Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PAK - PROGRAM INWESTYCYJNY


 


PAK - PROGRAM AKUMULACJI KAPITAŁU

PAK PRO i PAK JUNIOR są wyspecjalizowanymi programami inwestycyjnymi w rozumieniu statutów funduszy Pioneer. Oba programy umożliwiają systematyczne i elastyczne oszczędzanie w wybranych funduszach Pioneer. Każdy z programów pozwala na zwiększanie, zmniejszanie lub zawieszanie wpłat. Ich zaletą jest również łatwość dokonywania wpłat, które na konto w wybranym funduszu Pioneer są przelewane bezpośrednio z rachunku bankowego. Częstotliwość wpłat zależy od Uczestnika programu. W każdej chwili można wycofać część pieniędzy bez żadnych opłat.

Uczestnikami Program PAK PRO mogą być osoby pełnoletnie, a PAK JUNIOR osoby poniżej 18 roku życia, w ich imieniu umowę podpisuje rodzic  bądź prawny opiekun.

PAK PRO - Program Akumulacji Kapitału PRO jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym w rozumieniu statutów funduszy Pekao TFI. Umożliwia systematyczne i elastyczne oszczędzanie w wybranych funduszach Pekao TFI. Program pozwala na zwiększanie, zmniejszanie lub zawieszanie wpłat. Jego zaletą jest również łatwość dokonywania wpłat, które na konto w wybranym funduszu Pioneer są przelewane bezpośrednio z rachunku bankowego. Częstotliwość wpłat zależy od Uczestnika programu. W każdej chwili można wycofać część pieniędzy bez żadnych opłat.
Przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Charakterystyka Programu

W ramach programu można posiadać konta, w dowolnie wybranych funduszach/subfunduszach. Aby przystąpić do programu wystarczy podpisać Umowę z przynajmniej jednym funduszem. W trakcie trwania Umowy Uczestnik może zwiększać liczbę funduszy lub subfunduszy w przypadku gdy stroną Umowy jest fundusz z wydzielonymi subfunduszami. W Umowie określa się czas jej obowiązywania (5 albo 10 lat) oraz wysokość całkowitej kwoty inwestycji, za którą w okresie obowiązywania Umowy Uczestnik zamierza nabyć jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu (jest to tzw. Deklarowana Kwota Inwestycji - DKI). Jeżeli Uczestnik w ramach jednej Umowy zdecyduje się inwestować w kilka funduszy/subfunduszy, DKI określane jest dla każdego funduszu/subfunduszu odrębnie.

Minimalna wartość DKI:

 • dla programów 5-letnich - 6.200 PLN lub 1.860 USD lub 1.860 EUR
 • dla programów 10-letnich - 12.200 PLN lub 3.660 USD lub 3.660 EUR

DKI przeliczana jest na miesięczne wpłaty. Wartość takiej jednej wpłaty to iloraz DKI i liczby 62 (w programach 5-letnich) lub 122 (w programach 10-letnich). Pierwsza wpłata wynosi 3 krotność miesięcznej wpłaty zaś każda kolejna nie może być niższa niż 100 PLN, 30 USD czy 30 EUR.

Zarówno w PAK PRO jak i PAK JUNIOR Uczestnik może dokonywać konwersji jednostek uczestnictwa między funduszami będącymi stroną Umowy lub zamiany jednostek uczestnictwa między subfunduszami w przypadku gdy stroną Umowy jest fundusz z wydzielonymi subfunduszami.

PAK PRO i PAK JUNIOR umożliwia inwestowanie środków zarówno w złotówkach, jak i euro czy dolarach amerykańskich.

Zalety oszczędzania w Programie

1. Gromadzenie kapitału na przyszłość niewielkimi kwotami:

 • Systematyczne oszczędzanie pozwala na zdobycie kapitału na potrzeby, które trudno sfinansować z bieżących środków
 • Przeznaczając niewielki procent swoich dochodów można zgromadzić środki na wyznaczony cel w przyszłości - edukacja dzieci, podniesienie poziomu życia na emeryturze
 • Odkładanie niewielkich kwot nie powoduje odczuwalnych obciążeń w budżecie domowym

2. Zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji poprzez rozłożenie wpłat w czasie:

 • Zmniejszenie ryzyka zainwestowania całego kapitału po niekorzystnej cenie - w jednym miesiącu kupujemy taniej, w innym drożej
 • Rozłożenie w czasie wpłat daje efekt zakupu j.u. po uśrednionej cenie, zmniejszając ryzyko wpłaty całej kwoty "na górce"

3. Optymalizacja zysków:

 • W dłuższej perspektywie 5 lub 10 lat zwiększamy szansę na osiągnięcie wyższych zysków, a także zmniejszamy ryzyko inwestycyjne
 • Według dotychczasowych doświadczeń, fundusze w dłuższym okresie osiągają lepsze wyniki i umożliwiają przeczekanie spadków, które mogą się zdarzyć na giełdach papierów wartościowych

4. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego nawet przy niewielkich kwotach wpłat - możliwość wyboru kilku funduszy w ramach jednej umowy:

 • Dostosowanie sposobu inwestowania do indywidualnych predyspozycji ( podejścia do ryzyka i oczekiwanych zysków) - stworzenie własnej strategii inwestycyjnej
 • Zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji i optymalizacja potencjalnych zysków

PAK JUNIOR - Program Akumulacji Kapitału JUNIOR  jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnymi w rozumieniu statutów funduszy Pekao TFI. Umożliwia systematyczne i elastyczne oszczędzanie w wybranych funduszach Pekao TFI. Program pozwala na zwiększanie, zmniejszanie lub zawieszanie wpłat. Jego zaletą jest również łatwość dokonywania wpłat, które na konto w wybranym funduszu Pioneer są przelewane bezpośrednio z rachunku bankowego. Częstotliwość wpłat zależy od Uczestnika lub Przedstawieciela programu. W każdej chwili można wycofać część pieniędzy bez żadnych opłat.

PAK JUNIOR przeznaczony jest dla osób małoletnich.

Charakterystyka Programu

W ramach programu można posiadać konta, w dowolnie wybranych funduszach/subfunduszach. Aby przystąpić do programu wystarczy podpisać Umowę z przynajmniej jednym funduszem. W trakcie trwania Umowy Uczestnik może zwiększać liczbę funduszy lub subfunduszy w przypadku gdy stroną Umowy jest fundusz z wydzielonymi subfunduszami. W Umowie określa się czas jej obowiązywania (5 albo 10 lat) oraz wysokość całkowitej kwoty inwestycji, za którą w okresie obowiązywania Umowy Uczestnik zamierza nabyć jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu (jest to tzw. Deklarowana Kwota Inwestycji - DKI). Jeżeli Uczestnik w ramach jednej Umowy zdecyduje się inwestować w kilka funduszy/subfunduszy, DKI określane jest dla każdego funduszu/subfunduszu odrębnie.

Minimalna wartość DKI:

 • dla programów 5-letnich - 6.200 PLN lub 1.860 USD lub 1.860 EUR
 • dla programów 10-letnich - 12.200 PLN lub 3.660 USD lub 3.660 EUR

DKI przeliczana jest na miesięczne wpłaty. Wartość takiej jednej wpłaty to iloraz DKI i liczby 62 (w programach 5-letnich) lub 122 (w programach 10-letnich). Pierwsza wpłata wynosi 3 krotność miesięcznej wpłaty zaś każda kolejna nie może być niższa niż 100 PLN, 30 USD czy 30 EUR.

Zarówno w PAK PRO jak i PAK JUNIOR Uczestnik może dokonywać konwersji jednostek uczestnictwa między funduszami będącymi stroną Umowy lub zamiany jednostek uczestnictwa między subfunduszami w przypadku gdy stroną Umowy jest fundusz z wydzielonymi subfunduszami.

PAK PRO i PAK JUNIOR umożliwia inwestowanie środków zarówno w złotówkach, jak i euro czy dolarach amerykańskich.

Zalety oszczędzania w Programie

1. Gromadzenie kapitału na przyszłość niewielkimi kwotami:

 • Systematyczne oszczędzanie pozwala na zdobycie kapitału na potrzeby, które trudno sfinansować z bieżących środków
 • Przeznaczając niewielki procent swoich dochodów można zgromadzić środki na wyznaczony cel w przyszłości - edukacja dzieci, podniesienie poziomu życia na emeryturze
 • Odkładanie niewielkich kwot nie powoduje odczuwalnych obciążeń w budżecie domowym

2. Zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji poprzez rozłożenie wpłat w czasie:

 • Zmniejszenie ryzyka zainwestowania całego kapitału po niekorzystnej cenie - w jednym miesiącu kupujemy taniej, w innym drożej
 • Rozłożenie w czasie wpłat daje efekt zakupu j.u. po uśrednionej cenie, zmniejszając ryzyko wpłaty całej kwoty "na górce"

3. Optymalizacja zysków:

 • W dłuższej perspektywie 5 lub 10 lat zwiększamy szansę na osiągnięcie wyższych zysków, a także zmniejszamy ryzyko inwestycyjne
 • Według dotychczasowych doświadczeń, fundusze w dłuższym okresie osiągają lepsze wyniki i umożliwiają przeczekanie spadków, które mogą się zdarzyć na giełdach papierów wartościowych

4. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego nawet przy niewielkich kwotach wpłat - możliwość wyboru kilku funduszy w ramach jednej umowy:

 • Dostosowanie sposobu inwestowania do indywidualnych predyspozycji ( podejścia do ryzyka i oczekiwanych zysków) - stworzenie własnej strategii inwestycyjnej
 • Zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji i optymalizacja potencjalnych zysków

GŁÓWNE RYZYKA TOWARZYSZĄCE INWESTYCJI W FUNDUSZE

Inwestycja w fundusze inwestycyjne obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa funduszy. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

1) kategorii funduszu,

2) składu portfela inwestycyjnego funduszu,

3) realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Główne kategorie ryzyka inwestycyjnego:

1) ryzyko makroekonomiczne - związane z sytuacją w danym kraju,w którym inwestuje fundusz

2) ryzyko rynkowe - związane ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego oraz ogólnej koniunktury panującej na rynkach finansowych,

3) ryzyko płynności - ryzyko wynikające z braku możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie bez znacznego wpływu na jego cenę. W przypadku nagłych zmian na rynku, przeprowadzanie transakcji może wiązać się z dodatkowymi kosztami albo możliwość zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych w krótkim okresie może być w dużym stopniu ograniczona,

4) ryzyko stopy procentowej - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, a tym samym zmniejszenia się wartości całego portfela funduszu. Zasadą jest to, iż wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny rosnąć, a przy wzroście stóp procentowych ceny dłużnych instrumentów finansowych powinny spadać. To ryzyko w największym stopniu dotyczy funduszy dłużnych,

5) ryzyko kredytowe - polega na niewywiązaniu się emitenta (np. spółki emitującej obligacje korporacyjne) ze swoich zobowiązań wynikających z emisji danego instrumentu finansowego,

6) ryzyko walutowe (kursowe) -   oznacza możliwość zmniejszenia ewentualnych zysków/poniesienia strat na inwestycji w wyniku niekorzystnej zmiany kursów walut (dotyczy funduszy inwestujących za granicą),

7) ryzyko inflacji - które może skutkować tym, że realna stopa zwrotu z inwestycji może okazać się niższa od stopy nominalnej.

8) ryzyko związane z możliwością zawieszenia podawania do publicznej wiadomości wyceny wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu spowodowane brakiem możliwości ustalenia wartości aktywów Funduszu. Zawieszenie może na przykład wynikać: z zawieszenia obrotu na giełdzie, gdzie notowane są instrumenty finansowe wchodzące w skład portfela Funduszu lub z braku możliwości ustalenia wartości godziwej istotnej części aktywów Funduszu. Dodatkowo, w razie wystąpienia takiej sytuacji Towarzystwo może podjąć decyzję o zawieszeniu odkupowania Jednostek Uczestnictwa Funduszu, co będzie oznaczać dla uczestników Funduszu brak możliwości natychmiastowego zamknięcia inwestycji;

9) ryzyko związane z koncentracją Aktywów Funduszu w określonych lokatach lub na określonych rynkach polega na tym, że znaczna część Aktywów Funduszu zostanie ulokowana w dany instrument finansowy lub na danym rynku, a w razie wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Jednostki UczestnictwaRyzyko inwestycyjne
może być przez inwes
tora ograniczone poprzez tzw. dywersyfikację portfela. Polega ona na ulokowaniu kapitału w różne kategorie funduszy inwestycyjnych, czyli fundusze o różnym poziomie ryzyka i potencjalnych zysków. Im więcej różnorodnych funduszy w portfelu, tym korzystniejszej można oczekiwać relacji zysku do ryzyka - ewentualne straty poniesione na rynku o niekorzystnej koniunkturze mogą zostać wyrównane zyskami osiągniętymi z inwestycji w instrumenty finansowe oferujące ekspozycję na rynku, gdzie występują wzrosty.

Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka inwestycyjnego dotyczących danego funduszu inwestycyjnego zawarte są w Prospektach Informacyjnych poszczególnych funduszy.

 • W lutym 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy Pioneer Pekao TFI S.A. na Pekao TFI S.A. oraz zmiana nazw funduszy i subfunduszy. Szczegółowe informacje na www.pekaotfi.pl.
 • Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl . Dodatkowo lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.
 • Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.
 • UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.
 • Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów, informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz Warunkami uczestnictwa odpowiedniego Programu.
 • Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 459), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1768), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.
 • Informacje na temat dokonanych połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy inwestycyjnych znajdują się na stronie www.pekaotfi.pl.
 • Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Poniższe informacje dotyczą wszystkich funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, wraz z wydzielonymi w ich ramach subfunduszami,  znajdujących się w ofercie Pekao TFI S.A.:

 • Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Pieniężny do 100%, Pekao Pieniężny Plus do 100%, Pekao Gotówkowy do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Stabilnego Inwestowania do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego do 65%.
 • Aktywa subfunduszy: Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Elastycznego Inwestowania oraz funduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
 • Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Akcji Polskich, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
 • Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich oraz Pekao Elastycznego Inwestowania może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
 • Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Toolbox
  Kursy walut
  Placówki i bankomaty
  Kontakt z doradcą
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt