Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

UBEZPIECZENIE SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA NA KARCIE KREDYTOWEJ (OFERTA DO 30.03.2015 R.)

Grupowe Ubezpieczenie na Życie oraz z Grupowe Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy bądź poważnego zachorowania dla Posiadaczy kart kredytowych Banku Pekao SA, przygotowane we współpracy z Ergo Hestia obejmuje trzy opcje ubezpieczeniowe:

 • kompleksowy pakiet ubezpieczenia życiowego i majątkowego
 • pakiet ubezpieczenia życiowego
 • pakiet ubezpieczenia majątkowego

W skład pakietu życiowego wchodzi:

 • ubezpieczenie na wypadek zgonu
 • ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa

W skład pakietu majątkowego wchodzi:

 • ubezpieczenie od utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy bądź poważnego zachorowania.

W ramach tych pakietów objęty jesteś ubezpieczeniem odpowiadającym statusowi Twojego zatrudnienia. Wraz ze zmianą statusu zatrudnienia zmienia się również kategoria ubezpieczenia, którym jesteś objęty. Dzięki takiej wymienności, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno osoby pracujące - zatrudnione na umowę o pracę bądź prowadzące działalność gospodarczą, jak również emerytów i rencistów.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu są zawarte w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Korzyści z posiadania Ubezpieczenia spłaty salda zadłużenia na karcie kredytowej:

 • poczucie bezpieczeństwa i komfort dla Ciebie i Twoich bliskich
  Gwarancja przejęcia zobowiązania spłaty zadłużenia na karcie przez Ubezpieczyciela: 
  - spłata salda zadłużenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. (w wypadku zdarzeń losowych takich jak śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, trwałe inwalidztwo) lub
  - spłata minimalnych kwot zadłużenia wymaganych przez Bank, wynikających z salda zadłużenia na karcie kredytowej  przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (w wypadku zdarzeń losowych takich jak: poważne zachorowanie, czasowa niezdolność do pracy, utrata pracy).
 • szeroki zakres ubezpieczenia
  Zakres ubezpieczenia odpowiada najczęściej zgłaszanym obawom dotyczącym pracy, zdrowia i życia, w sytuacjach gdy nie jesteś w stanie spłacać zadłużenia na karcie kredytowej.
 • przejrzystość i wygoda
  Składka ubezpieczeniowa jest wliczana w saldo zadłużenia, dzięki czemu nie musisz się martwić o dokonywanie dodatkowych płatności. Wysokość składki jest zależna od wysokości salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego oraz procentowej stawki za ubezpieczenie.

Zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem powinno nastąpić telefonicznie, niezwłocznie po jego zajściu, pod numerem telefonu Ubezpieczyciela: (58) 559 40 40.

Osoba zgłaszająca roszczenie powinna przekazać pracownikowi infolinii następujące informacje:
- imię i nazwisko Ubezpieczonego, PESEL
- numer rachunku kredytowego
- rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego
- data zdarzenia
- data złożenia deklaracji zgody (jeśli taka informacja jest dostępna dla zgłaszającego)
- dane osoby zgłaszającej roszczenie (adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym).

Dalszy kontakt listowny, lub za pośrednictwem e-mail, nastąpi ze strony Ubezpieczyciela.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt