SUPER BASKET


 


Co to jest Super Basket?

Wyspecjalizowany program inwestycyjny Super Basket to produkt finansowy Pekao TFI, który umożliwia który umożliwia systematyczne, jednoczesne inwestowanie w kilka funduszy Pekao TFI, tworzących tzw. Portfel Funduszy.  W ramach Programu Super Basket dostępnych jest sześć Portfeli różniących się strategią. Program ułatwia Klientom rozłożenie czasu budowy portfela inwestycyjnego na okres 6; 12; 18 lub 24 miesięcy. Polecamy go jako długoterminową formę oszczędzania, o dużym potencjale zysku.

Charakterystyka programu

 • Do Programu Super Basket mogą przystąpić osoby pełnoletnie po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w Programie oraz poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniego formularza-Umowy.
 • Przy zawarciu Umowy Uczestnik wnosi pierwszą wpłatę w wysokości min. 5000 zł na tzw. Fundusz Podstawowy - Pekao Pieniężny FIO. W ramach Programu Uczestnikowi otwierane jest jedno Konto Programu w każdym z Funduszy Docelowych, które tworzą tzw. Portfel Funduszy.
 • Klient może dowolnie wpłacać i wypłacać środki, jednak przez cały okres uczestnictwa w Programie suma wpłat na Konta Programu pomniejszona o kwoty dokonanych odkupień jednostek uczestnictwa nie może być niższa od kwoty 5000 zł.
 • Środki wpłacane przez Uczestnika są zgromadzone na Koncie Programu Funduszu Podstawowym , a następnie systematycznie konwertowane na Konta Programu w Funduszach Docelowych ( wchodzących w skład wybranego przez Klienta Portfela Funduszy).
 • Konwersje dokonywane będą w ostatnim dniu wyceny każdego miesiąca, w wybranym przez Uczestnika okresie: 6 lub 12, lub 18, lub 24 miesięcy, liczonym od dnia dokonania pierwszej konwersji.
 • Uczestnik może zawrzeć kilka Umów (otworzyć kilka Programów).

Komu Polecamy Program Super Basket?

 • Osobom, które poszukują nowoczesnych produktów finansowych łączących inwestowanie na różnych rynkach, oraz które w horyzoncie długoterminowym stwarzają szanse na atrakcyjne zyski,
 • Osobom, które zainteresowane są dywersyfikacją oszczędności poprzez inwestycje w kilka funduszy,
 • Osobom, które akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego.

Zalety Programu Super Basket:

 • Konstrukcja Programu umożliwia zbudowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego - zwiększającego bezpieczeństwo inwestycji. Proces przebiega w sposób "automatyczny", Klient nie musi śledzić sytuacji na rynku - korzysta z wiedzy i doświadczenia zespołu analityków.
 • Dzięki systematycznym wpłatom rozłożonym w czasie cena nabywanych jednostek uczestnictwa jest uśredniona. Ryzyko w przypadku takiej inwestycji jest mniejsze niż ryzyko zakupienia jednostek jednorazowo za dużą kwotę.
 • Klient ma możliwość wyboru portfela o preferowanych proporcjach części udziałowej i obligacyjnej, z ekspozycji na rynki kapitałowe o największym potencjale ( Europa Wschodnia, Daleki Wschód, Rynki Rozwinięte).
 • Program umożliwia swobodny dostęp do zgromadzonego kapitału oraz dokonywania dopłat i odkupień w dowolnym momencie i z dowolną częstotliwością - na zasadach określonych w umowie.
 • Klient może zawrzeć dowolną liczbę umów o uczestnictwo w Programie.
 • Klient może otworzyć nowy Program, sprawdzić stan oszczędności, dokonać odkupienia jednostek uczestnictwa jeśli posiada aktywną usługę Pekao24.

Portfel Zrównoważony Rynku Polskiego

Fundusze Docelowe                         Podział j.u. podlegających konwersji do funduszy docelowych

Pioneer FIO subfundusz Pioneer Obligacji Plus                           50%

Pioneer FIO subfundusz Pioneer Akcji Polskich                          30%

Pioneer FIO subfundusz Pioneer Zrównoważony                        20%

Portfel Wzrostowy Rynku Polskiego

 Fundusze Docelowe                        Podział j.u. podlegających konwersji do funduszy docelowych

Pioneer FIO subfundusz Pioneer Akcji Polskich                    50%

Pioneer FIO subfundusz Pioneer Zrównoważony                  30%

Pioneer FIO subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu               20%

Portfel Wzrostowy

 Fundusze Docelowe                        Podział j.u. podlegających konwersji do Funduszy Docelowych

Pioneer FIO subfundusz Pioneer Akcji Polskich                          50%

PFG SFIO subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wsch.                      30%

Pioneer FIO subfundusz Pioneer Obligacji Plus                            20%

Portfel Wzrostowy Globalny

Fundusze Docelowe                           Podział j.u. podlegających konwersji do Funduszy Docelowych

PFG SFIO subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących                                   50%

PFG SFIO subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu                            30%

PFG SFIO subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych   20%

Portfel Strategii Dłużnej

Fundusze Docelowe                           Podział j.u. podlegających konwersji do Funduszy Docelowych 

Pioneer FIO subfundusz Pioneer Obligacji Plus                                   50%

Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO                                        30%

PFG SFIO  subfundusz Pioneer Obligacji Stategicznych                         20%

Portfel Zrównoważony

Fundusze Docelowe                           Podział j.u. podlegających konwersji do Funduszy Docelowych 

Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO                                                        50%

Pioneer FIO subfunduszPioneer Akcji  - Aktywna Selekcja                                    30%

PFG SFIO subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wsch.                                              20%

Portfel Zrównoważony Rynków Rozwiniętych

Fundusze Docelowe                           Podział j.u. podlegających konwersji do Funduszy Docelowych 

PFG SFIO  Pioneer Obligacji Stategicznych                                                       60%

PFG SFIO subfundusz Pioneer Akcji Małych i Śred. Spółek Rynków Rozwiniętych   25%

Pioneer Walutowy FIO subfundusz Pioneer Akcji Europejskich                                                                   15%

GŁÓWNE RYZYKA TOWARZYSZĄCE INWESTYCJI W FUNDUSZE

Inwestycja w fundusze inwestycyjne obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa funduszy. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

1) kategorii funduszu,

2) składu portfela inwestycyjnego funduszu,

3) realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Główne kategorie ryzyka inwestycyjnego:

1) ryzyko makroekonomiczne - związane z sytuacją w danym kraju, w którym inwestuje fundusz

2) ryzyko rynkowe - związane ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego oraz ogólnej koniunktury panującej na rynkach finansowych,

3) ryzyko płynności - ryzyko wynikające z braku możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie bez znacznego wpływu na jego cenę. W przypadku nagłych zmian na rynku, przeprowadzanie transakcji może wiązać się z dodatkowymi kosztami albo możliwość zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych w krótkim okresie może być w dużym stopniu ograniczona,

4) ryzyko stopy procentowej - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, a tym samym zmniejszenia się wartości całego portfela funduszu. Zasadą jest to, iż wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny rosnąć, a przy wzroście stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny spadać. To ryzyko w największym stopniu dotyczy funduszy dłużnych,

5) ryzyko kredytowe - polega na niewywiązaniu się emitenta (np. spółki emitującej obligacje korporacyjne) ze swoich zobowiązań wynikających z emisji danego instrumentu finansowego,

6) ryzyko walutowe (kursowe) -   oznacza możliwość zmniejszenia ewentualnych zysków/poniesienia strat na inwestycji w wyniku niekorzystnej zmiany kursów walut (dotyczy funduszy inwestujących za granicą),

7) ryzyko inflacji - które może skutkować tym, że realna stopa zwrotu z inwestycji może okazać się niższa od stopy nominalnej.

8) ryzyko związane z możliwością zawieszenia podawania do publicznej wiadomości wyceny wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu spowodowane brakiem możliwości ustalenia wartości aktywów Funduszu. Zawieszenie może na przykład wynikać: z zawieszenia obrotu na giełdzie, gdzie notowane są instrumenty finansowe wchodzące w skład portfela Funduszu lub z braku możliwości ustalenia wartości godziwej istotnej części aktywów Funduszu. Dodatkowo, w razie wystąpienia takiej sytuacji Towarzystwo może podjąć decyzję o zawieszeniu odkupowania Jednostek Uczestnictwa Funduszu, co będzie oznaczać dla uczestników Funduszu brak możliwości natychmiastowego zamknięcia inwestycji;

9) ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu w określonych lokatach lub na określonych rynkach polega na tym, że znaczna część Aktywów Funduszu zostanie ulokowana w dany instrument finansowy lub na danym rynku, a w razie wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.


Ryzyko inwestycyjne może być przez inwestora ograniczone poprzez tzw. dywersyfikację portfela. Polega ona na ulokowaniu kapitału w różne kategorie funduszy inwestycyjnych, czyli fundusze o różnym poziomie ryzyka i potencjalnych zysków. Im więcej różnorodnych funduszy w portfelu, tym korzystniejszej można oczekiwać relacji zysku do ryzyka - ewentualne straty poniesione na rynku o niekorzystnej koniunkturze mogą zostać wyrównane zyskami osiągniętymi z inwestycji w instrumenty finansowe oferujące ekspozycję na rynku, gdzie występują wzrosty.

Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka inwestycyjnego dotyczących danego funduszu inwestycyjnego zawarte są w Prospektach Informacyjnych poszczególnych funduszy.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Super Basket określają Warunki uczestnictwa w tym Programie, dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie internetowej Banku Pekao S.A.

 • Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat funduszy, sprawozdania finansowe, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl. Dodatkowo lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pioneer.com.pl.
 • Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pioneer wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.
 • UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.
 • Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów, informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz Warunkami uczestnictwa odpowiedniego Programu.
 • Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 459), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 12 września 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1636), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.
 • Informacje na temat dokonanych połączeń lub przekształceń dotyczących funduszy inwestycyjnych Pioneer znajdują się na stronie internetowej www.pioneer.com.pl.
 • Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pioneer Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Poniższe informacje dotyczą wszystkich funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, wraz z wydzielonymi w ich ramach subfunduszami,  znajdujących się w ofercie Pioneer Pekao TFI S.A.:

 • Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pioneer Obligacji Plus do 100%, Pioneer Pieniężny do 100%, Pioneer Pieniężny Plus do 100%, Pioneer Gotówkowy do 100%, Pioneer Stabilnego Wzrostu do 85%, Pioneer Stabilnego Inwestowania do 85%, Pioneer Zrównoważony do 100%, Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego do 65%.
 • Aktywa subfunduszy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego, Pioneer Zmiennej Alokacji, Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Elastycznego Inwestowania oraz funduszu Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
 • Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pioneer Akcji Polskich, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja, Pioneer Dynamicznych Spółek, Pioneer Zrównoważony, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Akcji Rynków Wschodzących, Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pioneer Akcji Amerykańskich, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pioneer Akcji Europejskich, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Znaczna część aktywów subfunduszu Pioneer Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Znaczna część aktywów subfunduszy: Pioneer Obligacji Europejskich Plus, Pioneer Obligacji Dolarowych Plus, Pioneer Akcji Amerykańskich, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pioneer Akcji Europejskich oraz Pioneer Elastycznego Inwestowania może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
 • Znaczna część aktywów subfunduszy: Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny, Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny, Pioneer Obligacji i Dochodu, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu USD, Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu, Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu, Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Akcji Rynków Wschodzących, Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Toolbox
  Kursy walut
  Placówki i bankomaty
  Kontakt z doradcą
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty