Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

USŁUGA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ

Zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi Bank Pekao S.A.  świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy Pekao TFI S.A. po uprzednim zawarciu z Klientem Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Dotyczy to zarówno zleceń przyjmowanych w oddziałach Banku, jaki i za pośrednictwem usługi Pekao24 (Internet i telefon).

Umowa wraz z Regulaminem precyzuje m.in. zasady, na jakich Bank realizuje zlecenia Klientów dotyczące jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z wymogami przepisów prawa wynikających między innymi z zapisów Dyrektywy MiFID, przed podpisaniem Umowy pracownik Banku dokona oceny czy usługa jest  dla Klienta odpowiednia (ocena adekwatności). Ocena dokonywana jest w oparciu o Kwestionariusz adekwatności, którego celem jest  poznanie:

  • wiedzy Klienta o inwestowaniu w instrumenty finansowe i inne produkty inwestycyjne,
  • doświadczeń inwestycyjnych Klienta. 

Na podstawie wyników  badania adekwatności Bank ustala, czy Klienci rozumieją specyfikę ryzyka związaną z usługą i produktami inwestycyjnymi, a Klient otrzymuje informację zwrotną czy proponowana usługa jest dla niego adekwatna.  W przypadku nieadekwatności usługi obowiązkiem Banku jest ostrzeżenie Klienta, że usługa  jest nieodpowiednia z uwagi na jego poziom wiedzy i doświadczenia w związku z czym Klient może nie być świadomy wszystkich ryzyk związanych z instrumentami oferowanymi w jej ramach. Bank przekazuje informację w zakresie nieadekwatności tylko w przypadku gdy informacje przekazane wcześniej przez Klienta pozwalają na dokonanie takiej oceny. Natomiast w przypadku gdy niezbędne  informacje w tym zakresie nie zostaną przez Klienta przekazane, to w takiej sytuacji Bank ostrzega Klienta, że uniemożliwia mu to dokonanie oceny w zakresie adekwatności.

Dodatkowo przed podpisaniem Umowy Klient otrzymuje pakiet informacji na temat Banku, instrumentów finansowych, jakimi są jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, a także informację o politykach klasyfikacji i rekleasyfikacji Klientów oraz zarządzania konfliktami interesów stosowanych w Banku. Wszystkie te dokumenty tworzą tzw. Pakiet Informacyjny MiFID

W ramach usługi świadczonej na podstawie wyżej wymienionej Umowy Bank prowadzi  dystrybucję funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje o funduszach Pekao TFI S.A, w tym odniesienie do opisów funduszy na stronie Pekao TFI S.A, gdzie znaleźć można również aktualne Prospekty Informacyjne tych funduszy, a także aktualną tabelę opłat manipulacyjnych dostępne są tutaj.

Więcej informacji uzyskasz u Doradcy Klienta oraz pod numerem infolinii: 801 365 365 (opłata jak za połączenie lokalne), (42) 683 82 32 lub (22) 591 22 32.


Informacja Banku Pekao S.A. dla Klientów/potencjalnych Klientów udzielających pełnomocnictwa szczególnego do zawarcia Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących j.u.funduszy inwestycyjnych

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt