Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PROGRAM IKE PEKAO TFI


 


Program Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI (Program IKE Pekao TFI), to wyspecjalizowany program inwestycyjny przygotowany dla osób zainteresowanych oszczędzaniem dodatkowych środków na przyszłą emeryturę na warunkach określonych w Ustawie o IKE i IKZE* . Jedną z jego zalet jest zwolnienie z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. Program IKE Pekao TFI uzupełnia naszą ofertę w III filarze.

Uczestnikiem Programu IKE Pekao TFI może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Jednostki uczestnictwa Funduszu nabyte w ramach Programu IKE są gromadzone przez Fundusz na odrębnym Indywidualnym Koncie Emerytalnym (Konto IKE) prowadzonym dla Uczestnika Programu IKE.

W ramach Programu IKE Pekao TFI Uczestnik może w jednym czasie posiadać trzy Konta IKE w różnych, wybranych przez siebie Funduszach/Subfunduszach, przy czym w jednym Funduszu/Subfunduszu maksymalnie jedno Konto IKE.

Uczestnik Programu IKE Pekao TFI może dokonywać wpłat z dowolną częstotliwością, przy czym łączna wysokość wpłat na wszystkie Konta IKE otwarte w ramach Programu IKE w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć limitu określonego w Ustawie o IKE i IKZE. W 2018 roku limit ten wynosi 13 329 zł.

Inwestowanie w Fundusze wiąże się z ponoszeniem opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie.

Wypłata środków z zachowaniem ulgi podatkowej może nastąpić po osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu innych warunków umożliwiających wypłatę przewidzianych w Ustawie o IKE i IKZE.

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004r., nr 116, poz. 1205 z późniejszymi zmianami).

Niskie kwoty minimalnych wpłat

Minimalna wysokość pierwszej wpłaty jest jednakowa dla wszystkich Funduszy prowadzących Konta IKE i wynosi 500 zł. Każda kolejna wpłata wynosi nie mniej niż 100 zł. Uczestnicy Programu oszczędzający dłużej niż 3 lata i spełniający warunki minimalnych wpłat na Konta IKE mogą liczyć na zniżki w opłatach manipulacyjnych.

Ulga podatkowa

Każdemu Uczestnikowi oszczędzającemu na Kontach IKE w ramach Programu IKE Pekao TFI, dokonującemu wypłaty na warunkach określonych w Ustawie o IKE i IKZE, przysługuje zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych dotyczącego osób fizycznych, z tytułu uczestnictwa w Programie.

Ochrona prawna

Program IKE Pekao TFI spełnia wymogi Ustawy IKE. Nad prawidłowością działania Funduszy czuwa Komisja Nadzoru Finansowego.

Swoboda dokonywania wpłat

Klienci Programu IKE Pekao TFI nie mają obowiązku systematycznego dokonywania wpłat. Warto jednak pamiętać, że niewykorzystany limit wpłat nie przenosi się na kolejny rok. Wielkość zysku w dużej mierze zależy od wielkości zgromadzonego kapitału i czasu oszczędzania, dlatego warto dokonywać wpłat równych ustalonemu limitowi odpowiadającemu trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w danym roku

Możliwość wycofania zainwestowanych środków w dowolnym momencie

Wypłata środków z zachowaniem ulgi podatkowej może nastapić po ukończeniu przez uczestnika 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia (zgodnie z ustawą  o IKE i IKZE). Nie oznacza to, że wcześniej nie mamy dostępu do zgromadzonych środków - w każdej chwili można dokonać ich wycofania, jednak wówczas stracimy ulgę podatkową, a zwracane środki zostaną pomniejszone o należny podatek oraz kwotę stanowiącą równowartość 30 % składki podstawowej, jeżeli miała miejsce wypłata z pracowniczego programu emerytalnego.

Opłacalne dla każdego

Uczestnikiem Programu IKE Pekao TFI warto zostać bez względu na  cel oszczędzania. To uprzywilejowana forma oszczędzania, która stwarza zarówno osobom młodym jak i starszym szansę na skorzystanie z ulgi podatkowej i niższych opłat przy nabywaniu jednostek uczestnictwa i z tego powodu warto z niej skorzystać. Na największe korzyści z uczestnictwa w Programie mogą liczyć osoby młode, ponieważ zwykle zyski są tym większe, im dłuższy jest czas oszczędzania.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) zgodnie z Ustawą*  jest to  wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane  są instrumenty finansowe, niebędące papierami wartościowymi oraz  rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów.

Umowa IKE zawierana jest na czas nieokreślony. Uczestnictwo w Programie IKE Pekao TFI trwa przez okres obowiązywania Umowy IKE. Dokonywane wpłaty,  w ramach rocznego limitu określonego w Ustawie o IKE,  podlegają zwolnieniu z 19% podatku od zysków kapitałowych. Nie ma obowiązku systematycznego dokonywania wpłat. Nie wykorzystany limit wpłat nie jest przenoszony na kolejny rok.

 Wypłaty środków z zachowaniem ulgi podatkowej może nastąpić po osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu innych warunków umożliwiających wypłatę przewidzianych w Ustawie* .

Środki można wycofać wcześniej wraz z wypracowanymi zyskami ( przed 60 rokiem życia ). Wcześniejsze wycofanie zgromadzonych środków powoduje utratę ulgi podatkowej.

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004r., nr 116, poz. 1205 z późniejszymi zmianami).

Lista funduszy inwestycyjnych oferowanych w Programie IKE Pekao TFI:

Pekao FIO z wydzielonymi subfunduszami:
subfundusz Pekao Obligacji Plus,
subfundusz Pekao Stabilnego Wzrostu,
subfundusz Pekao Zrównoważony,
subfundusz Pekao Akcji Polskich,
subfundusz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja,
subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek,
subfundusz Pekao Stabilnego Inwestowania,
subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2

Pekao Funduszy Globalnych SFIO
subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego,
subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku,
subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących,
subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych,
subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu,
subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych, 
subfundusz Pekao Surowców i Energii,
subfundusz Pekao Gotówkowy,
subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu,
subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu,
subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego,
subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego.


Pekao Walutowy FIO

Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Akcji Amerykańskich
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego


Pekao Strategie Funduszowe SFIO
subfudnusz Pekao Strategii Globalnej 
subfundusz Pekao Strategii Globalnej -konserwatywny


PekaoObligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
 

GŁÓWNE RYZYKA TOWARZYSZĄCE INWESTYCJI W FUNDUSZE

Inwestycja w fundusze inwestycyjne obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa funduszy. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

1) kategorii funduszu,

2) składu portfela inwestycyjnego funduszu,

3) realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Główne kategorie ryzyka inwestycyjnego:

1) ryzyko makroekonomiczne - związane z sytuacją w danym kraju,w którym inwestuje fundusz

2) ryzyko rynkowe - związane ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego oraz ogólnej koniunktury panującej na rynkach finansowych,

3) ryzyko płynności - ryzyko wynikające z braku możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie bez znacznego wpływu na jego cenę. W przypadku nagłych zmian na rynku, przeprowadzanie transakcji może wiązać się z dodatkowymi kosztami albo możliwość zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych w krótkim okresie może być w dużym stopniu ograniczona,

4) ryzyko stopy procentowej - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, a tym samym zmniejszenia się wartości całego portfela funduszu. Zasadą jest to, iż wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny rosnąć, a przy wzroście stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny spadać. To ryzyko w największym stopniu dotyczy funduszy dłużnych,

5) ryzyko kredytowe - polega na niewywiązaniu się emitenta (np. spółki emitującej obligacje korporacyjne) ze swoich zobowiązań wynikających z emisji danego instrumentu finansowego,

6) ryzyko walutowe (kursowe) -   oznacza możliwość zmniejszenia ewentualnych zysków/poniesienia strat na inwestycji w wyniku niekorzystnej zmiany kursów walut (dotyczy funduszy inwestujących za granicą),

7) ryzyko inflacji - które może skutkować tym, że realna stopa zwrotu z inwestycji może okazać się niższa od stopy nominalnej.

8) ryzyko związane z możliwością zawieszenia podawania do publicznej wiadomości wyceny wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu spowodowane brakiem możliwości ustalenia wartości aktywów Funduszu. Zawieszenie może na przykład wynikać: z zawieszenia obrotu na giełdzie, gdzie notowane są instrumenty finansowe wchodzące w skład portfela Funduszu lub z braku możliwości ustalenia wartości godziwej istotnej części aktywów Funduszu. Dodatkowo, w razie wystąpienia takiej sytuacji Towarzystwo może podjąć decyzję o zawieszeniu odkupowania Jednostek Uczestnictwa Funduszu, co będzie oznaczać dla uczestników Funduszu brak możliwości natychmiastowego zamknięcia inwestycji;

9) ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu w określonych lokatach lub na określonych rynkach polega na tym, że znaczna część Aktywów Funduszu zostanie ulokowana w dany instrument finansowy lub na danym rynku, a w razie wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Jednostki UczestnictwaRyzyko inwestycyjne
może być przez inwes
tora ograniczone poprzez tzw. dywersyfikację portfela. Polega ona na ulokowaniu kapitału w różne kategorie funduszy inwestycyjnych, czyli fundusze o różnym poziomie ryzyka i potencjalnych zysków. Im więcej różnorodnych funduszy w portfelu, tym korzystniejszej można oczekiwać relacji zysku do ryzyka - ewentualne straty poniesione na rynku o niekorzystnej koniunkturze mogą zostać wyrównane zyskami osiągniętymi z inwestycji w instrumenty finansowe oferujące ekspozycję na rynku, gdzie występują wzrosty.

Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka inwestycyjnego dotyczących danego funduszu inwestycyjnego zawarte są w Prospektach Informacyjnych poszczególnych funduszy.

 • W lutym 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy Pioneer Pekao TFI S.A. na Pekao TFI S.A. oraz zmiana nazw funduszy i subfunduszy. Szczegółowe informacje na www.pekaotfi.pl
 • Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl . Dodatkowo lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.
 • Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.
 • UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.
 • Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów, informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz Warunkami uczestnictwa odpowiedniego Programu.
 • Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 459), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1768), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.
 • Informacje na temat dokonanych połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy inwestycyjnych znajdują się na stronie www.pekaotfi.pl.
 • Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Poniższe informacje dotyczą wszystkich funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, wraz z wydzielonymi w ich ramach subfunduszami,  znajdujących się w ofercie Pekao TFI S.A.:

 • Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Pieniężny do 100%, Pekao Pieniężny Plus do 100%, Pekao Gotówkowy do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Stabilnego Inwestowania do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego do 65%.
 • Aktywa subfunduszy: Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Elastycznego Inwestowania oraz funduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
 • Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Akcji Polskich, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich oraz Pekao Elastycznego Inwestowania może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
 • Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Toolbox
  Kursy walut
  Placówki i bankomaty
  Kontakt z doradcą
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt