Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OSZCZĘDZANIE NA MAŁE I DUŻE PLANY

Pokaż swojemu dziecku korzyści płynące z oszczędzania. Nawet niewielkie kwoty wpłacane systematycznie po kilku latach urosną, stwarzając szansę na realizację planów Twojego dziecka.

 • RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY DLA NAJMŁODSZYCH - MÓJ SKARB:

  • Promocja na dobry początek.
   Rachunek Mój Skarb z promocyjnym oprocentowaniem 3% w skali roku na 180 dni!*
  • jest dostępny dla dzieci od dnia narodzin do 18. roku życia1,
  • może otworzyć rodzic w każdym oddziale Banku Pekao S.A.2 lub złożyć wniosek w Pekao24,
  • umożliwia wpłaty w dowolnej wysokości gotówką lub przelewem,
  • pozwala na dysponowanie zgromadzonymi środkami bez utraty naliczonych odsetek3,
  • można nim zarządzać poprzez bankowość internetową Pekao24.

   

  * Oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez okres 180 dni kalendarzowych od nia zawarcia umowy o rachunek Mój Skarb, którego umowa została zawarta w okresie trwania promocji, tj. od 02.07.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. Później rachunek będzie oprocentowany według standardowej stawki. Obecnie wynosi ona 1,50% w skali roku.

  1. Posiadanie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb jest możliwe, o ile dziecko, które ukończyło 13 lat jest właścicielem Konta Przekorzystnego (w zł), lub Eurokonta Kieszonkowego lub rodzic jest właścicielem rachunku oszczędnościowo--rozliczeniowego (w zł) w Banku Pekao S.A., a także dziecko jest polskim obywatelem lub rezydentem.
  2. Potrzebne będą numer PESEL dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jeden z jego dokumentów: paszport, dowód osobisty lub legitymacja szkolna.
  3. Miesięczny limit wypłat z konta jest co do zasady równy kwocie zwykłego zarządu- stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku; kwota publikowana co miesiąc przez GUS. Wypłaty są możliwe tylko w formie bezgotówkowej (przelewem). Przed ukończeniem 13 roku życia posiadacz nie może samodzielnie dokonywać wypłat.

 • PROGRAM AKUMULACJI KAPITAŁU PRO I PROGRAM AKUMULACJI KAPITAŁU JUNIOR

  To wyspecjalizowane programy inwestycyjne, które umożliwiają systematyczne i elastyczne oszczędzanie w wybranych funduszach.

  • PAK PRO - dla pełnoletnich Klientów Banku posiadających rachunek Eurokonto lub inny rachunek o charakterze bieżącym.
  • PAK Junior - dla osób małoletnich, których przynajmniej jeden z rodziców albo opiekun prawny zawierający Umowę w imieniu i na ich rzecz małoletniego jest Klientem Banku posiadającym rachunek Eurokonto lub inny rachunek o charakterze bieżącym.

  Korzyści wynikające z posiadania programów PAK:

  • gromadzenie kapitału na przyszłość niewielkimi kwotami - wystarczy 100 zł miesięcznie,
  • dostosowanie sposobu inwestowania do indywidualnych potrzeb - do wyboru klient ma fundusze o różnym stopniu ryzyka,
  • optymalizacja zysków w dłuższej perspektywie czasu - Klient ma do wyboru program 5 lub 10 letni (w dłuższej perspektywie czasu zwiększana jest szansa na zysk i minimalizowane jest ryzyko inwestycyjne),
  • przeznaczając niewielki procent swoich dochodów można zgromadzić środki na wyznaczony cel w przyszłości - np. edukacja dzieci, start w dorosłość swoich dzieci.
 • MOJA PERSPEKTYWA

  Jest  programem oszczędnościowym, którego celem jest ułatwienie długoterminowego oszczędzania poprzez regularny zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer.  Program dedykowany jest pełnoletnim klientom Banku posiadającym rachunek Eurokonto lub inny rachunek o charakterze bieżącym w PLN:

  • prosty i wygodny sposób na oszczędzanie w długim okresie,
  • unikalny mechanizm automatycznie dostosowujący ryzyko portfela do okresu oszczędzania,
  • możliwość dostosowania czasu inwestycji do własnych oczekiwań - umowa zawierana na okres od 6 do 40 lat,
  • atrakcyjne zniżki w opłatach manipulacyjnych,
  • swobodny dostęp do środków  możliwość dopłat i odkupień w dowolnym momencie,
  • możliwość zawarcia kilku umów.

   

  Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem inwestycyjnym odpowiedniego funduszu oraz kluczowymi informacjami dla klientów, a także Warunkami uczestnictwa w programach.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt