Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Świadczenie "Dobry Start" w pytaniach i odpowiedziach:

1. Czy Bank Pekao S.A. umożliwia złożenie wniosku Dobry start?

Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w Banku Pekao S.A.  dla osób, które są jego klientami i mają dostęp do serwisu internetowego Pekao24.

2. Jak złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem Banku Pekao S.A.?

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj dane osobowe swoje i dzieci, dla których składasz wniosek o świadczenie Dobry start, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres szkoły do której w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczęszczało lub uczęszcza dziecko). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

 • Zaloguj się do serwisu internetowego Pekao24 i przejdź do wniosku Dobry start w sekcji e-Urząd.

 • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Pamiętaj aby na formularzu podać aktualny adres zamieszkania. W razie potrzeby zmień dane, które na formularzu mogą być modyfikowane.

 • Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

 • Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia niż konto w Banku Pekao S.A., wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w Banku.

 • Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Dobry start. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

 • Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule "UPO/UPP wniosek SW-1 nr " otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl

Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Dobry start, wszelkie pytania i obsługę wniosku Dobry start przejmuje organ prowadzący w gminie. W razie pytań o wniosek prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 

3. Czy wnioski o świadczenie Dobry start można składać przez cały rok szkolny?

Nie. Wnioski o świadczenie Dobry start składane są jednorazowo i dotyczą tylko roku szkolnego rozpoczynającego się w danym roku kalendarzowym (wnioski składane w roku 2018 dotyczą rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019). Można je składać  od 1 lipca br. do 30 listopada br.
Pamiętaj, od 1 do 30 lipca br. wnioski można składać tylko w formie elektronicznej.

4. Od kiedy można składać wniosek o świadczenie Dobry start?

Wniosek o świadczenie Dobry start jest dostępny w serwisie internetowym Pekao24 od 1 lipca br.  do 30 listopada br. Wnioski w formie drukowanej składane osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania będą przyjmowane od 1 sierpnia br. do 30 listopada br.

Pamiętaj, wniosku Dobry start nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

5. Czy programem objęte są wszystkie uczące się dzieci?

Świadczenie Dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia;          

 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to:

  - orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Świadczenie Dobry start nie przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla

nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli

instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie oraz na dziecko uczęszczające do przedszkola lub tzw. zerówki.

6. Czy muszę być klientem Banku Pekao S.A., aby złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem tego Banku?

Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w Banku Pekao S.A. jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego Pekao24.

7. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

 Zwróć się do urzędu miasta/gminy, w którym mieszkasz, o taką informację.

8. Jakie konto podać we wniosku Dobry start do wypłaty świadczeń?

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenie. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym Pekao24, możesz wskazać konto Banku Pekao S.A. lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto - w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

9. Czy mogę podać we wniosku Dobry start konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Dobry start można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono Konto Przekorzystne  dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Dobry start, to on dysponuje rachunkiem dziecka, w ramach limitu wynikającego z przepisów prawa zwykłego zarządu.

10. Czy po wysłaniu wniosku Dobry start przez serwis internetowy Pekao24 będzie można go modyfikować?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

11. Kto składa wniosek Dobry start? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców - wniosek powinien złożyć jeden rodzic gdyż świadczenie na dane dziecko jest jednorazowe, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie), a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej - istotne jest jednak, że na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej wniosku nie można złożyć przez bank lecz należy to zrobić osobiście w powiatowym centrum pomocy rodzinie.


W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

12. Czy przyznane świadczenie podlega opodatkowaniu?

Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

13. Nie mogę dodać załączników do wniosku Dobry start. Co robić?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Dobry start można dodać załączniki o określonych parametrach:

 • format załączników to JPG, PNG lub PDF

 • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.

 • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.

 • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Dobry start niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

14. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

Wiadomość e-mail z UPO o tytule "UPO/UPP wniosek SW-1 nr " otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl 

15. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Dobry start? Jaka jest rola Banku w tym procesie?

Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Dobry start podejmuje organ prowadzący postępowanie właściwy według miejsca Twojego zamieszkania po wcześniejszej analizie wniosku.

Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Dobry start za pomocą serwisu internetowego Pekao24.

Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący postępowanie. Wniosek oraz załączniki Bank trwale usuwa po wysłaniu ich do systemu emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w gminie, w której mieszkasz.

16. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Dobry start brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry start podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Pekao S.A., o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Dobry start. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Dobry start żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

17. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Dobry start moje dane?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry start podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Pekao S.A.. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Dobry start.

18. Czy świadczenie w ramach programu Dobry start może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?

Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł.  Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

19. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Pekao24 od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w Pekao24 po wypełnieniu wniosku Dobry start i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.

Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Dobry start otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.

Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Dobry start, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

Każdy wniosek Dobry start jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Dobry start, a organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA! Przyznanie świadczenia, na podstawie złożonego wniosku, nie wymaga decyzji administracyjnej Organu prowadzącego w gminie. Od tego Organu, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz jedynie informację o przyznaniu świadczenia. Jedynie odmowa przyznania świadczenia lub ewentualne ustalenie świadczeń nienależnie pobranych, dokonywana będzie w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

 

20. Mam dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jakie wsparcie otrzymam ? 300 złotych czy dwukrotność tej kwoty?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole doukończenia 20 lub - w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 24 roku życia.

21. Czy mogę ubiegać się o świadczenie z programu "Dobry Start" po rozpoczęciu roku szkolnego?

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.

22. Kto może złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start"

Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

23. Gdzie złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start"?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+". Aby dowiedzieć się, o jaką instytucję chodzi w Twoim przypadku, zapytaj o to w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Może to być np. urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna (np. centrum świadczeń).

24. Kiedy otrzymam wsparcie?

Jeśli wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

25. Czy muszę czekać na decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia?

Nie. W programie "Dobry Start" obowiązuje uproszczona procedura. Zrezygnowano bowiem z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu "Dobry Start".

Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

26. Moje dziecko pójdzie w tym roku do "zerówki" prowadzonej w szkole. Czy dostanie wyprawkę?

Nie. Wsparcie z programu "Dobry Start" przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole.

27. Pobieram zasiłek z pomocy społecznej. Jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku. Pracuje tylko mąż. Po otrzymaniu wyprawki dochód na osobę w naszej rodzinie wzrośnie. Czy stracimy zasiłek z pomocy społecznej?

Świadczenia z programu "Dobry Start" nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Wyprawka nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt