Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usługi Pekao24 zostały podzielone
na cztery działy tematyczne.

Jak aktywować Pekao24?

W celu dokonania aktywacji usługi Pekao24 należy udać się do dowolnego oddziału Banku Pekao S.A.

Czy numer klienta można zmienić?

Nie. Numer każdego klienta jest unikalny, na stałe przypisany przez system informatyczny Banku.

Co zrobić w przypadku zapomnienia numeru klienta?

Numer klienta znajduje się na umowie zawartej w oddziale Banku Pekao S.A. lub w Karcie Klienta Banku.
Jeżeli go nie pamiętasz lub nie możesz odszukać, zgłoś się do dowolnego oddziału Banku lub skontaktuj się z  naszym konsultantem pod numerem 801 365 365 (lub 42 683 82 32).

Czy numer PIN mogę zmienić?

Tak. PIN do usługi Pekao24 można zmieniać dowolną ilość razy w serwisach:

 • telefonicznym (zadzwoń pod numer 801 365 365 lub 42 683 82 32, wybierz na klawiaturze "2" aby przejść do serwisu transakcyjnego, zaloguj się i na klawiaturze telefonu wybierz klawisze "61"),
 • SMS (pod numer 3800 wyślij wiadomość o treści numer klienta#PIN#61#nowy PIN#nowy PIN),
 • internetowym (w sekcji USTAWIENIA wybierz opcję HASŁO I PIN),
 • aplikacji Pekao24 na tablety.

Co zrobić, gdy zgubię lub zapomnę numer PIN?

W tej sytuacji zgłoś u konsultanta Banku (801 365 365) lub w oddziale Banku dyspozycję wygenerowania nowego numeru PIN.

Co zrobić jeśli zapomnę hasło do Pekao24?

W przypadku zapomnienia lub zagubienia hasła należy zadzwonić do konsultanta pod numer 801 365 365 lub udać się do dowolnego oddziału Banku.

Mam zablokowany dostęp do Pekao24. W jaki sposób mogę odblokować serwis?

Jeśli zablokowany jest tylko jeden serwis (np. internetowy), zaloguj się poprawnie do innego serwisu Pekao24 (np. telefonicznego, SMS lub bankowości mobilnej). W przypadku blokady wszystkich serwisów skontaktuj się z konsultantem pod numerem 801 365 365 lub udaj się do dowolnego oddziału Banku.

Czy osoba będąca razem ze mną współwłaścicielem rachunku może korzystać z usługi Pekao24?

Tak. Każdy z posiadaczy rachunku otrzymuje w oddziale własny numer klienta oraz ustanawia idywidualnym numer PIN i hasło do usługi.

Czy osoba będąca razem ze mną współwłaścicielem Eurokonta będzie miała dostęp poprzez Pekao24 do wszystkich posiadanych przeze mnie rachunków?

Nie. Każdy Klient ma wgląd tylko do rachunków, których jest właścicielem lub do których jest upoważniony.

Czy mogę ustanowić pełnomocnictwo do Eurokonta?

Tak. W celu ustanowienia pełnomocnictwa należy udać się wraz z przyszłym pełnomocnikiem
do oddziału Banku, w którym jest prowadzony rachunek. Jeżeli pełnomocnik jest jednocześnie posiadaczem Eurokonta, uzyska możliwość obsługi wskazanego rachunku poprzez wszystkie
serwisy Pekao24.

Czy ustanowiony przeze mnie pełnomocnik ma dostęp do mojego rachunku poprzez Peko24?

Tak. Jeżeli pełnomocnik jest jednocześnie posiadaczem Eurokonta i korzysta z Pekao24, uzyska możliwość obsługi rachunku do którego został ustanowiony pełnomocnikiem poprzez wszystkie serwisy Pekao24, w tym realizacji przelewów.

Czy poprzez Pekao24 mam wgląd do historii swoich rachunków?

Tak. Lista wykonanych operacji jest dostępna poprzez wszystkie serwisy Pekao24.
Obejmuje ona transakcje wykonane w okresie do 12 miesięcy wstecz.
Operacje bieżące zawierają historię konta za ostatnie trzy miesiące, natomiast historia za wcześniejsze miesiące zamieszczona jest w Operacjach archiwalnych.

Czy mogę obejrzeć on-line wyciąg z konta?

Tak. W serwisie internetowym (PekaoInternet) można oglądać i pobierać on-line wyciągi z rachunków bieżących, lokat i kart płatniczych do 12 m-cy wstecz. Wyciągi elektroniczne zawierają identyczny zakres informacji jak wyciągi papierowe.

Czy mogę zrezygnować z wyciągów papierowych skoro mam do nich dostęp w serwisie PekaoInternet?

Z wyciągów papierowych można zrezygnować składając pisemną dyspozycję w oddziale Banku.  W oddziale Banku można również złożyć zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem serwisu internetowego informacji o zmianach regulaminów.

Jakiej przeglądarki mogę używać do obsługi rachunków poprzez PekaoInternet?

Informacje na temat zalecanych przeglądarek internetowych można znaleźć w zakładce dotyczącej serwisu PekaoInternet - Wymagania programowe.

W jaki sposób mogę połączyć się z konsultantem TelePekao?

Aby połączyć się z konsultantem:

 • Zadzwoń pod numer 801 365 365 lub 42 683 82 32,
 • Na klawiaturze telefonu wybierz "2", aby przejść do serwisu transakcyjnego
 • Zaloguj się przy użyciu numeru klienta i PINu
 • Wybierz w menu klawisz "0".

Z serwisu konsultantów można korzystać codziennie, przez całą dobę.

Czy posiadając rachunek w Banku mogę otrzymywać informację (potwierdzenie) SMS-em o operacjach na rachunku?

Tak. Aby z tej opcji skorzystać wystarczy w serwisie internetowym(Ustawienia/Powiadomienia SMS/Lista powiadomień) lub za pośrednictwem konsultanta TelePekao (801 365 365 lub 42 683 82 32) określić rodzaj powiadomień, które chcemy otrzymywać.

Czy mogę otrzymywać SMS-em informację o wpływach na rachunek?

Usługa ta nie jest jeszcze dostępna dla klientów Banku Pekao S.A.

Proszę o podanie kosztów korzystania z serwisu PekaoSMS?

Odpowiedzi na zapytania w formie SMS są bezpłatne. Klient ponosi jedynie opłatę za wysłanie wiadomości zgodnie z taryfą obowiązującą u danego operatora. Za korzystanie z usługi powiadomień w formie SMS oraz wysłanie kodu do autoryzacji operacji pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji.

Jakie operacje mogę wykonać w Pekao24?

Pekao24 pozwala zrealizować większość operacji dostępnych w placówce Banku oraz oferuje produkty i usługi adresowane specjalnie do Klientów korzystających z usług bankowych przez internet. W Pekao24 możesz m.in. zlecać przelewy, doładować telefon, założyć lokatę, zlecić operacje na rachunkach inwestycyjnych, spłacić zadłużenie na karcie kredytowej i złożyć wniosek o pożyczkę bądź kartę.

Co to jest przelew zdefiniowany?

Jest to przelew na rzecz odbiorcy, którego dane i numer rachunku zostały wcześniej zdefiniowane przez Klienta tzn. wprowadzone do systemu i zachowane. Podczas tworzenia przelewu zdefiniowanego można dokonać wyboru, czy dana płatność ma być autoryzowana kodem jednorazowym podczas każdej realizacji, czy też nie.

Przelew można zdefiniować u konsultanta TelePekao (801 365 365 lub 42 683 82 32), w serwisie internetowym, w aplikacji mobilnej Pekao24 lub w aplikacji Pekao24 na tablety.

Jak mogę zmodyfikować lub usunąć przelew zdefiniowany?

Dyspozycję modyfikacji lub usunięcia przelewu można złożyć u konsultanta TelePekao, w serwisie internetowym, w aplikacji mobilnej Pekao24 lub aplikacji na tablety. W tym celu należy przejść do zakładki "Przelew zdefiniowany" i wybrać opcję  Modyfikuj lub Usuń przy konkretnej nazwie przelewu na liście.

Czy w Pekao24 mogę zlecić przelew walutowy?

W Pekao24 istnieje możliwość realizacji przelewów walutowych do banków krajowych lub zagranicznych poprzez złożenie dyspozycji w serwisie PekaoInternet, u konsultanta TelePekao lub w aplikacji mobilnej Pekao24.
Przelewy takie można zlecać zarówno z rachunków złotowych jak i walutowych. W przypadku przelewów dokonywanych na rachunki w walutach innych niż waluta rachunku, w ciężar którego są realizowane, do przeliczenia stosuje się aktualne w dniu wykonania operacji kursy walut obcych, ustalane i ogłaszane przez Bank, z uwzględnieniem zmiany kursów walut w ciągu dnia operacyjnego.

Czy w Pekao24 mogę zlecić przelew SEPA?

Przelew walutowy SEPA można zlecić w serwisie internetowym za pośrednictwem konsultanta TelePekao oraz w aplikacji mobilnej Pekao24.

Umożliwia przesłanie waluty EUR na inny rachunek w banku krajowym lub zagranicznym, z możliwością zapisania danych przelewu, w postaci przelewu zdefiniowanego.

Czy poprzez Pekao24 mogę wykonywać przelewy z kart kredytowych?

Usługa Pekao24 umożliwia wykonywanie przelewów z rachunków kart kredytowych na rachunki własne. Realizacja tej operacji jest możliwa dla kart kredytowych obsługiwanych przez Bank na podstawie Regulaminu "Karty płatnicze dla osób fizycznych w Banku Pekao S.A."

Mam dwie karty kredytowe, które w Pekao24 widać jako ciąg cyfr. Jak mogę je rozróżnić bez konieczności sprawdzania numerów?

Identyfikację posiadanych kart, rachunków, lokat, kredytów i funduszy ułatwia nazwa własna. W sekcji "Ustawienia" zdefiniuj wyświetlaną nazwę dla danego produktu, np. "Moja karta", "Karta Adama", "Plastik Zosi", etc.

Złożyłam w Pekao24 wniosek o wydanie duplikatu karty debetowej dla mojego męża, ponieważ uległa ona uszkodzeniu. Otrzymałam przesyłkę zawierającą kartę wystawioną na moje nazwisko. Dlaczego?

Klient w Pekao24 może złożyć wniosek o wydanie karty tylko dla siebie. Mąż powinien złożyć wniosek logując się do serwisu Pekao24 na swój numer Klienta. Jeśli Klient nie posiada dostępu do bankowości internetowej, wniosek o wydanie duplikatu karty debetowej może złożyć w oddziale Banku. Podczas wizyty w oddziale można również aktywować dostęp do Pekao24.

Co zrobić aby otrzymać potwierdzenie przelewu?

W serwisie internetowym istnieje możliwość wydrukowania potwierdzenia realizacji operacji w formie elektronicznej. W celu otrzymania dokumentu potwierdzonego pieczątką Banku należy udać się do dowolnego oddziału.
Bank nie pobiera opłat za potwierdzenie w oddziale przelewu wykonanego poprzez Pekao24.

Czy mogę sprawdzić status złożonego przelewu?

Tak. Status złożonego przelewu można sprawdzić na "Liście złożonych przelewów" zamieszczonej w zakładce "Rachunki".

W jakim czasie powinna zostać złożona dyspozycja usunięcia/zmiany przelewu cyklicznego?

Przelew cykliczny powinien zostać usunięty/zmodyfikowany do końca dnia poprzedzającego dzień wykonania dyspozycji wskazany przez klienta do godziny 00.00. Realizacja operacji możliwa jest w serwisie internetowym, w aplikacji mobilnej, za pośrednictwem konsultanta TelePekao lub w oddziale Banku.
We wszystkich serwisach Pekao24 można również zawiesić/wznowić przelew cykliczny.

Czy istnieje możliwość złożenia dyspozycji przelewu z późniejszym terminem realizacji?

Tak. W serwisie interentowym, w aplikacji mobilnej oraz poprzez konsultanta TelePekao można złożyć dyspozycję wykonania przelewu, ze wskazaniem przyszłej daty realizacji.

Kiedy zostanie zrealizowany przelew cykliczny/z datą przyszłą, jeżeli termin jego realizacji przypada na dzień wolny od pracy/31 dzień miesiąca?

W przypadku, gdy data operacji wypada w dniu wolnym, można dokonać wyboru dnia wykonania płatności spośród następujących opcji:

 • wykonaj w dniu poprzednim roboczym,
 • bieżącym,
 • następnym roboczym.

Przelew ustanowiony na 31 danego m-ca, realizowany w cyklu miesięcznym, w przypadku jeżeli miesiąc ma tylko 30 dni zostanie zrealizowany w ostatnim dniu miesiąca, czyli 30 dnia miesiąca.

Czy przelewy cykliczne/z datą przyszłą odrzucone z powodu braku środków zostaną zrealizowane, kiedy konto zostanie zasilone odpowiednią kwotą?

Przelewy cykliczne/z datą przyszłą, które zostaną raz odrzucone przez system z powodu braku środków, nie zostaną zrealizowane po zasileniu rachunku. W przypadku przelewów cyklicznych przelew będzie realizowany w kolejnym cyklu, na który przypada realizacja zlecenia.

W jakim czasie od zlecenia poprzez Internet Bank Pekao S.A. realizuje transakcję?

To kiedy pieniądze znajdą się u odbiorcy zależy od godziny złożenia dyspozycji oraz dnia tygodnia i systemu rozliczeń banku odbiorcy. Okres ten może trwać od 6 godzin do 3 dni (nie dotyczy przelewów walutowych).

Jak włączyć usługę PayU Express?

Usługę PayU Express mozesz włączyć podczas realizowania transakcji na Allegro lub w czasie płatności kontem PayU w dowolnym e-sklepie. Wybierz "Płacę z Bankiem Pekao S.A." jako metodę płatności i po zalogowaniu do Pekao24 zaznacz rubrykę, na podstawie której udzielasz pełnomocnictwa dla PayU do obciążania rachunku, z którego dokonywana jest dana płatność, transakcjami, jakie będą wykonywane przy użyciu usługi PayU Express. Następnie autoryzuj przelew i gotowe. Za następne zakupy do kwoty 100 zł będziesz mógł zapłacić przelewem jednym kliknięciem, bez logowania do Pekao24.

Czy usługa PayU Express jest bezpieczna?

Usługa została udostępniona w ramach współpracy pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a PayU S.A., dzięki czemu jest ona całkowicie bezpieczna. Po uruchomieniu usługi Bank Pekao wysyła do PayU specjalny identyfikator, pozwalający na powiązanie Twojego  rachunku z kontem PayU. Jest on przechowywany w bezpiecznych bazach, nie jest nikomu udostępniany. Wymiana niezbędnych informacji pomiędzy Bankiem Pekao a PayU, która pozwala na uruchomienie usługi i realizację płatności jest szyfrowana. PayU nie ma dostępu do Twojego loginu ani hasła do bankowości elektronicznej. Wszystkie transakcje objęte są Programem Ochrony Kupujących PayU lub Programem Ochrony Kupujących Allegro.

Czy istnieją limity płatności dokonywanych w ramach PayU Express?

Tak, zawsze przy transakcji powyżej 100 zł poprosimy Cię o dodatkową autoryzację płatności - będziesz mógł to zrobić przy użyciu aplikacji PeoPay lub logując się do serwisu internetowego Pekao24. Dodatkowo w przypadku poszczególnych transakcji możesz także zostać poproszony o autoryzację płatności.

Czy mogę zareklamować transakcję realizowaną z wykorzystaniem PayU Express?

Oczywiście, jeśli na historii konta nie rozpoznajesz transakcji dokonanej przy pomocy usługi PayU Express lub masz podejrzenie, że transakcji dokonała osoba nieuprawniona - natychmiast poinformuj o tym Bank Pekao S.A. (pod numerem 801 365 365 czynnym całą dobę) lub PayU (+48 61 630 60 05 od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 20:00).
Możesz również wysłać maila na adres pomoc@payu.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie usługi  - zapoznaj się z nim, zanim złożysz reklamację.
Jeśli jednak rozpoznajesz transakcję, ale masz zastrzeżenia do jakości dostarczonego towaru lub zamówiony towar nie został do Ciebie dostarczony zgodnie z umową ze sprzedawcą - skorzystaj z Programu Ochrony Kupujących, który zabezpiecza każdą płatność dokonaną z użyciem konta PayU.

Jak wyłaczyć usługę PayU Express?

PayU Express możesz całkowicie wyłączyć, dezaktywując usługę w serwisie internetowym Pekao24. Po zalogowaniu do Pekao24 przejdź do zakładki USŁUGI, w lewym menu wybierz PayU Express i kliknij > Dezaktywuj.

Czy wykonywanie operacji bankowych w ramach Pekao24 jest bezpieczne?

Wszystkie operacje bankowe, dokonywane za pośrednictwem Internetu są szyfrowane protokołem SSL. Do połączenia z serwerem wykorzystywana jest kryptografia oparta na parze kluczy: prywatny - publiczny o długości 1024 bity. Dodatkowo bezpieczeństwo operacji bankowych zapewnia najbardziej zaawansowana technologia kryptografii, w której stosowany jest klucz sesyjny, jednorazowy dla danej sesji o długości 128 bitów.
Ponadto, bankowy system nadawania numerów PIN oraz numerów klienta skutecznie zabezpiecza przed ingerencją osób niepowołanych, a możliwość wielokrotnej zmiany hasła/PIN -u stanowi dodatkową ochronę przeprowadzanych transakcji. Bezpieczeństwo systemu zapewniają również: hasło, limity transakcyjne, wygasanie sesji oraz autoryzacja zlecanych operacji przy użyciu kodów jednorazowych.

Jak rozpoznać, że nawiązałem bezpieczne (szyfrowane) połączenie w ramach serwisu internetowego? Jak poznać, że to jest właśnie połączenie z serwerem Banku Pekao S.A.?

W chwili nawiązania szyfrowanego połączenia (po zalogowaniu się do serwisu), przeglądarka w pasku adresów zamiast protokołu http:// pokaże https://, a na pasku stanu przeglądarki pojawi się zamknięta kłódka. Po kliknięciu na nią wyświetlane są informacje dotyczące certyfikatu: dla kogo i przez kogo wystawiono certyfikat oraz data jego ważności.
Ogólne właściwości certyfikatu Banku to:

 • Wystawiony dla: www.pekao24.pl,
 • Wystawiony przez: Symantec Corporation.

Czy mogę sprawdzić numer IP komputera, z którego logowałem się do serwisu internetowego?

Tak. Lista logowań wraz z numerami IP dostępne są po zalogowaniu się w serwisie PekaoInternet w sekcji USTAWIENIA i po wybraniu opcji "Rejestr zdarzeń". Można tam uzyskać także informacje na temat historii wykonywanych operacji w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Korzystam głównie z serwisu internetowego. Czy zabezpieczenia stosowane po stronie Banku wystarczą, czy powinienem dodatkowo zabezpieczyć mój komputer?

Bez względu na zabezpieczenia stosowane przez Bank każdy użytkownik Internetu powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Zabezpieczenia zależą od zainstalowanego systemu i używanego oprogramowania. Nie ma jednej uniwersalnej metody, pozwalającej całkowicie zabezpieczyć komputer. Istnieje jednak pewien zestaw wskazówek, o których nie należy zapominać jeżeli zależy nam na bezpieczeństwie. Programy antywirusowe i osobiste firewalle pozwalają zabezpieczyć komputer przed ingerencją niepożądanych osób działających w sieci.

Co to są łaty i poprawki bezpieczeństwa, gdzie je znaleźć?

Praktycznie wszystkie programy i systemy operacyjne zawierają błędy. Mimo tego ich
działanie jest możliwe, ale przez to także możliwe jest włamanie się do komputera użytkownika.
Łaty (ang. patches) to programy, które modyfikują błędy w innych programach, natomiast poprawki bezpieczeństwa to pakiety programów poprawiające błędy w poszczególnych składnikach oprogramowania. Programy dostępne są na stronach twórców danego oprogramowania.

Co to są limity transakcyjne w Pekao24?

Limity transakcyjne są jednym z elementów zwiększających bezpieczeństwo serwisu,
umożliwiają ustanowienie przez klienta dziennego i miesięcznego limitu dokonywanych przelewów. Zabezpieczenie to dotyczy klientów korzystających z usługi w formie aktywnej.

W jaki sposób mogę zmienić wysokość limitów transakcyjnych?

Zmiana limitów dziennego i miesięcznego możliwa jest:

 • u konsultanta TelePekao (pod numerem 801 365 365 lub +48 42 683 82 32), 
 • w serwisie PekaoInternet,
 • w aplikacji Pekao24 na tablety,
 • w oddziale Banku.

Zmiana limitu miesięcznego poprzez serwisy Pekao24 wymaga dodatkowej autoryzacji - konsultant TelePekao oddzwania na  numer telefonu wskazany do oddzwaniania w celu potwierdzenia złożenia dyspozycji.

W jakim celu stosowana jest procedura oddzwaniania?

Procedura oddzwaniania stosowana jest w celu potwierdzenia uprawnień klienta do składania dyspozycji, które wymagają wyższego poziomu bezpieczeństwa. Podczas oddzwaniania konsultant zadaje pytania wytypowane przez system w celu potwierdzenia tożsamości osoby dzwoniącej. Zabezpieczenie to dotyczy klientów korzystających z usługi w formie aktywnej.

Co zrobić, gdy numer klienta, PIN, hasło i karta kodów jednorazowych dostaną się w niepowołane ręce?

W takim przypadku najlepiej jak najszybciej zadzwonić na Infolinię Banku Pekao S.A. pod numer 801 365 365 lub 42 683 82 32, poprosić o wygenerowanie nowego PIN-u lub skontaktować się w tej sprawie z oddziałem Banku.
W przypadku utraty karty kodów jednorazowych należy ją anulować - za pośrednictwem konsultanta TelePekao lub w serwisie automatycznym IVR, SMS lub w oddziale Banku.

Jakie metody autoryzacji transakcji są dostępne w serwisach Pekao24?

W Pekao24 do autoryzacji transakcji używane są:
- PekaoToken 
- token sprzętowy 
kody SMS
- karta kodów jednorazowych *

* dotyczy klientów, którzy aktywowali Pekao24 przed 6 sierpnia 2012 r.

Na czym polega autoryzacja transakcji w PekaoInternet?

W chwili realizacji operacji, która wymaga dodatkowego potwierdzenia np. przelewu zewnętrznego, Klient w zależności od używanej metody autoryzacji proszony jest o podanie:
- kodu wygenerowanego przez PekaoToken lub token sprzętowy
- kodu SMS lub
- kodu z karty kodów jednorazowych (dotyczy klientów, którzy aktywowali Pekao24 przed 6 sierpnia 2012 r.)

Czy mogę sprawdzić ilość wykorzystanych kodów jednorazowych z danej karty kodów?

Tak. Ilość wykorzystanych kodów możesz sprawdzić w serwisie PekaoInternet po wybraniu sekcji "Ustawienia", a następnie kliknięciu na "Szczegóły" przy wybranym numerze aktywnej karty kodów jednorazowych.

Korzystam z autoryzacji za pomocą kodów SMS, a nie mam przy sobie telefonu komórkowego. Wypełniłem już dane przelewu, czy mogę je w jakiś sposób zachować?

Tak. W celu późniejszego zatwierdzenia transakcji należy nacisnąć przycisk Autoryzuj później. Transakcja będzie oczekiwała na potwierdzenie w zakładce "Rachunki" po wejściu w sekcje "Operacje do autoryzacji".

Zmieniłem aparat telefoniczny, na którym miałem zainstalowany PekaoToken. Co mam robić?

W przypadku zmiany aparatu telefonicznego należy ponownie zamówić przesłanie wiadomości
WAP Push w celu pobrania nowej wersji aplikacji, a następnie dokonać jej instalacji i aktywacji.
Wiadomość WAP Push możesz zamówić w serwisie PekaoInternet, u konsultantów TelePekao
oraz w oddziale Banku.

Zapomniałem PIN do PekaoTokena. Co powinienem zrobić?

Usuń używaną wersję aplikacji z telefonu komórkowego, a następnie zamów przesłanie wiadomości WAP Push w celu pobrania nowej wersji aplikacji.
Toolbox
  Pliki do pobrania
  Kontakt
  Taryfa opłat i prowizji
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty
kontakt