Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI PZU

Zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie może obejmować ochronę nieruchomości:
 • w trakcie budowy - mury i stałe elementy budynków mieszkalnych,
 • po ukończeniu budowy - budynki jednorodzinne,  lokale mieszkalne, budowle i garaże.

 Jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie nieruchomości PZU?
 • Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych takich jak: ogień, dym i sadza, piorun, powódź, śnieg i lód, grad, lawina, zalanie, opady, huragan, eksplozja, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub masztów.
 • Szkody powstałe w wyniku: przepięcia, dewastacji, akcji ratowniczej, aktów terroryzmu.
 
Co możesz zyskać z ubezpieczeniem nieruchomości PZU?
 • Stała suma ubezpieczenia nawet po wypłacie odszkodowania.
 • Wypłata  odszkodowania w pełnej wysokości  (brak udziału własnego). 
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ochronę: 
  • wyposażenia domu lub mieszkania na wypadek np. kradzieży z włamaniem, dewastacji, czy szkód w wyniku zdarzeń losowych, 
  • OC w życiu prywatnym - ochrona odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego oraz jego bliskich względem osób trzecich np. w przypadku szkód powstałych w wyniku awarii urządzeń domowych (pralka, zmywarka), czy szkód spowodowanych przez zwierzęta domowe.
 • 0 zł za pakiet Assistance Dom przy ubezpieczeniu ruchomości domowych, w ramach którego PZU zorganizuje i opłaci np. hydraulika, szklarza czy ślusarza.
 • Bez wymogu doubezpieczania mienia po szkodzie - wybrana przez Ciebie suma ubezpieczenia nieruchomości i ruchomości domowych jest stała tzn. nie ulegnie zmniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania.
 • Twoja polisa może odnawiać się automatycznie, nie musisz co roku załatwiać formalności.
 
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia, m.in. zakres odpowiedzialności, limity kwotowe i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Szkody należy zgłaszać bezpośrednio do PZU SA, w następujący sposób:

 • wypełniając formularz na stronie www.pzu.pl,
 • telefonicznie - dzwoniąc pod nr infolinii 801 182 007,
 • osobiście w oddziale PZU SA,
 • na piśmie (wysyłka pocztą tradycyjną pod adresem ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa lub pocztą elektroniczną na kontakt@pzu.pl) podając dane poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, datę i miejsca wypadku, opisując przyczynę i przebieg zdarzenia, podając dane ewentualnych świadków zdarzenia bądź dane jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazując skutki zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

Uwaga!
Aby skorzystać z ubezpieczenia Assistance Dom - ubezpieczony lub osoba wyznaczona powinien niezwłocznie (przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie), skontaktować się z Centrum Alarmowym PZU dzwoniąc pod nr infolinii 801 182 007 czynnym całą dobę.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt