Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES
Logo Banku Pekao SA
Logo Banku Pekao SA
Infolinia - 801 365 365 Infolinia - 801 365 365
Bank Pekao(opłata wg cennika operatora)

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy - wymagane dokumenty

Skontaktuj się z nami

Wykaz dokumentów dotyczących kredytowanej nieruchomości

Dom jednorodzinny

 • Zakup nowego domu jednorodzinnego (na rynku pierwotnym)

  • Aktualny odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości (nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy)
  • Jeżeli budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej - dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania
  • Jeżeli nieruchomość, na której posadowiony jest budynek, obciążona jest hipoteką zabezpieczającą kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji - zaświadczenie banku-wierzyciela zawierające zgodę na wyłączenie nieruchomości mającej stanowić przedmiot kredytowania, spod obciążenia hipotecznego oraz warunki tego wyłączenia
  • Oświadczenie Zbywcy nieruchomości na formularzu banku lub oświadczenie wystawione na innym druku jesli tylko będzie ono zawierało wszystkie informacje zawarte na druku bankowym
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą (umowa powinna zawierać określenie Zbywcy, adres nieruchomości, która ma być kredytowana, wielkość powierzchni użytkowej nieruchomości, cenę zakupu, planowany termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
  • Wyciąg z KRS Zbywcy / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej inwestora zastępczego.
 • Zakup używanego domu jednorodzinnego (na rynku wtórnym)

  • Aktualny odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości (nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy)
  • Jeżeli budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej - dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Zbywcę prawa własności nieruchomości (sporządzona w formie aktu notarialnego) lub 
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
   • Umowa darowizny tej nieruchomości na rzecz Zbywcy
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą (umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące Zbywcy nieruchomości, adres nieruchomości, wielkość powierzchni użytkowej / mieszkalnej, cenę zakupu, termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
 • Budowa domu jednorodzinnego na działce budowlanej

  • Aktualny odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości (nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy)
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta, dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Klienta prawa własności działki/działek sporządzona w formie aktu notarialnego, lub 
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez Klienta praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
   • Umowa darowizny działek/działek na rzecz Klienta
  • Decyzja pozwolenie na budowę wydana przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego z adnotacją, że jest ostateczna wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-techniczną
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt zagospodarowania działki budowlanej, na której prowadzona jest przedmiotowa inwestycja z potwierdzeniem Urzędu , że stanowi załącznik do pozwolenia na budowę
  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków z adnotacją, że stanowi on podstawę wpisu w KW prowadzonej dla nieruchomości, na której realizowana jest przedmiotowa inwestycja
  • Kosztorys i harmonogram finansowo-rzeczowy całej inwestycji, sporządzone przez osobę z uprawnieniami budowlanymi i zaakceptowane przez Wnioskodawcę zgodnie z obowiązującymi metodami na formularzu banku
  • Umowa z generalnym wykonawcą/ wykonawcą
 • Budowa domu jednorodzinnego realizowana przez inwestora zastępczego

  • Aktualny odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości (nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy)
  • Jeżeli nieruchomość, na której posadowiony jest budynek, obciążona jest hipoteką zabezpieczającą kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji - zaświadczenie banku-wierzyciela zawierające zgodę na wyłączenie nieruchomości mającej stanowić przedmiot kredytowania, spod obciążenia hipotecznego oraz warunki tego wyłączenia
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta, dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności akt notarialny, potwierdzający sposób nabycia nieruchomości przez inwestora zastępczego
  • Oświadczenie inwestora zastępczego, na formularzu banku ? do pobrania
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a inwestorem zastępczym (umowa powinna zawierać określenie inwestor zastępczy, adres nieruchomości, która ma być kredytowana, wielkość powierzchni użytkowej nieruchomości, cenę zakupu, planowany termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
  • Wyciąg z KRS inwestora zastępczego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej inwestora zastępczego.
  • Decyzja pozwolenie na budowę wydana przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego z adnotacją, że jest ostateczna wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-techniczną oraz dodatkowo przy lokalu jego rzut poziomy z podaniem infrastruktury technicznej dla budynku (do wglądu)
  • Kopia lub wypis z harmonogramu realizacji inwestycji sporządzonego lub zaakceptowanego przez inwestora zastępczego
 • Zakup używanego domu jednorodzinnego i przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych

  • Aktualny odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości (nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy)
  • Jeżeli budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej - dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta, dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Klienta prawa własności nieruchomości (sporządzona w formie aktu notarialnego) lub
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
   • Umowa darowizny tej nieruchomości na rzecz Klienta (sporządzona w formie aktu notarialnego) lub
   • Umowa nabycia przez Zbywcę własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej sporządzoną w formie aktu notarialnego lub
   • Przydział własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wraz z zaświadczeniem ze spółdzielni mieszkaniowej informującym, że lokal objęty tym prawem jest wolny od wszelkich obciążeń
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą (umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące Zbywcy nieruchomości, adres nieruchomości, wielkość powierzchni użytkowej / mieszkalnej, cenę zakupu, termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
  • W przypadku zakupu na rynku pierwotnym - oświadczenie Zbywcy na formularzu banku ? do pobrania (możliwe jest przyjęcie oświadczenia wystawionego na innym druku pod warunkiem, że będzie ono zawierało wszystkie informacje zawarte na druku bankowym)
  • Potwierdzone zgłoszenie do właściwego organu zamiaru wykonania prac remontowych (nie dotyczy bieżącej konserwacji) lub pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego (jeżeli jest wymagane)
  • Zakres robót, zestawienie kosztów oraz terminy realizacji inwestycji, sporządzone przez Wnioskodawcę na formularzu banku
 • Rozbudowa, modernizacja domu jednorodzinnego wymagająca pozwolenia na budowę

  • Aktualny odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości (nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy)
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta, dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Klienta prawa własności nieruchomości sporządzona w formie aktu notarialnego, lub 
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez Klienta praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
   • Umowa darowizny nieruchomości na rzecz Klienta sporządzona w formie aktu notarialnego, lub
   • Umowa nabycia przez Zbywcę własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej sporządzoną w formie aktu notarialnego lub
   • Przydział własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wraz z zaświadczeniem ze spółdzielni mieszkaniowej informującym, że lokal objęty tym prawem jest wolny od wszelkich obciążeń
  • Decyzja pozwolenie na budowę wydana przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego z adnotacją, że jest ostateczna wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-techniczną
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt zagospodarowania działki budowlanej, na której prowadzona jest przedmiotowa inwestycja z potwierdzeniem Urzędu , że stanowi załącznik do pozwolenia na budowę
  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków z adnotacją, że stanowi on podstawę wpisu w KW prowadzonej dla nieruchomości, na której realizowana jest przedmiotowa inwestycja
  • Kosztorys i harmonogram finansowo-rzeczowy budowy, sporządzone przez osobę z uprawnieniami budowlanymi i zaakceptowane przez Wnioskodawcę zgodnie z obowiązującymi metodami na formularzu banku

Mieszkanie

 • Zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym)

  • Aktualny odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości (nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy)
  • Jeżeli nieruchomość nie jest ujawniona w księdze wieczystej - dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania
  • Jeżeli nieruchomość, na której posadowiony jest budynek, obciążona jest hipoteką zabezpieczającą kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji - zaświadczenie banku-wierzyciela zawierające zgodę na wyłączenie nieruchomości mającej stanowić przedmiot kredytowania, spod obciążenia hipotecznego oraz warunki tego wyłączenia
  • Oświadczenie Zbywcy nieruchomości na formularzu banku ? do pobrania (możliwe jest przyjęcie oświadczenia wystawionego na innym druku pod warunkiem, że będzie ono zawierało wszystkie informacje zawarte na druku bankowym)
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą (umowa powinna zawierać określenie Zbywcy, adres nieruchomości, która ma być kredytowana, wielkość powierzchni użytkowej nieruchomości, cenę zakupu, planowany termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
  • Wyciąg z KRS Zbywcy / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej inwestora zastępczego.
 • Zakup używanego mieszkania (na rynku wtórnym)

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • Jeżeli nieruchomość nie jest ujawniona w księdze wieczystej - dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Zbywcę prawa własności nieruchomości (sporządzona w formie aktu notarialnego) lub 
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
   • Umowa darowizny tej nieruchomości na rzecz Zbywcy
   • Przydział własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wraz z zaświadczeniem ze spółdzielni informującym, że lokal objęty tym prawem jest wolny od jakichkolwiek obciążeń lub 
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą (umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące Zbywcy nieruchomości, adres nieruchomości, wielkość powierzchni użytkowej / mieszkalnej, cenę zakupu, termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
 • Zakup używanego mieszkania i przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • Jeżeli nieruchomość nie jest ujawniona w księdze wieczystej - dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Zbywcę prawa własności nieruchomości (sporządzona w formie aktu notarialnego) lub 
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
   • Umowa darowizny tej nieruchomości na rzecz Zbywcy
   • Umowa nabycia przez klienta własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej sporządzoną w formie aktu notarialnego lub
   • Przydział własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wraz z zaświadczeniem ze spółdzielni informującym, że lokal objęty tym prawem jest wolny od jakichkolwiek obciążeń lub 
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą (umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące Zbywcy nieruchomości, adres nieruchomości, wielkość powierzchni użytkowej / mieszkalnej, cenę zakupu, termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
  • W przypadku zakupu na rynku pierwotnym - oświadczenie Zbywcy na formularzu banku ? do pobrania (możliwe jest przyjęcie oświadczenia wystawionego na innym druku pod warunkiem, że będzie ono zawierało wszystkie informacje zawarte na druku bankowym)
  • Potwierdzone zgłoszenie do właściwego organu zamiaru wykonania prac remontowych (nie dotyczy bieżącej konserwacji) lub pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego (jeżeli jest wymagane)
  • Zakres robót, zestawienie kosztów oraz terminy realizacji inwestycji, sporządzone przez Wnioskodawcę na formularzu banku
 • Wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla budynku w którym znajduje się kredytowana nieruchomość
  • Dokument określający wartość przedmiotowej nieruchomości, warunki jej wykupu oraz termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży tego lokalu przez Zbywcę
  • Oświadczenie Zbywcy nieruchomości na formularzu banku ? do pobrania (możliwe jest przyjęcie oświadczenia wystawionego na innym druku pod warunkiem, że będzie ono zawierało wszystkie informacje zawarte na druku bankowym)
 • Wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego i przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla budynku w którym znajduje się kredytowana nieruchomość
  • Dokument określający wartość przedmiotowej nieruchomości, warunki jej wykupu oraz termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży tego lokalu przez Zbywcę
  • Oświadczenie Zbywcy nieruchomości na formularzu banku ? do pobrania (możliwe jest przyjęcie oświadczenia wystawionego na innym druku pod warunkiem, że będzie ono zawierało wszystkie informacje zawarte na druku bankowym)
  • Potwierdzone zgłoszenie do właściwego organu zamiaru wykonania prac remontowych (nie dotyczy bieżącej konserwacji) lub pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego (jeżeli jest wymagane)
  • Zakres robót, zestawienie kosztów oraz terminy realizacji inwestycji, sporządzone przez Wnioskodawcę na formularzu banku
 • Rozbudowa, modernizacja mieszkania wymagająca pozwolenia na budowę

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta, dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Klienta prawa własności nieruchomości sporządzona w formie aktu notarialnego, lub
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez Klienta praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
   • Umowa darowizny nieruchomości na rzecz Klienta sporządzona w formie aktu notarialnego, lub
   • Umowa nabycia przez Zbywcę własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej sporządzoną w formie aktu notarialnego lub
   • Przydział własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wraz z zaświadczeniem ze spółdzielni mieszkaniowej informującym, że lokal objęty tym prawem jest wolny od wszelkich obciążeń
  • Decyzja pozwolenie na budowę wydana przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego z adnotacją, że jest ostateczna wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-techniczną
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt zagospodarowania działki budowlanej, na której prowadzona jest przedmiotowa inwestycja z potwierdzeniem Urzędu , że stanowi załącznik do pozwolenia na budowę
  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków z adnotacją, że stanowi on podstawę wpisu w KW prowadzonej dla nieruchomości, na której realizowana jest przedmiotowa inwestycja
  • Kosztorys i harmonogram finansowo-rzeczowy budowy, sporządzone przez osobę z uprawnieniami budowlanymi i zaakceptowane przez Wnioskodawcę zgodnie z obowiązującymi metodami na formularzu banku
 • Budowa mieszkania realizowana przez inwestora zastępczego

  • Budowa mieszkania realizowana przez inwestora zastępczego
  • Jeżeli nieruchomość, na której posadowiony jest budynek, obciążona jest hipoteką zabezpieczającą kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji - zaświadczenie banku-wierzyciela zawierające zgodę na wyłączenie nieruchomości mającej stanowić przedmiot kredytowania, spod obciążenia hipotecznego oraz warunki tego wyłączenia
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta, dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności akt notarialny, potwierdzający sposób nabycia nieruchomości przez inwestora zastępczego
  • Oświadczenie inwestora zastępczego, na formularzu banku
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a inwestorem zastępczym (umowa powinna zawierać określenie inwestor zastępczy, adres nieruchomości, która ma być kredytowana, wielkość powierzchni użytkowej nieruchomości, cenę zakupu, planowany termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
  • Wyciąg z KRS inwestora zastępczego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej inwestora zastępczego.
  • Decyzja pozwolenie na budowę wydana przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego z adnotacją, że jest ostateczna wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-techniczną oraz dodatkowo przy lokalu jego rzut poziomy z podaniem infrastruktury technicznej dla budynku (do wglądu)
  • Kopia lub wypis z harmonogramu realizacji inwestycji sporządzonego lub zaakceptowanego przez inwestora zastępczego
 • Adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne w nieruchomości nie stanowiącej własności Wnioskodawcy

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • Zgoda właściciela/wspólnoty mieszkaniowej (sporządzona w formie uchwały) na rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych, projektowych, budowlanych
  • Umowa przyrzeczenia przeniesienia własności adaptowanego pomieszczenia
  • Decyzja pozwolenie na budowę wydana przez właściwy organ nadzoru architektoniczno - budowlanego z adnotacją, że jest ostateczna wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-techniczną (wydana na nazwisko Wnioskodawcy)
  • Kosztorys i harmonogram finansowo-rzeczowy całej inwestycji, sporządzone przez osobę z uprawnieniami budowlanymi i zaakceptowane przez Wnioskodawcę zgodnie z obowiązującymi metodami na formularzu banku ? do pobrania
  • Pozwolenie na zmianą sposobu użytkowania wydane przez właściwy organ/urząd
 • Adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne w nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta, dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Klienta prawa własności działki/działek sporządzona w formie aktu notarialnego, lub 
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez Klienta praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
   • Umowa darowizny tej nieruchomości na rzecz Klienta
  • Umowa nabycia prawa własności nieruchomości sporządzona w formie aktu notarialnego, lub decyzja pozwolenie na budowę wydana przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego z adnotacją, że jest ostateczna wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-techniczną
  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków z adnotacją, że stanowi on podstawę wpisu w KW prowadzonej dla nieruchomości, na której realizowana jest przedmiotowa inwestycja
  • Kosztorys i harmonogram finansowo-rzeczowy całej inwestycji, sporządzone przez osobę z uprawnieniami budowlanymi i zaakceptowane przez Wnioskodawcę zgodnie z obowiązującymi metodami na formularzu banku ? do pobrania
  • Pozwolenie na zmianą sposobu użytkowania wydane przez właściwy organ/urząd

Nieruchomość mieszkalna z częścią usługową

 • Zakup nieruchomości mieszkalnej z częścią usługową z zastrzeżeniem, że wielkość powierzchni usługowej nie może przekraczać 33% ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości)

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • Jeżeli budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej - dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Zbywcę prawa własności tej nieruchomości sporządzona w formie aktu notarialnego, lub 
   • Umowa darowizny nieruchomości na rzecz Zbywcy sporządzona w formie aktu notarialnego, lub
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez Zbywcę praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku, lub
   • Przydział własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wraz z zaświadczeniem ze spółdzielni mieszkaniowej informującym, że lokal objęty tym prawem jest wolny od wszelkich obciążeń
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą (umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące Zbywcy nieruchomości, adres nieruchomości, wielkość powierzchni użytkowej / mieszkalnej, cenę zakupu, termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
 • Budowa powierzchni mieszkalnych z częściami usługowymi (z zastrzeżeniem, że wielkość powierzchni usługowej nie może przekraczać 33% ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości)

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta, dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Klienta prawa własności działki/działek sporządzona w formie aktu notarialnego, lub 
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez Klienta praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
   • Umowa darowizny tej nieruchomości na rzecz Klienta
  • Decyzja pozwolenie na budowę wydana przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego z adnotacją, że jest ostateczna wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-techniczną
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt zagospodarowania działki budowlanej, na której prowadzona jest przedmiotowa inwestycja z potwierdzeniem Urzędu , że stanowi załącznik do pozwolenia na budowę
  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków z adnotacją, że stanowi on podstawę wpisu w KW prowadzonej dla nieruchomości, na której realizowana jest przedmiotowa inwestycja
  • Kosztorys i harmonogram finansowo-rzeczowy całej inwestycji, sporządzone przez osobę z uprawnieniami budowlanymi i zaakceptowane przez Wnioskodawcę zgodnie z obowiązującymi metodami na formularzu banku

Działka budowlana

 • Zakup działki z zabezpieczeniem na innej nieruchomości mieszkalnej

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Zbywcę prawa własności tej nieruchomości sporządzona w formie aktu notarialnego, lub 
   • Umowa darowizny nieruchomości na rzecz Zbywcy sporządzona w formie aktu notarialnego, lub
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez Zbywcę praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku
  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) wypis i wyrys z rejestru gruntów zawierający adnotację, że stanowi podstawę wpisu w KW
  • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu
  • Jeżeli z przedłożonych dokumentów nie wynika, że nieruchomość gruntowa, która ma być kredytowana, jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, konieczne jest przedstawienie innych dokumentów, określających sposób zagospodarowania tej nieruchomości - w szczególności (o ile takie dokumenty zostały wydane):
   • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
   • Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielająca pozwolenia na budowę
   • Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej, która ma być kredytowana, zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą, (umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące Zbywcy nieruchomości, adres nieruchomości, wielkość powierzchni użytkowej / mieszkalnej, cenę zakupu, termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis KW prowadzonej dla nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu
  • Jeżeli budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej - dokument świadczący, że nieruchomość mająca stanowić zabezpieczenie kredytu został oddany do użytkowania
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta, dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny dla nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Klienta prawa własności nieruchomości sporządzona w formie aktu notarialnego, lub
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez Klienta praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
   • Umowa darowizny nieruchomości na rzecz Klienta sporządzona w formie aktu notarialnego
 • Zakup działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego i dokończenie tej budowy

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Zbywcę prawa własności tej nieruchomości sporządzona w formie aktu notarialnego, lub 
   • Umowa darowizny nieruchomości na rzecz Zbywcy sporządzona w formie aktu notarialnego, lub
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez Zbywcę praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku
  • Umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego, zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą: (umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące Zbywcy nieruchomości, adres nieruchomości, wielkość powierzchni użytkowej / mieszkalnej, cenę zakupu, termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
  • Decyzja pozwolenie na budowę wydana na rzecz Zbywcy przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego z adnotacją, że jest ostateczna wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-techniczną
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt zagospodarowania działki budowlanej, na której prowadzona jest przedmiotowa inwestycja z potwierdzeniem Urzędu , że stanowi załącznik do pozwolenia na budowę
  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków z adnotacją, że stanowi on podstawę wpisu w KW prowadzonej dla nieruchomości, na której realizowana jest przedmiotowa inwestycja
  • Kosztorys i harmonogram finansowo-rzeczowy całej inwestycji, sporządzone przez osobę z uprawnieniami budowlanymi i zaakceptowane przez Klienta zgodnie z obowiązującymi metodami na formularzu banku
  • Umowa z generalnym wykonawcą / wykonawcą

Dom letniskowy o całorocznym przeznaczeniu

 • Zakup używanego domu letniskowego (na rynku wtórnym)

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • Jeżeli budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej - dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Zbywcę prawa własności nieruchomości (sporządzona w formie aktu notarialnego) lub 
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku albo
   • Umowa darowizny tej nieruchomości na rzecz Zbywcy
  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą (umowa taka powinna zawierać informacje dotyczące Zbywcy nieruchomości, adres nieruchomości, wielkość powierzchni użytkowej / mieszkalnej, cenę zakupu, termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży)
 • Budowa domu letniskowego na działce rekreacyjnej

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta, dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Klienta prawa własności działki/działek sporządzona w formie aktu notarialnego, lub 
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez Klienta praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
   • Umowa darowizny działek/działek na rzecz Klienta
  • Decyzja pozwolenie na budowę wydana przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego z adnotacją, że jest ostateczna wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-techniczną
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt zagospodarowania działki budowlanej, na której prowadzona jest przedmiotowa inwestycja z potwierdzeniem Urzędu , że stanowi załącznik do pozwolenia na budowę
  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków z adnotacją, że stanowi on podstawę wpisu w KW prowadzonej dla nieruchomości, na której realizowana jest przedmiotowa inwestycja
  • Kosztorys i harmonogram finansowo-rzeczowy całej inwestycji, sporządzone przez osobę z uprawnieniami budowlanymi i zaakceptowane przez Wnioskodawcę zgodnie z obowiązującymi metodami na formularzu banku
  • Umowa z generalnym wykonawcą/ wykonawcą

Garaż

 • Zakup garażu z zabezpieczeniem na nieruchomości mieszkalnej

  • Umowa przedwstępna sprzedaży garażu lub wyodrębnionego miejsca postojowego, zawarta pomiędzy Klientem a Zbywcą,
  • Dokumenty potwierdzające nabycie przez Zbywcę prawa własności nieruchomości, mającej stanowić przedmiot kredytowania i możliwości do dysponowania nią, w szczególności do jej zbycia,
  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu
  • Jeżeli nieruchomość ta nie została ujawniona w księdze wieczystej ? dokument potwierdzający, że została ona oddana do użytkowania
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu, w szczególności:
   • Umowa nabycia przez Klienta prawa własności tej nieruchomości sporządzona w formie aktu notarialnego, lub 
   • Umowa darowizny nieruchomości na rzecz Klienta sporządzona w formie aktu notarialnego, lub
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez Klienta praw spadkowych wraz z potwierdzeniem uregulowania podatku od spadku lub
  • Umowa przedwstępna sprzedaży garażu lub wyodrębnionego miejsca postojowego zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Zbywcą
  • Dokument potwierdzający nabycie przez Zbywcę prawa własności garażu lub wyodrębnionego miejsca postojowego i możliwości dysponowania nim, w szczególności do jego zbycia

Przekształcenie praw własności

 • Przekształcenie prawa lokatorskiego lub spółdzielczego w prawo odrębnej własności lokalu

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla budynku w którym znajduje się kredytowana nieruchomość
  • Przydział lokalu mieszkalnego na zasadach lokatorskiego / własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
  • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości kwoty niezbędnej do wpłaty, pozwalającej na przekształcenie prawa lokatorskiego w prawo odrębnej własności / prawo własnościowe lub prawa własnościowego w prawo odrębnej własności (przekształcenie prawa lokatorskiego w prawo własnościowe możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy spółdzielnia nie ma uregulowanego prawa do gruntu),
  • Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej informujące, że przedmiotowy lokal jest wolny od wszelkich obciążeń
  • Oświadczenie Zbywcy nieruchomości na formularzu banku ? do pobrania (możliwe jest przyjęcie oświadczenia wystawionego na innym druku pod warunkiem, że będzie ono zawierało wszystkie informacje zawarte na druku bankowym)
 • Przekształcenie prawa lokatorskiego lub spółdzielczego w prawo odrębnej własności lokalu i przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla budynku w którym znajduje się kredytowana nieruchomość
  • Przydział lokalu mieszkalnego na zasadach lokatorskiego / własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
  • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości kwoty niezbędnej do wpłaty, pozwalającej na przekształcenie prawa lokatorskiego w prawo odrębnej własności / prawo własnościowe lub prawa własnościowego w prawo odrębnej własności (przekształcenie prawa lokatorskiego w prawo własnościowe możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy spółdzielnia nie ma uregulowanego prawa do gruntu),
  • Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej informujące, że przedmiotowy lokal jest wolny od wszelkich obciążeń
  • Oświadczenie Zbywcy nieruchomości na formularzu banku ? do pobrania (możliwe jest przyjęcie oświadczenia wystawionego na innym druku pod warunkiem, że będzie ono zawierało wszystkie informacje zawarte na druku bankowym)
  • Potwierdzone zgłoszenie do właściwego organu zamiaru wykonania prac remontowych (nie dotyczy bieżącej konserwacji) lub pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego (jeżeli jest wymagane)
  • Zakres robót, zestawienie kosztów oraz terminy realizacji inwestycji, sporządzone przez Wnioskodawcę na formularzu banku

Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego w innej instytucji finansowej

 • Spłata wykorzystanego kredytu hipotecznego przeznaczonego na cele mieszkaniowe

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu, w szczególności:
   • Przydział własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wraz z zaświadczeniem ze spółdzielni informującym, że lokal objęty tym prawem jest wolny od jakichkolwiek obciążeń lub 
   • Umowa nabycia prawa własności nieruchomości sporządzona w formie aktu notarialnego, lub 
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych wraz z potwierdzeniem odprowadzenia podatku od masy spadkowej
   • Umowa darowizny nieruchomości na rzecz Klienta sporządzona w formie aktu notarialnego,
  • Zaświadczenie z innej instytucji finansowej określające:
   • Cel udzielonego kredytu i jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem,
   • Wysokość, walutę udzielonego kredytu, terminowość obsługi oraz wysokość aktualnego zadłużenia,
   • Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
   • Możliwość i warunki wcześniejszej spłaty
 • Spłata kredytu przeznaczonego na zakup lub na budowę nieruchomości o charakterze mieszkalnym i prace wykończeniowo-modernizacyjne

  • Aktualny (jednakże nie wcześniejszy niż sprzed trzech miesięcy) odpis z KW prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości
  • W przypadku gdy nie jest urządzona księga wieczysta dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu, w szczególności:
   • Przydział własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wraz z zaświadczeniem ze spółdzielni informującym, że lokal objęty tym prawem jest wolny od jakichkolwiek obciążeń lub 
   • Umowa nabycia prawa własności nieruchomości sporządzona w formie aktu notarialnego, lub 
   • Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych wraz z potwierdzeniem odprowadzenia podatku od masy spadkowej
   • Umowa darowizny nieruchomości na rzecz Klienta sporządzona w formie aktu notarialnego,
  • Zaświadczenie z innej instytucji finansowej określające:
   • Cel udzielonego kredytu i jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem,
   • Wysokość, walutę udzielonego kredytu, terminowość obsługi oraz wysokość aktualnego zadłużenia,
   • Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
   • Możliwość i warunki wcześniejszej spłaty
  • Jeżeli budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej - dokument świadczący, że przedmiot kredytowania został oddany do użytkowania
  • Potwierdzone zgłoszenie do właściwego organu zamiaru wykonania prac remontowych (nie dotyczy bieżącej konserwacji)
  • Zakres robót, zestawienie kosztów oraz terminy realizacji inwestycji, sporządzone przez Wnioskodawcę na formularzu banku

Skontaktuj się z Ekspertem

wypełnij formularz - oddzwonimy

Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wybierz porę kontaktu
Podaj telefon komórkowy 123456789 lub stacjonarny 221234567 (pierwsze cyfry to nr kierunkowy)
Format dla telefonu komórkowego 600000000
Format dla telefonu stacjonarnego: 226000000,
gdzie pierwsze dwie cyfry to numer kierunkowy
Wpisz email nazwa@domena.pl
Podaj treść wiadomości
Treść wiadomości zawiera niedozwolone znaki: (, ), ", ', /, , |, <, >
Pole wymagane
Pole wymagane
pola obowiązkowe