dobry Zysk" możesz zawrzeć w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. oraz przez Pekao24. 

Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich. Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. 
Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków  Banku Pekao S.A. 

Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą funduszy inwestycyjnych Pioneer.

Toolbox
  Kursy walut
  Placówki i bankomaty
  Kontakt z doradcą
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty