Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
22.09.2017 - Raport 51/2017: Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
2017-10-22 17:40


Zarząd Banku Pekao Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 22 września 2017 r. podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku.

Główne parametry przygotowywanej emisji są następujące:
1. Obligacje będą obligacjami podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 127 ust. 2 Prawa Bankowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II;
2. Maksymalna łączna wartość nominalna emisji wyniesie do 1.000.000.000 PLN (słownie: jeden miliard złotych);
3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę;
4. Obligacje będą niezabezpieczone;
5. Obligacje będą miały 10-letni okres zapadalności;
6. Rozważany termin emisji obligacji to październik 2017 r. z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt