EMISJA OBLIGACJI

Podstawowe informacji o obligacjach

Obligacje Banku Pekao S.A. są obligacjami podporządkowanymi Serii A na okaziciela, wyemitowanymi na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, uchwały nr 304/IX/17 Zarządu Emitenta z dnia 22 września 2017 r. oraz uchwały nr 346/X/2017 Zarządu Emitenta z dnia 19 października 2017 r. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 30 października 2017 r.

Liczba obligacji: 1.250.000

Wartość nominalna obligacji proponowanych do nabycia: 1.250.000.000 PLN

Wartość nominalna jednej obligacji: 1.000 PLN

Cena emisyjna: 1.000 PLN

Dzień emisji: 30.10.2017 r.

Dzień wykupu: 29.10.2027 r.

Oprocentowanie: Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej sumę stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,52 procent. W pierwszym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 3,33 procent.

Kod ISIN: PLPEKAO00289

Odsetki: Odsetki płatne są w PLN w Dniu Płatności Odsetek za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek:

30.04.2018 r., 31.10.2018 r.

30.04.2019 r., 31.10.2019 r.

30.04.2020 r., 31.10.2020 r.

30.04.2021 r., 31.10.2021 r. 

30.04.2022 r., 31.10.2022 r.

30.04.2023 r., 31.10.2023 r. 

30.04.2024 r., 31.10.2024 r.

30.04.2025 r., 31.10.2025 r. 

30.04.2026 r., 31.10.2026 r.

30.04.2027 r., 31.10.2027 r.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt