Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
18.12.2017 - Raport 66/2017: Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca minimalnych poziomów współczynników kapitałowych obowiązujących w roku 2018 oraz indywidualnego narzutu mierzącego wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny określonego na potrzeby polityki dywidendowej Banku w 2018 r .
2017-12-18 19:57

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: "Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: "KNF"), w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych obowiązujących w roku 2018, opublikowanych przez KNF w dniu 24 listopada 2017 roku.

KNF zaleciła Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 0,01 pp., a wynikającym z ekspozycji Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Jednocześnie we wspomnianym piśmie KNF odnosząc się do kryteriów na potrzeby polityki dywidendowej banków na 2018 rok opublikowanych w dniu 24 listopada 2017 roku poinformował, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez Urząd KNF określono, że w przypadku Banku indywidualny narzut (ST) mierzący wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (dalej: "TCR") w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 1,27%.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zakładając wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na poziomie 0,5% zgodnie ze stanowiskiem KNF oraz pozytywną opinią Komitetu Stabilności Finansowej, o których Zarząd Banku informował w Raporcie Bieżącym nr 62/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 64/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku, minimalne wskaźniki kapitałowe dla Grupy Kapitałowej Banku do wypłaty do 100% dywidendy wynoszą 16,78% dla TCR oraz 14,78% dla kapitału Tier 1, zgodnie z opublikowaną przez KNF polityką dywidendową.
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt