PSO MOJA PERSPEKTYWA


 


PSO Moja Perspektywa jest innowacyjnym programem oszczędnościowym, którego celem jest ułatwienie długoterminowego oszczędzania poprzez regularny zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer.W ramach Programu jednostki uczestnictwa 3 subfunduszy tworzących wybrany Portfel Programu nabywane są w określonych proporcjach.Proporcje poszczególnych składników portfela są automatycznie dobierane w taki sposób, aby zwiększać potencjał wzrostu wartości inwestycji w długim okresie i ograniczać ryzyko w miarę zbliżania się do końca okresu oszczędzania - w ten sposób Program "podąża" za cyklem życiowym inwestora.

Charakterystyka PSO Moja Perspektywa

PSO Moja Perspektywa, to Program ułatwiający oszczędzanie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych,

Mechanizm Programu opiera się na fundamentach długoterminowego inwestowania - dywersyfikacji i regularności. W ramach Programu jednostki uczestnictwa 3 subfunduszy Pioneer tworzących wybrany Portfel Programu nabywane są w określonych proporcjach, w ściśle określonych odstępach czasu. Proporcje poszczególnych składników portfela są dobierane w taki sposób, aby zwiększać potencjał wzrostu wartości inwestycji w długim okresie i ograniczać ryzyko w miarę zbliżania się do końca okresu oszczędzania.

W ramach Programu dostępnych jest  sześć Portfeli: polski plus, międzynarodowy, umiarkowany, globalny, obligacyjny - Rodzina Plus i konserwatywny - Rodzina Plus, na które składają się 3 wybrane subfundusze i których strategie inwestycyjne zmieniają się wraz z upływem czasu oszczędzania.

Zawierając Umowę o uczestnictwo w Programie, Uczestnik wybiera Portfel Programu, a także określa m.in. czas trwania Umowy oraz wysokość i częstotliwość dokonywania systematycznych wpłat do Programu.

Przystępując do  PSO Moja Perspektywa wystarczy wpłacić  min. 500 zł, kwota minimalnej dopłaty to  100 zł.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w PSO Moja Perspektywa określają Warunki uczestnictwa w PSO Moja Perspektywa

Komu polecamy PSO Moja Perspektywa

Nasza propozycja powinna zainteresować wszystkich Klientów Banku, gdyż konieczność gromadzenia oszczędności na przyszłość tak naprawdę dotyczy każdego z nas.

PSO Moja Perspektywa jest kierowana do pełnoletnich Klientów Banku, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz  rachunek Eurokonto lub inny rachunek o charakterze bieżącym w PLN.

Zalety PSO Moja Perspektywa

 • Unikalny mechanizm automatycznie dostosowujący ryzyko portfela do okresu oszczędzania.
 • Atrakcyjne zniżki w opłatach manipulacyjnych.
 • Potencjał wzrostu wyższy niż na lokatach bankowych
 • Możliwość wykorzystania zróżnicowanego potencjału wzrostu subfunduszy do budowania kapitału na przyszłość.
 • Prosty i wygodny sposób na oszczędzanie w długim okresie.
 • Swobodny dostęp do środków  możliwość dopłat i odkupień w dowolnym momencie.
 • Możliwość zawarcia kilku umów
 • Możliwość dostosowania czasu inwestycji do własnych oczekiwań (Umowa zawierana na okres od 6 do 40 lat)

W ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa dostępne są trzy portfele

Portfel polski plus

Proporcje podziału wpłat do Programu pomiędzy poszczególne Subfundusze

Czas do końca Programu (lata)

1 i mniej

powyżej 1 do 3

powyżej 3 do 5

powyżej 5 do 10

więcej niż 10

Pioneer FIO - subfundusz Pioneer Akcji Polskich

10%

20%

50%

80%

90%

Pioneer FIO - subfundusz Pioneer Obligacji Plus

30%

30%

20%

10%

5%

Pioneer FIO - sunfundusz Pioneer Pieniężny

60%

50%

30%

10%

5%

Portfel międzynarodowy

Proporcje podziału wpłat do Programu pomiędzy poszczególne Fundusze/Subfundusze

Czas do końca Programu (lata)

1 i mniej 

 powyżej 1 do 3

 powyżej 3 do 5

 powyżej 5 do 10

 więcej niż 10

PFG SFIO - subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących

 10%

 20%

 50%

 80%

 90%

 PFG SFIO - subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych

 30%

 30%

 20%

 10%

 5%

 Pioneer FIO - Pioneer Obligacji Plus

 60%

 50%

 30%

 10%

 5%

Portfel umiarkowany

Proporcje podziału wpłat do Programu pomiędzy poszczególne Fundusze/Subfundusze

Czas do końca Programu (lata)

1 i mniej 

powyżej 1 do 3

 powyżej 3 do 5

 powyżej 5 do 10

więcej niż 10 

Pioneer FIO - subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja

 10%

20% 

30%

 40%

 50%

Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

 45%

 40%

 35%

 30%

 25%

Pioneer FIO - subfundusz Pioneer Obligacji Plus

 45%

 40%

 35%

 30%

 25%Portfel globalny

Proporcje podziału wpłat do Programu pomiędzy poszczególne Fundusze/Subfundusze

Czas do końca Programu (lata)

1 i mniej 

powyżej 1 do 3

 powyżej 3 do 5

 powyżej 5 do 10

więcej niż 10 

Pioneer Strategie Funduszowe SFIO - subfundusz Pioneer Strategii Globalnej

 10%

30% 

50%

 60%

 70%

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu

 10%

 10%

 20%

 20%

 20%

Pioneer FIO - subfundusz Pioneer Pieniężny Plus

 80%

 60%

 30%

 20%

 10%

 

Portfel obligacyjny - Rodzina Plus

Proporcje podziału wpłat do Programu pomiędzy poszczególne Subfundusze

Czas do końca Programu (lata)

1 i mniej 

powyżej 1 do 3

 powyżej 3 do 5

 powyżej 5 do 10

więcej niż 10 

Pioneer FIO - subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2

 20%

30% 

40%

 50%

 60%

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych

 10%

 10%

 20%

 30%

 30%

Pioneer FIO - subfundusz Pioneer Obligacji Plus

 70%

 60%

 40%

 20%

 10%

 

Portfel konserwatywny - Rodzina Plus

Proporcje podziału wpłat do Programu pomiędzy poszczególne Fundusze/Subfundusze

Czas do końca Programu (lata)

1 i mniej 

powyżej 1 do 3

 powyżej 3 do 5

 powyżej 5 do 10

więcej niż 10 

Pioneer Strategie Funduszowe SFIO - subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny

 20%

30% 

40%

 50%

 60%

Pioneer FIO - subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2

 30%

 30%

 30%

 30%

 20%

Pioneer FIO - subfundusz Pioneer Obligacji Plus

 50%

 40%

 30%

 20%

 20%

 


Szczegółowe warunki Programu Moja Perspektywa, prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej funduszy,  tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w oddziałach Banku Pekao SA oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wyniki historyczne i prognozowane nie są gwarancją uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, typu jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne, które lokują aktywa w papiery wartościowe, wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

GŁÓWNE RYZYKA TOWARZYSZĄCE INWESTYCJI W FUNDUSZE

Inwestycja w fundusze inwestycyjne obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa funduszy. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

1) kategorii funduszu,

2) składu portfela inwestycyjnego funduszu,

3) realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Główne kategorie ryzyka inwestycyjnego:

1) ryzyko makroekonomiczne - związane z sytuacją w danym kraju, w którym inwestuje fundusz

2) ryzyko rynkowe - związane ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego oraz ogólnej koniunktury panującej na rynkach finansowych,

3) ryzyko płynności - ryzyko wynikające z braku możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie bez znacznego wpływu na jego cenę. W przypadku nagłych zmian na rynku, przeprowadzanie transakcji może wiązać się z dodatkowymi kosztami albo możliwość zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych w krótkim okresie może być w dużym stopniu ograniczona,

4) ryzyko stopy procentowej - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, a tym samym zmniejszenia się wartości całego portfela funduszu. Zasadą jest to, iż wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny rosnąć, a przy wzroście stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny spadać. To ryzyko w największym stopniu dotyczy funduszy dłużnych,

5) ryzyko kredytowe - polega na niewywiązaniu się emitenta (np. spółki emitującej obligacje korporacyjne) ze swoich zobowiązań wynikających z emisji danego instrumentu finansowego,

6) ryzyko walutowe (kursowe) -   oznacza możliwość zmniejszenia ewentualnych zysków/poniesienia strat na inwestycji w wyniku niekorzystnej zmiany kursów walut (dotyczy funduszy inwestujących za granicą),

7) ryzyko inflacji - które może skutkować tym, że realna stopa zwrotu z inwestycji może okazać się niższa od stopy nominalnej.

8) ryzyko związane z możliwością zawieszenia podawania do publicznej wiadomości wyceny wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu spowodowane brakiem możliwości ustalenia wartości aktywów Funduszu. Zawieszenie może na przykład wynikać: z zawieszenia obrotu na giełdzie, gdzie notowane są instrumenty finansowe wchodzące w skład portfela Funduszu lub z braku możliwości ustalenia wartości godziwej istotnej części aktywów Funduszu. Dodatkowo, w razie wystąpienia takiej sytuacji Towarzystwo może podjąć decyzję o zawieszeniu odkupowania Jednostek Uczestnictwa Funduszu, co będzie oznaczać dla uczestników Funduszu brak możliwości natychmiastowego zamknięcia inwestycji;

9) ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu w określonych lokatach lub na określonych rynkach polega na tym, że znaczna część Aktywów Funduszu zostanie ulokowana w dany instrument finansowy lub na danym rynku, a w razie wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.

 Ryzyko inwestycyjne może być przez inwestora ograniczone poprzez tzw. dywersyfikację portfela. Polega ona na ulokowaniu kapitału w różne kategorie funduszy inwestycyjnych, czyli fundusze o różnym poziomie ryzyka i potencjalnych zysków. Im więcej różnorodnych funduszy w portfelu, tym korzystniejszej można oczekiwać relacji zysku do ryzyka - ewentualne straty poniesione na rynku o niekorzystnej koniunkturze mogą zostać wyrównane zyskami osiągniętymi z inwestycji w instrumenty finansowe oferujące ekspozycję na rynku, gdzie występują wzrosty.

Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka inwestycyjnego dotyczących danego funduszu inwestycyjnego zawarte są w Prospektach Informacyjnych poszczególnych funduszy.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w PSO Moja Perspektywa określają Warunki uczestnictwa w PSO Moja Perspektywa, dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie internetowej Banku Pekao S.A.

 • Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat funduszy, sprawozdania finansowe, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl. Dodatkowo lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pioneer.com.pl.
 • Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pioneer wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.
 • UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.
 • Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów, informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz Warunkami uczestnictwa odpowiedniego Programu.
 • Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 459), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 12 września 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1636), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.
 • Informacje na temat dokonanych połączeń lub przekształceń dotyczących funduszy inwestycyjnych Pioneer znajdują się na stronie internetowej www.pioneer.com.pl.
 • Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pioneer Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Poniższe informacje dotyczą wszystkich funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, wraz z wydzielonymi w ich ramach subfunduszami,  znajdujących się w ofercie Pioneer Pekao TFI S.A.:

 • Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pioneer Obligacji Plus do 100%, Pioneer Pieniężny do 100%, Pioneer Pieniężny Plus do 100%, Pioneer Gotówkowy do 100%, Pioneer Stabilnego Wzrostu do 85%, Pioneer Stabilnego Inwestowania do 85%, Pioneer Zrównoważony do 100%, Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego do 65%.
 • Aktywa subfunduszy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego, Pioneer Zmiennej Alokacji, Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Elastycznego Inwestowania oraz funduszu Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
 • Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pioneer Akcji Polskich, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja, Pioneer Dynamicznych Spółek, Pioneer Zrównoważony, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Akcji Rynków Wschodzących, Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pioneer Akcji Amerykańskich, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pioneer Akcji Europejskich, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Znaczna część aktywów subfunduszu Pioneer Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Znaczna część aktywów subfunduszy: Pioneer Obligacji Europejskich Plus, Pioneer Obligacji Dolarowych Plus, Pioneer Akcji Amerykańskich, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pioneer Akcji Europejskich oraz Pioneer Elastycznego Inwestowania może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
 • Znaczna część aktywów subfunduszy: Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny, Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny, Pioneer Obligacji i Dochodu, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu USD, Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu, Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu, Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Akcji Rynków Wschodzących, Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Toolbox
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty