IKZE W DFE PEKAO


   


Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego prowadzone w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Pekao (IKZE w DFE Pekao) umożliwa efektywne oszczędzanie na przyszłą emeryturę i coroczne korzystanie z przywilejów podatkowych.Otwórz IKZE w DFE Pekao


Kwota wpłaty na IKZE* 1.000 zł 2.000 zł 3.000 zł 5 331,6 zł
Ulga dla osób rozliczających się 
przy stawce podatkowej 18%
180 zł

360 zł

540 zł    959 zł
Ulga dla osób prowadzących działalność gospodarczą
rozliczających się przy stawce podatkowej 19%
190 zł 380 zł 570 zł   1013 zł

Ulga  dla osób rozliczających się 
przy  stawce podatkowej 32%

320 zł 640 zł 960 zł 1 706 zł

Szacunkowe wyliczenia dot. dokonywanych wpłat i oszczędności podatkowej*


IKZE w DFE Pekao
to wiele korzyści, przede wszystkim: 

 • Możliwość corocznego korzystania z ulgi podatkowej - wpłacając na IKZE możesz dokonywać odliczeń od dochodu wpłat na IKZE.
 • Jednakowy dla wszyskich Klientów limit wpłat na IKZE - w 2018 r. - 5331,60
 • Możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału na emeryturę - oszczędzając systematycznie możesz zgromadzić znaczny kapitał na przyszłą emeryturę.
 • Niskie kwoty wpłat - pierwsza wpłata to tylko 100 zł, kolejne w dowolnej wysokości.
 • Niskie opłaty manipulacyjne - 2,5% kwoty wpłaty do 10.000 zł, potem bez opłat.
 • Brak podatku od zysków kapitałowych - przy wypłacie środków nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych.  
 • Brak podatku od spadków i darowizn - Spadkobiercy nie płacą od wypłaty z IKZE podatku od spadków i darowizn. Z tytułu dziedziczenia płacą zryczałtowany podatek w wysokości 10%.
 • Tylko 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy przy wypłatach dokonywanych po uzyskaniu uprawnień  do wypłaty świadczenia  Zwrot środków w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy podlega opodatkowaniu PIT według skali podatkowej.

Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao jest zarządzany przez Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które działa na rynku od 1999 roku i zarządza również Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym. Akcjonariuszam Towarzystwa jest Bank Pekao S.A.

* Przedstawione obliczenia mają charakter uproszczony i wyłącznie ilustracyjny oraz nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego ani prognozy.

Celem inwestycyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao jest maksymalizacja rentowności, przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Szeroki zakres zaangażowania w akcje pozwala na aktywne zarządzanie Funduszem, poprzez zmianę alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. W okresach trendów wzrostowych, popartych czynnikami fundamentalnymi, alokacja w akcje jest maksymalnie zwiększana. W przeciwnym razie udział akcji w aktywach jest zmniejszany, zaś większość aktywów jest inwestowana w dłużne papiery wartościowe, które charakteryzują się znacznie niższym poziomem ryzyka niż akcje.

Maksymalne zaangażowanie w akcje wynosi 60% wartości aktywów Funduszu i będzie wykorzystywane w okresie sprzyjającej koniunktury giełdowej. Minimalny poziom zaangażowania w akcje od 2013 roku wynosi 25% wartości aktywów.

Szczegóły

Od 2014 r. wszystkich oszczędzających na IKZE obowiązuje jednakowy limit wpłat.

Limit ten co roku obliczany jest na podstawie przeciętnego prognozowanego  wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.
Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności tak zdefiniowanego wynagrodzenia.

W roku 2018 limit wpłat na IKZE wynosi: 5.331,60 zł.

Dodatkowych wpłat na IKZE w DFE Pekao można dokonać:
- w serwisie internetowym Pekao24 lub
- w dowolnej Placówce Banku Pekao S.A. lub
- przelewem na nr rachunku 73 1030 1508 0000 0008 1650 4015 
podając dane wpłacającego: imię, nazwisko, adres oraz w polu "Tytuł Wpłaty" dane w następującej kolejności oddzielone przecinkami:
AAAAAAAAAA, PPPPPPPPPPP, XXXXXXXXXXX, gdzie symbole:
"A" oznaczają pełen numer Rachunku w Funduszu przydzielony Członkowi Funduszu
 "P" oznaczają numer PESEL Członka Funduszu, jeśli brak nr PESEL data urodzenia w formacie (RRRRMMDD)
"X" oznaczają imię i nazwisko członka Funduszu

Przykład poprawnego wpisu: 0001261129, 59062104012, Jan Nowak


Limit rocznej wpłaty nie obowiązuje w przypadku dokonywania wypłaty transferowej na rachunek IKZE w DFE Pekao.

Umowę o prowadzenie IKZE w DFE Pekao można zawrzeć

 • w placówkach Banku Pekao S.A.  
 • wypełniajac wniosek na stronie  pekaopte.pl


Umowę o prowadzenie IKZE w DFE Pekao może podpisać: 

 • osoba pełnoletnia,
 • osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat, przy czym do zawarcia umowy potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.  Małoletni może dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej wyłącznie na podstawie umowy o pracę,
 • Każdy kto gromadzi środki na IKZE w innej instytucji finansowej i zobowiązuje się dokonać wypłaty transferowej całości tych środków na IKZE w DFE Pekao.

 

Opłaty w DFE Pekao

 • Opłata manipulacyjna - 2,5% kwoty wpłaty.
 • Opłata za zarządzanie funduszem - 2,6% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.
 • W przypadku wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy - 10% wartości wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków, nie mniej niż 50 zł.

 Zwolnienia z opłat od wpłat

 • Fundusz zaprzestanie pobierania opłat od dalszych wpłat na rachunek, jeśli suma wpłat na IKZE w DFE Pekao przekroczy 10.000 zł.
 • DFE Pekao nie pobiera opłat od otrzymanych wypłat transferowych dokonywanych do funduszu.

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE Pekao, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w Funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej Funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao, dostępnym w placówkach Banku Pekao S.A., na stronie www.pekaopte.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.

Pekao PTE S.A. informuje, że z inwestycjami dokonywanymi przez DFE Pekao wiąże się ryzyko inwestycyjne - wartość jednostek Funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą.

Na ryzyko inwestycyjne składają się

- ryzyko rynkowe - jest to ryzyko spadku wartości aktywów w wyniku niekorzystnych zmian rynkowych cen akcji,
- ryzyko kredytowe - ryzyko spadku ceny instrumentu finansowego na skutek zmiany ratingu lub niewypłacalności emitenta,
- ryzyko płynności - jest to ryzyko spadku wartości aktywów związane z brakiem możliwości przeprowadzenia transakcji bez istotnego wpływu na zmianę ceny rynkowej instrumentu finansowego,
- ryzyko walutowe - ryzyko związane ze spadkiem wartości aktywów Funduszu w wyniku wahań kursów walutowych,
- ryzyko rozliczenia - ryzyko wynikające z braku rozliczenia lub nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez Fundusz, co może negatywnie wpływać na wartość środków zgromadzonych w Funduszu,
- ryzyko związane z przechowywaniem aktywów - jest to ryzyko spadku wartości aktywów wynikające z nienależytego wywiązania się ze swoich obowiązków Depozytariusza,
- ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków - ryzyko spadku wartości aktywów wynikające z nadmiernego zaangażowania w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku,
- ryzyko stopy procentowej - ryzyko wynikające z wrażliwości cen instrumentów dłużnych na zmiany rynkowych stóp procentowych,
- ryzyko makroekonomiczne - ryzyko wynikające z pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na świecie,
- ryzyko polityczne - ryzyko interwencji rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych decyzji zmieniających otoczenie biznesowe oraz makroekonomiczne.

Toolbox
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty