RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
19.04.2017 - Raport 13/2017: w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok ("Uchwała"). 

Zgodnie z Uchwałą:
1) wysokość dywidendy wynosi 2.278.239.895,12 zł (słownie: słownie dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złote 12/100), co stanowi 99,99% zysku netto Banku,
2) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Banku wynosi 8,68 złotych (słownie: osiem złotych 68/100),
3) dzień dywidendy został wyznaczony na 21 czerwca 2017 roku a dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na 6 lipca 2017 roku.  

Liczba akcji Banku objętych dywidendą wynosi 262.470.034. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133)
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty