Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

CODZIENNE BANKOWANIE


Dla dorosłych - Konto Przekorzystne

 • 0zł za prowadzenie konta
 • 0zł za obsługę karty do konta
 • 0zł za dwie pierwsze wypłaty kartą w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce
 • 0zł za wszystkie wypłaty tą kartą z bankomatów Pekao S.A. w Polsce
 • 0zł prowizji banku za wypłaty tą kartą w bankomatach za granicą

  Wystarczy, że w każdym miesiącu zapewnisz wpływ na konto min. 500 zł1 oraz wykonasz przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową Banku Pekao S.A. lub aplikacją mobilną PeoPay. 


Dla dzieci i młodzieży - Konto Przekorzystne dla Młodych poniżej 26 lat - bezwarunkowo za 0 zł2!

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za obsługę karty wielowalutowej do tego rachunku
 • 0 zł prowizji banku za wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN przez internet zatwierdzane Tokenem Mobilnym
 • 0 zł za prowadzenie Eurokont Walutowych.


Sprawdź także Rachunek Mój Skarb dla dzieci od dnia ich narodzin do 18. roku życia3:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za wszystkie polecenia przelewu z rachunku dokonane za pośrednictwem Bankowości Mobilnej,
 • może go otworzyć rodzic w serwisie internetowym Pekao24 oraz w każdym oddziale Banku Pekao S.A.,
 • dzięki aplikacji PeoPay możesz edukować swoje dziecko pokazując wartość oszczędzania i w każdej chwili możesz pokazać saldo i wzrost oszczędności na jego rachunku, a także zasilić rachunek dodatkowymi środkami.

  Do otwarcia rachunku potrzebne będą: numer PESEL dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jeden z jego dokumentów (paszport, dowód osobisty bądź legitymacja szkolna).

1. Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Wypłaty z bankomatów Banku Pekao S.A. nie wymagają spełnienia warunku aktywnego korzystania z konta. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 6 zł/m-c za prowadzenie rachunku, 3 zł/m-c za obsługę karty, 2% (minimum 5 zł) za wypłaty z obcych bankomatów.

2. Po ukończeniu 26. roku życia opłaty dotyczące Konta Przekorzystnego i karty wielowalutowej  będą pobierane na zasadach ogólnych. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, Umowę o Konto Przekorzystne zawiera w ich imieniu przedstawiciel ustawowy.

3. Posiadanie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb jest możliwe, o ile dziecko, które ukończyło 13 lat, jest właścicielem Konta Przekorzystnego (w zł) lub Eurokonta Kieszonkowego lub jeśli jego rodzic jest właścicielem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (w zł) w Banku Pekao S.A., a także dziecko to jest polskim obywatelem lub rezydentem. Miesięczny limit wypłat z konta jest co do zasady równy kwocie zwykłego zarządu - stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku; kwota publikowana co miesiąc przez GUS. Wypłaty są możliwe tylko w formie bezgotówkowej (przelewem). Przed ukończeniem 13. roku życia posiadacz nie może samodzielnie dokonywać wypłat. Oprocentowanie rachunku Mój Skarb jest zmienne i wynosi 1,5% w skali roku.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt